Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nationell nivå

Kunskapsstyrningen består av tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling. Kunskapsstöd tas fram inom olika programområden och utformas så att de är lätta att använda för diagnos och behandling inom vården. Uppföljning och analys görs i kvalitetsregister och andra datakällor. Verksamhetsutveckling handlar om att förbättra resultatet för patienterna genom nya synsätt och arbetsmetoder.

Nationella programområden

Regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem är organiserat i 26 nationella programråden, NPO. Ett nationellt programområde består av sakkunniga experter, en från respektive sjukvårdsregion, som har mandat att företräda hela sjukvårdsregionen inom det specifika området.
Varje programområde har ett tydligt uppdrag att leda, samordna och följa upp kunskapsstyrningen inom det specifika området, bland annat genom att göra behovsanalyser och gapanalyser samt att utveckla och förvalta kunskapsstöd inom området. De samarbetar med myndigheter, professionsföreningar och patientföreningar. Arbetet sker med stöd av Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Alla nationella programområden på kunskapsstyrningvard.se

Nationella samverkansgrupper

Det finns även nationella samverkansgrupper, NSG, för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel, forskning, patientsäkerhet och strukturerad vårdinformation.

Alla nationella samverkansgrupper på kunskapsstyrningvard.se

Nationella arbetsgrupper

Under NPO och NSG bildas nationella arbetsgrupper (NAG) som under begränsade perioder arbetar med särskilda insatser inom respektive programområde eller samverkansgrupp.

Ledamöter från Region Örebro län

I det nationella systemet för kunskapsstyrning finns representanter för Region Örebro län i nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Nationella styrande dokument

Funktionsbrevlåda till Kunskapsstödsgruppen: kunskapsstod@regionorebrolan.se

Caroline Hagström

Enhetschef

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 17, 2024