Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Så gör du för att få din legitimation

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs bevis på fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination – eAT provet.

eAT-provet

Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört 4 godkända medsittningar (ett för varje AT-block) för att kunna delta i eAT-provet. Medsittningar får inte genomföras med tilldelad handledaren för respektive tjänstgöringsavsnitt utan med en specialistkompetent läkare inom respektive område.

Var uppmärksam, vid medsittningen ska senaste versionen av bedömningsmallen användas. Dubbelkolla så att du har med dig rätt version.

De fyra bedömningsmallarna från dina medsittningar ska bifogas vid anmälan via anmälningslänken som visas på startsidan när anmälan är öppen. Du ska även bifoga ditt "svenska examensintyg" eller "Beslutet från Socialstyrelsen" på samma sätt via anmälningslänken. Alla dokument ska vara i PDF-format. Bedömningsmallarna ska senast skickas in måndagen efter sista anmälningsdagen till eAT-provet. Du skickar in originalmallarna eller vidimerade kopior av dessa.

Det skriftliga provet äger rum fyra gånger om året. Du ges ledighet med lön två dagar före eAT-provet för inläsning.

Informationsmaterial om eAT-provet, medsittning samt datum för provtillfällen 

Bevis på fullgjord allmäntjänstgöring

Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen (eller av hen utsedd läkare) intyga i Socialstyrelsen tjänstgöringsbok för AT-läkare att tjänstgöringen har fullgjorts. Tjänstgöringsboken måste undertecknas av läkare.

Observera att tjänstgöringsintyget tidigast får skrivas på sista dagen av respektive placering enligt AT-läkarens anställningsavtal.

I slutet av AT-tjänstgöringen intygar AT-chefen i tjänstgöringsboken att AT har fullgjorts inom ramen för en särskild underläkartjänst för AT.

Tjänstgöringsboken skickas tillsammans med legitimationsansökan till Socialstyrelsen när AT-läkaren har fullgjort samtliga delar av sin AT samt avlagt ett godkänt eAT-prov.

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 23, 2022

Read more about Examination och utvärdering