Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Testikelcancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder testikelcancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande ska föranleda misstanke:

 • palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke)
 • förändring av storlek eller konsistens på testikel
 • smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring
 • misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling
 • nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
 • nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring: beta-hCG (humant choriongonadotropin).

Vid kvarstående misstanke eller oklara fynd ska patienten remitteras till ultraljud (filterfunktion).

Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer (AFP (alfa-fetoprotein) och hCG) ska regionansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut.

Svaret ska skyndsamt tas om hand om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • palpabel knöl i testikeln
 • testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
 • förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
 • förhöjt beta-hCG
 • histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 21 71

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-602 35 51

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • företagen utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar
 • ­läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 • företagen utredning
 • eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 • Remiss skickas i RoS till: Urologklin, USÖ
 • Märk remissen: SVF, testikelcancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Skicka remiss med: "Diagnos/fråga: SVF, testikelcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag. 

Fax: 019-602 35 51

Telefonnummer

019-602 12 27

Texttelefon

019-670 25 28

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Fax

019-602 35 51

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Beslut välgrundad misstanke eller inte (genomförd filterfunktion) 5 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdagar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2023