Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Följande ska föranleda misstanke om skelettsarkom: (För symtom på mjukdelssarkom, se välgrundad misstanke nedan):

 • djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
 • ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring
 • palpabel resistens i skelettet.

Vid misstanke ska patienten remitteras till konventionell röntgenundersökning. Skriv: Frågeställning - SVF Skelettsarkom? Då finns svar till remittent inom 7 dagar. Svaret ska skyndsamt tas om hand. 

Om undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Om den är invändningsfri ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 1–2 månader bör föranleda en ny bedömning.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • en resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd: storlek över 5 cm
 • lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek
 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om mjukdelssarkom
 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Välgrundad misstanke om skelettsarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om skelettsarkommisstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak
 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Observera att misstänkta sarkom enligt ovan endast ska biopseras på sarkomcentrum.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 58 77

Telefontider

Måndag-Torsdag 09:30-15:00

Fredagar 09:30-11:30

Fax

019-602 53 37

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • ­symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, (storlek, läge, tillväxt)
 • ­företagen utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt maligniteter
 • ­längd och vikt
 • ­kreatinin
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia)
 • ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • uppgift om att patienten är informerad.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Ortopediska kliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, mjukdels- och skelettsarkom
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, Skelett- och mjukdelssarkom?"
 • Remissen faxas samma dag till Ortopediska kliniken USÖ

Fax 019-602 53 37

Telefonnummer

019-602 13 26

Texttelefon

019-670 25 00

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:00

Fredagar 07:00-11:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00 - Ortopedmott

Fredagar 07:30-12:00 - Ortopedmott

Fax

019-602 53 37

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2024