Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Malignt melanom - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder malignt melanom enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande fynd ska föranleda misstanke:

 • Patienten söker för en hudförändring som kan vara hudmelanom.
 • Anamnestisk information om förändring eller symtom från lesion.
 • Klinisk misstanke om hudmelanom vid undersökning av patienten.

Vid misstanke ska 

 • fullständig anamnes tas, inklusive ärftlighet och andra riskfaktorer
 • hudförändringen undersökas, med dermatoskopi eller teledermatoskopi om det är möjligt.

Innan misstanken avskrivs ska patienten erbjudas en fullständig hudundersökning för att inte melanom på andra hudområden än det patienten söker för ska missas. Studier har visat att 30 procent av de melanom som diagnostiseras påträffats på en annan del av huden än den lesion patienten söker för; se nationellt vårdprogram.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk undersökning och/eller anamnes inger stark misstanke om hudmelanom*.
 • Dermatoskopisk eller teledermatoskopisk undersökning som stärker misstanke om hudmelanom.
 • Histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom eller melanommetastas.
 • Undersökningsfynd talande för melanommetastas. 

*Stark misstanke innebär att syftet med utredningen är att ”bekräfta melanom”. Bedömningen grundas på läkarens kliniska erfarenhet. Se det nationella vårdprogrammet för vägledning. 

Om misstanken inte bedöms som stark (syftet är att ”utesluta melanom”) bör man remittera patienten till hudläkare för bedömning eller själv excidera förändringen och skicka till patolog för bedömning, men inte inom ramen för det standardiserade vårdförloppet. 

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 16 76

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-13:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Telefonnummer

019-602 12 02

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:30

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

A: Primärvården utför diagnostisk excision och ger diagnosbesked

Diagnostisk excision ska ske enligt riktlinjer i nationellt vårdprogram och preparatet ska skickas till patolog med följande innehåll:

 • frågeställning: melanom? samt märkt med SVF
 • typ av preparat
 • hudförändringens lokalisation
 • hudförändringens storlek, utseende (t ex färg, ulceration, krusta, avgränsning)
 • klinisk resektionsmarginal
 • anamnes, ange särskilt
  • hudförändringens utveckling över tid
  • ärftlighet och riskfaktorer
  • annan hudsjukdom i området
  • tidigare ingrepp i området
  • tidigare hudcancer eller annan malignitet
 • ev. foto
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 

 • Använd PAD-remiss. Kryssa i rutan "Standardiserat vårdförlopp"Specificera under flik "Typ av vårdförlopp" t.ex. Malignt melanom.
 • Boka in patienten på återbesök eller telefontid enligt ledtiden 14 dagar. (Primärvården bokar i NCS Cross). 
 • Vid PAD-bekräftat hudmelanom ska patienten remitteras till plastikkirurgen för nästa steg i utredningen: ställningstagande till utvidgad excision och portvaktskörtel-diagnostik.

 • Remiss skickas i RoS till: plastikkirurgiska kliniken, USÖ
 • Markera i rutan: Rutin
 • Märk remissen: SVF-hudmelanom
 • Viktigt att bifoga bild elektroniskt

 • Remiss för utvidgad excision, märk remissen: "Diagnos: SVF, malignt melanom?"
 • Remissen ska faxas samma dag till plastikkirurgen.

Fax 019–602 22 44

Telefonnummer

019-602 13 45

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:00

Fredagar 07:00-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-12:30

Fax

019-602 22 44

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

B: Patienten remitteras direkt till specialiserad vård

Remissen till utredning ska innehålla:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • lokalisation och storlek
 • foto som skickas men faxas ej
 • anamnes, ange särskilt:
  • när patienten sökte för symtomen eller fynden första gången
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare hudcancer
  • ärftlighet för hudmelanom eller melanom i familjen
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • PAD-svar om sådant finns, inkl. datum för excisionsbiopsin
 • om relevant: hur patienten fick sitt PAD-besked.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • SVF-remiss skickas i RoS till: hudkliniken, USÖ
 • Markera i rutan: Rutin
 • Märk remissen: SVF-hudmelanom
 • Viktigt att bifoga bild elektroniskt

 • Faxa remissen märkt SVF till hudklinikens koordinator. Ring sedan hudkliniken, USÖ för överlämning.

Fax 019–12 09 08

Telefonnummer

019-602 20 72

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Fredagar 08:00-11:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:30-14:30

Fax

019-12 09 08

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Diagnostisk excision 7 kalenderdagar
Diagnostisk excision Diagnosbesked  14 kalenderdagar
Diagnosbesked  Besök för ställningstagande
till utvidgad
excision och portvaktskörteldiagnostik
5 kalenderdagar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 oktober 2023