Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är sexuell och reproduktion hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en grundläggande del av hälsan och välbefinnandet under hela livet. Region Örebro län arbetar aktivt med alla människors rätt till en god och jämlik hälsa och i detta är SRHR en viktig del.

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad av sjukdom. Ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion främjar för njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation och påverkar självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

För att uppnå en god sexuell hälsa behövs att:

  • Respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande.
  • Fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.
  • Avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv.
    välja sina sexualpartners.
  • Ha säkra och njutbara sexuella upplevelser.
  • Välja om, när och med vem man ska ingå äktenskap.
  • Avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha.
  • Ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, genom hela livet, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade eller våld.

Rapporter och artiklar

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi och en handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Nationell strategi för SRHR
Nationell handlingsplan för genomförande av SRHR

För att fördjupa kunskapen om SRHR i Sverige har Folhälsomyndigheten tagit fram flera kunskapsunderlag och rapporter som belyser olika delområden inom SRHR.

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag och rapporter om SRHR.

UNG KAB-15

UNG KAB-15 är en enkätstudie kring ungas (16-29 år) kunskap, attityder och beteende kring sexuell hälsa. En ny studie (UngKAB-23) är under arbete och tros kunna publiceras under våren 2026.

UngKAB15 - Studie om sexualitet och hälsa bland unga

Här kan vi lägga den regionala/lokala handlingsplanen?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2024