Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

99 procent av USÖ:s remittenter är nöjda

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har undersökt vad remittenterna, det vill säga de som fattar beslut om specialistvårdremisser tycker om sjukhuset som samarbetspartner när det gäller att remittera patienter till USÖ:s högspecialiserade vård.

Resultatet visar på idel goda vitsord när det gäller medicinsk kompetens och vårdinsatser, men även gott bemötande och högtillgänglighet.

Undersökningen består av två delar: intervjuer och enkäter. Totalt besvarades enkäten av 76 personer, i huvudsak läkare med rätt att utfärda specialistvårdsremiss. Av dessa var 99 procent nöjda. De som deltog i undersökningen fanns i Karlstad, Falun, Västerås, Eskilstuna och Gävle. Undersökningen leddes av Inger Dedorsson, områdeschef för kliniker inom Huvud-hud och onkologi på USÖ.

Stort förtroende

– Resultatet avspeglar det förtroende som USÖ:s kliniker genom många års arbete byggt upp. Vår vård har en hög kvalitet och vi försöker aldrig lova mer än vad vi kan hålla. Det vi erbjuder gör vi bra. Det är också en av våra strategier framåt när det gäller utvecklingen av den högspecialiserade vården på USÖ, menar Inger Dedorsson.

Speciellt viktigt var resultatet som visade att fler remittenter säger att de skulle anlita USÖ för högspecialiserad vård även om några år.

– Vi har känt  ett större förtroende denna gång, mycket tack vare att vi nu har fått det nationella uppdraget att driva en läkarutbildning i Örebro, fortsätter Inger Dedorsson.

Förbättringar

Det fanns dock några saker som remittenterna önskade förbättra.

Man ser gärna att USÖ skickar ST-läkare till sjukhusen för att få en inblick i de rutiner som gäller vid ett länssjukhus. Man tyckte också att USÖ ibland gjorde efterkontroller som man själva hade kompetens att utföra på den egna kliniken. Flera remittenter tyckte också att det saknades fora i regionen där man kunde avgöra vilken spetsbehandling som ska ske var.

Representanter från kliniker och olika verksamheter har nu fått till uppgift att hitta konkreta förbättringsförslag för att ytterligare kunna stärka USÖ:s konkurrenskraft som samarbetspartner inom högspecialiserad vård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022