Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande i befolkningen. Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död och kroniska sjukdomar, såsom typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och depression.

Definitioner 

Fysisk aktivitet - en friskfaktor

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som genereras av skelettmuskler och kräver en ökad energiförbrukning.
Fysisk aktivitet kan delas upp i vardagsmotion och fysisk träning.

 • Vardagsmotion innebär aktiviteter på måttlig intensitetsnivå som ger ökning av puls och andning exempelvis raska promenader, cykling eller trädgårdsarbete.
 • Fysisk träning innebär aktiviteter med hög intensitet som ger markant ökning av puls och andning, till exempel löpning, skidåkning eller bollsporter.

Stillasittande - en riskfaktor

Stillastittande definieras som alla aktiviteter i vaket tillstånd som utförs i sittande, tillbakalutad eller liggande ställning och är förknippade med låg energiförbrukning.

Allmänna rekommendationer

Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. All rörelse räknas!

 

Ålder Pulshöjande aktivitet Muskelstärkande aktivitet Stillasittande
6-17 år I genomsnitt minst 60 min/dag Minst 3 ggr/vecka Långa perioder bör brytas med rörelse
18-65 år Minst 150-300 min/vecka Minst 2 ggr/vecka Långa perioder bör brytas med rörelse
65 år och äldre Minst 150-300 min/vecka Minst 2 ggr/vecka samt balansträning 3 ggr/vecka Långa perioder bör brytas med rörelse

Utförligare beskrivningar av rekommendationerna:

 • Vuxna med särskild risk (exempelvis en sjukdom, fysisk-,  psykisk-, kognitiv funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer)
 • barn och unga
 • gravida.

Uppmärksamma

För att identifiera eventuell otillräcklig fysisk aktivitet och behov av rådgivning, kan frågorna i regionens levnadsvaneformulär ställas.

Dokument:

Åtgärda

Socialstyrelsens rekommendationer gällande åtgärder:

 • Erbjuda rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva, med eller utan tillägg av exempelvis aktivitetsmätare och fysisk aktivitet på recept (prioritet 2).
 • Erbjuda rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva, med eller utan tillägg av exempelvis aktivitetsmätare och fysisk aktivitet på recept (prioritet 3).
 • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva och har ohälsosamma matvanor (prioritet 2).

Som stöd att hitta lämpliga aktiviteter i patientens närhet finns aktivitetskatalogen som är ett samarbete mellan RF-SISU Örebro län och Region Örebro län. Här finns samlad information om föreningar, verksamheter och friluftsområden som erbjuder fysisk aktivitet. 

Länk: Aktivitetskatalogen - fysisk aktivitet nära dig

Följ upp

Utvärdera åtgärd utifrån målsättning och effekt på hälsotillstånd. Uppföljning kan behövas under längre tid.

Stöd i samtalet

Som stöd i samtalet kring fysisk aktivitet finns en kortversion som hjälp.

Regionens broschyr ”Din väg mot bättre hälsa – Fysisk aktivitet” kan ges till patient som stöd till förändring.

Fysisk aktivitet.png

Om du vill skriva ut broschyren är det bäst att först spara ner den på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan broschyren beställas via Stöd för förändring av levnadsvanor - broschyr (orebroll.se)

De åtgärder som utförs för att stödja patienternas förändring av otillräcklig fysisk aktivitet ska KVÅ-registreras vid varje besök.

Diagnos- och KVÅ-koder:

 • Z72.3 - brist på fysisk träning
 • DV131 - enkla råd gällande fysisk aktivitet
 • DV132 - rådgivande samtal gällande fysisk aktivitet
 • DV133 - kvalificerat rådgivande samtal gällande fysisk aktivitet
 • DV200 - utfärdande av recept på fysisk aktivitet
 • AW005 - uppföljning av FaR.

Det finns möjlighet att hänvisa patienter till nedanstående enhet för att få hjälp med levnadsvaneförändring.

Region Örebro läns Digitala levnadsvanemottagning

En länsövergripande mottagning som ger stöd att förändra levnadsvanor via videosamtal. Invånare kan söka utan remiss och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter hit.

Digitala levnadsvanemottagningen (regionorebrolan.se)

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024