Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hbtqia+

En del av sexuell- och reproduktiv hälsa är att fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck. 

HBTQI är en förkortning på homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner och asexuell läggning.

Alla ska känna sig inkluderade och välkomna

Som vårdgivare behöver vi försäkra oss om att den vård, stöd och service vi erbjuder ges med god kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor.

Som arbetsgivare har vi en lagstadgad skyldighet att inom ramen för våra verksamheter bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Det kanske allra viktigaste är att vårt bemötande upplevs respektfullt och inkluderande av medarbetare, patienter och länsinvånare. All personal i Region Örebro Län ska ha öppet och inkluderande förhållningssätt i sitt arbete så att alla ska känna sig inkluderade och välkomnade i mötet med oss. 

När vi blir medvetna om hur normer påverkar oss kan vi också arbeta för att förändra normer som verkar exkluderande. En ökad medvetenhet och ett normkritiskt förhållningssätt är därför nödvändigt inom alla våra verksamheter och ska även finnas med när vi planerar och fattar beslut och vara tydligt och synligt i vår information och kommunikation. 

Vill du veta mer om HBTQIA+

Stöd i frågor kring HBTQIA+ för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård - kunskapsguiden.se 

HBTQI-fakta - RFSL

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Hbtqi som en del av folkhälsan - Folkhälsomyndighetens arbete

Socialstyrelsen arbete med hbtqi-frågor

Undersökningen Hopp eller rädsla bland Europas hbti-personer

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 25, 2024