Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Berörda aktörer

Psykisk hälsa och suicidprevention är en samhällsangelägenhet. Många samhällsaktörer berörs av uppdraget att bidra till bättre självmordsförebyggande insatser.

Här kommer en lista med identifierade myndigheter och verksamheter

Hälso- och sjukvård
Ambulans
Sos alarm
Räddningstjänst
Polisen
Trafikverket
Kriminalvård
SIS institutioner
Kronofogden
Länsstyrelsen
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Socialtjänst
Skola/skolhälsovård
Företaghälsovård
Näringsliv

Även civilsamhället deltar och bidrar

Anhörigstöd
Civilsamhälle
Trossamfund
Intresseorganisationer  
Föreningsrörelser

Vi har var och en betydelse för varandras livssituation

Studiekamrater
Arbetskamrater
Närmiljö
Familj
Vänner

För att förstå vad som påverkar den enskilda individen kan denna översiktsbild användas. Individens aktuella behov berör många aktörer och tar sig uttryck på olika sätt beroende på de samlade förutsättningarna. Ålder, kön, funktionsvariation, grupptillhörighet och risksituationer kan ställa krav på förståelse och samverkan i omgivande samhällsstrukturer.

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 april 2024