Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Suicidprevention

Att förebygga suicid kallas för suicidprevention och är en viktig del av arbetet med psykisk hälsa. Det handlar om att förebygga att något oönskat händer i framtiden. Suicidprevention kan till exempel vara utbildning, informationsinsatser, metodutveckling, begränsning av medel och metoder samt efterlevandestöd för att förhindra och minska antalet suicidförsök och suicid.

I Örebro län finns en länsövergripande samordnare för suicidprevention som har i uppdrag att aktivt stärka samverkan mellan Region Örebro län, länets 12 kommuner, blåljusverksamheter, näringsliv, samhällsplaneringsaktörer och civilsamhälle med flera.

Den länsövergripande samordnaren ska öka kunskapen om hela samhällets betydelse för suicidpreventivt arbete och verka som förändringsledare inom området. Tjänsten som länsövergripande samordnare för suicidprevention är placerad i Region Örebro län, på enheten Välfärd och folkhälsa inom förvaltningen Regional utveckling.

Suicidpreventionssamordnaren kan du kontakta för att få stöd i metod- och verksamhetsutveckling och stöd i samverkan inom området. Det går även bra att kontakta samordnare för att uppmärksamma behov av stöd och insatser kopplat till verksamhetarbete (dock ej individspecifika ärenden) eller område.

​Suicidprevention är en gemensam fråga för samhället då det berör oss alla på olika sätt. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att förebygga att suicid sker. Beroende på var man befinner sig i samhället så kommer det att påverka vilken roll man har i den suicidpreventiva kedjan.

Att arbeta med att förebygga suicid förutsätter samarbete och samverkan och här är många aktörer viktiga. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa samt ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel.

I Örebro län samarbetar Region Örebro län, länets 12 kommuner, civilsamhället och statliga aktörer för att driva det suicidpreventiva arbetet framåt. Här finns bland annat ett strategiskt nätverk för suicidpreventivt arbete, som leds av den länsövergripande samordnaren, vars syfte är att öka förutsättningarna för jämlika och tillgängliga suicidpreventiva insatser för invånarna i Örebro län. Det går bra att kontakta länsövergripande samordnare för förfrågan om att bereda en fråga eller ge information inom nätverket

​Region Örebro län har en handlingsplan och tio av tolv kommuner i Örebro län har tagit fram styrdokument för hur de ska arbeta suicidpreventivt. I de två resterande kommunerna finns ett påbörjat arbete med att ta fram en riktning för suicidpreventivt arbete.

Inom Region Örebro län finns ett vårdprogram för hur man arbetar med suicidnära individer i verksamhet och under 2023 kommer en riktlinje för hur man ska möta suicidnära individer i kommunal verksamhet.

Det finns samband mellan psykisk ohälsa och suicid. Men det finns även andra omständigheter som ökar risken för suicid, som långvarig arbetslöshet, alkoholmissbruk eller svåra ekonomiska problem. En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Samtidigt behöver kunskap öka generellt, hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Länet erbjuder därför kompetenshöjande insatser i form av Mental Health First Aid (MHFA) där alla fyra länsdelar har en implementeringsplan för hur det arbetet ska bedrivas. I nuläget finns det 19 MHFA-instruktörer som utbildar kommunernas personal i psykisk första hjälpen och i flera kommuner erbjuds även utbildningsplatser till personal inom Region Örebro län, samverkanspartners och civilsamhället. Som ett komplement till MHFA-utbildningen finns även en kompetenstrappa med rekommenderade utbildningar som riktar sig till olika delar i samhället och på olika nivåer.

Kompetenstrappan hittar du här:

Metod- och verksamhetsutveckling

​Tre av länets fyra länsdelar (norr, söder och väster) har sedan 2022 länsdelsamordnare för psykisk hälsa som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention övergripande och långsiktigt. Den tjänsten är placerad inom kommunernas folkhälsoteam.

Även Örebro kommun arbetar med området psykisk hälsa som en del av deras folkhälsouppdrag. Länsdelssamordnarna kan du kontakta för att få mer information om länsdelarnas kommunspecifika arbete inom området.

Kontaktuppgifter till samordnare för psykisk hälsa

Kontaktperson i Örebro kommun

Kontaktperson för det länsövergripande arbetet

Johanna Bernström Högblom

Länsövergripande samordnare för suicidprevention Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2023