Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde urologi

Verksamhetsområde urologi bedriver en bred verksamhet som innefattar allt från basal urologisk vård till högspecialiserad urologisk vård. De största sjukdomsgrupperna vi behandlar är prostatacancer, blåscancer, vattenkastningsbesvär och njurstenssjukdomar. Vid verksamhetsområdet finns stor kompetens framförallt vad gäller endoskopisk urologi, proteskirurgi, prostata-, njur-, penis- och blåscancerkirurgi.

Cystoskopiundersökning, urologiska kliniken

Riksuppdrag för behandling av peniscancer

Verksamhetsområde urologi har sedan flera år nationellt ansvar för avancerad peniscancerkirurgi tillsammans med urologkliniken i Malmö.

Vi har en lång tradition av behandling av peniscancer, där även det psykosociala omhändertagandet är en väldigt stor del. 

Vi tar också hand om mindre patientgrupper inom urologin, som lätt kan bli bortskuffade när stor cancerkirurgi ska prioriteras, bland annat implantatkirurgi.

Allt från högspecialiserad urologisk vård till basal urologisk vård

Tillsammans med Uppsala utför vi cystektomier för patienter med muskelinvasiv blåscancersjukdom inom Uppsala-Örebroregionen. 

Vi tar emot patienter från hela Sverige för behandling av prostatacancer. Borttagandet av prostatan vid cancer sker med robotassisterad titthålsteknik.

Vi har full bredd på njurcancerbehandlingar med värmebehandling, öppen och robotassisterade opera.

Inom endourologin har vi varit med och utvecklat nya operationsmetoder. Vi har en bred verksamhet både inom den mycket vanliga stenkirurgin, och vi har god kompetens inom den avancerade stenkirurgin. Patienter kommer från stora delar av landet med svår stensjukdom.

Vi var det första sjukhuset i Norden som opererade in en konstgjord urinledare, detta skedde i september 2018 och sedan dess har ytterligare operationer gjorts med samma teknik med gott resultat.

Vi har full bredd på njurcancerbehandlingar med värmebehandling, öppen och robotassisterade operationsmetoder och samarbetar nära med Verksamhetsområde onkologi.

Psykosocialt omhändertagande

Vi lägger stor vikt vid det psykosociala omhändertagandet av våra patienter. Kuratorerna inom verksamhetsområde urologi är en resurs för alla patienter som får besked om en cancersjukdom och deras närstående. Vi utreder och behandlar även patienter med sexuell problematik.

Operationsavdelning

Urologoperation består av fem specialistutbildade operationssjuksköterskor och en specialutbildad undersköterska. Vår verksamhet består av sluten- och dagkirurgisk kirurgi.

Administrativ enhet

Den administrativa enheten stöttar verksamhetsområdets alla enheter och yrkeskategorier. På administrationen arbetar vi till största del med journal- och patientdokumentation men de medicinska vårdadministratörerna har även egna ansvarsområden, inte minst inom våra fem standardiserade vårdförlopp (SVF) där de har en stor roll som koordinatorer. Vi hanterar även it-frågor och beställningar, webb, både extern och intern hemsida, statistik och forskningsadministration. Alla medicinska vårdadministratörer har intern utbildning i diagnosklassificering och kompetensutveckling sker fortlöpande.

Sedan 2015 är verksamhetsområde urologi, tillsammans med urologiska kliniken i Malmö, en nationell enhet för peniscancerkirurgi. Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK) som hålls digitalt en gång i veckan. Ansvaret för ronden alternerar mellan dessa enheter med två års intervall.
 
Tidpunkt: måndagar kl 14.45-15.45

Information till remittent

Verksamhetschef verksamhetsområde urologi

Pernilla Sundqvist

Studierektor för ST-läkare

Tomas Jerlström

överläkare

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskning och utveckling är en viktig del i vår verksamhet.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde urologi

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

EBU-ackreditering

Inom verksamhetsområde urologi på Universitetssjukhuset Örebro finns möjlighet till att tillgodogöra sig full urologexamen eller enstaka kurser inom specialområden som endourlogogi, striktur- och implantatkirurgi eller penis- och blåscancer. Med en EBU-examen kan man som läkare arbeta över hela Europa.

EBU:s granskning gav verksamhetsområde urologi 15 av 18 möjliga poäng, vilket är ett mycket högt betyg. Det visar att verksamhetsområdet har god handledning, en bred klinisk verksamhet och bra forskning.

Vi har som enda urologiska klinik i Sverige fått en EBU-ackreditering.

EBU (European Board of Urology) är den europeiska motsvarigheten till svenska SPUR (specialistutbildningsrådet). EBU har efter granskning av verksamheten på urologiska kliniken gett ackreditering i fem år för att utbilda urologer. Genom ackrediteringen kan läkare från hela Europa komma till USÖ och utbilda sig till specialistläkare i urologi.

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 augusti 2022