Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra allvarlig sjukdom med covid-19, sjukhusvård, komplikationer och död.

Sidan kommer att uppdateras innan säsongen 2024/2025.

Säsongen 2024/2025 sker gemensam vaccinationsinsats mot influensa och covid-19. Vaccination för riskgrupper mot pneumokocksjukdom erbjuds vid samma tillfälle.

Informationen på sidan riktar sig främst till vårdgivare. För allmänheten se 1177.se

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot covid-19, inför höst- och vintersäsong, till samtliga personer 65 år och äldre samt till personer 18–64 år i riskgrupp.

Riskgrupper för covid-19 för personer 18 år och äldre innefattar följande diagnoser/tillstånd:

 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår ej)
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår instabil astma
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2
 • Leversvikt
 • Njursvikt
 • Immunsuppression på grund av behandling, organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom/tillstånd, t.ex. Downs syndrom.
 • Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
 • Graviditet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
 • Annan sjukdom eller tillstånd som orsakad nedsatt hälsotillstånd på ett sätt som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp.*

*Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk, som orsakat en nedsatt kroppslig hälsa.

Personer som rekommenderas en dos kan avstå denna om de redan haft bekräftad covid-19 under innevarande säsong.

Särskilda rekommendationer för barn

Barn under 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19 vid ökad risk för allvarlig covid-19, efter enskild läkarbedömning och med läkarordination

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar - Folkhälsomyndigheten

Comirnaty Omicron XBB.1.5 ® - nationellt upphandlat vaccin

Comirnaty Omicron XBB.1.5 är ett mRNA-baserat, monovalent vaccin. Vaccinet bygger på stammen XBB.1.5 men uppvisar även bra skydd mot övriga stammar som dominerat det senaste halvåret

Nuvaxovid ® – nationellt upphandlat vaccin

Nuvaxovid är ett proteinbaserat adjuvanterat vaccin. . Vaccinet bygger på stammen XBB.1.5 men uppvisar även bra skydd mot övriga stammar som dominerat det senaste halvåret. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och/eller som man vet inte tidigare har svarat på mRNA-vacciner skall i första hand erbjudas Nuvaxovid.

Under våren 2024 kan såväl Comirnaty som Nuvaxovid komma att erbjudas i den bredare vaccineringen. 

Här kan du läsa om hur de olika vaccinerna mot covid-19 som används - Folkhälsomyndigheten

Skyddseffekt

Vaccination är ett bra skydd mot svår covid-19. Det tar ca två veckor innan bra skyddseffekt uppnås. Även den som vaccinerats kan få covid-19, men risken för svår sjukdom och död minskar.

Skyddet mot covid-19 beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den virusvariant som ger infektionen, hur lång tid som gått mellan vaccination och insjuknande, samt ålder och immunsvar hos den vaccinerade.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen är lokala besvär med ömhet i armen 1-2 dagar efter vaccination. Ibland förekommer sjukdomskänsla, ont i kroppen och kortvarig feber. För vissa personer kan reaktionen i armen bli kraftigare sk ”covid-arm”. Personen upplever då svårare smärta och ibland nedsatt rörlighet. Det är därför bra att ge vaccinet i den icke dominanta armen (att tänka på vid samadministrering med andra vaccin).

De vaccin som är tillgängliga mot covid-19 i Sverige är inaktiverade vaccin och kan kombineras med andra vaccin.

 • Covid-19 vaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot influensa och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna.
 • Nuvaxovid rekommenderas att inte ges vid samma tillfälle som t.ex adjuvanterat influensa- eller pneumokockvaccin.
 • Det rekommenderas att covid-19-vaccin och vacciner som nyligen blivit godkända, eller om det finns begränsad erfarenhet av samvaccination med andra vacciner, ges vid olika tillfällen. För säsongen 2023/2024 gäller det exempelvis vacciner mot herpes zoster (förstärkt eller levande försvagat vaccin), RSV och mpox.

Alltid individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Invånarna bokar tid för vaccination via e-tjänst www.1177.se. Ingen inloggning eller e-legitimation krävs. 

Tidsbokning via telefon sker via Kontaktcentertelefon 019-602 80 00. Öppettiderna för telefonbokningen är måndag-fredag 7.30-16.15.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; (HSLF-FS 2018:43).

I regel ska en sjuksköterska ha genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att vara behörig att ordinera influensavaccin till riskgrupper (alternativt annan motsvarande vaccinationsutbildning som ger ordinationsrätt efter godkännande av verksamhetschef). I övriga fall krävs läkarordination.

Samtliga enheter inom Region Örebro län beställer vaccin mot covid-19 från sjukhusapoteket Apoex enligt samma rutin som övriga läkemedel. Vaccinet levereras i helförpackning på 60 doser. Enstaka vialer (á 6 doser) är möjligt att beställa men medför en ompackningskostnad och ska bara beställas i undantagsfall (exempelvis till enheter för personalvaccinering).

Logga in på Apoex

Vaccinet levereras i flerdosvialer och injektionsmaterial behöver beställas separat (1 ml spruta, kanyl för intramuskulär injektion, uppdragskanyl). Ordinarie sortiment kan användas för detta. Då ett pandemilager finns över kan även följande material beställas kostnadsfritt via Easit (kostnadsfritt endast för vaccin mot covid-19):

L53322-S           Spruta 1ml, BD

L00026-S           Spruta 1ml, Omnifix Braun

L40444-S           Kanyl inj med stickskydd 23G  0,6x25mm art 305892

L00025-S           Kanyl grön inj utan stickskydd 23G  0,8x50mm (uppdragskanyl)

Vaccin och material till kommunala boenden och hemsjukvård

Kommuner i norr och söder hämtar vaccin mot covid-19 via närmaste vårdcentral (liksom influensavaccin). Sprutor och tillbehör sorteras centralt och skickas till vårdcentral för uthämtning.

Karlskoga, Degerfors och Laxå beställer vaccin mot covid-19 och material via Karlskogas vaccinationsmottagning.

Örebro kommun beställer vaccin mot covid-19 via Läkemedelscentrum och vaccinationsmottagningen enligt särskild instruktion.

Kostnadsfrihet gäller för:

 1. Personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19.
 2. Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men där behandlande läkare bedömer att medicinsk indikation föreligger för vaccination mot covid-19, till exempel vid vissa tillstånd som sätter ner immunförsvaret.

För övriga gäller en avgift på 220 kronor för covidvaccinering från och med 1 april 2024.

MittVaccin

Dokumentation av covid-19 vaccin ska ske i "MittVaccin", då vaccinering måste rapporteras till nationella vaccinationsregistret (NVR). Vårdgivaren ansvarar för att detta sker. Regionens övriga journalsystem kan inte överföra denna rapportering. 

MittVaccin inloggning

Login - NVR — (folkhalsomyndigheten.se)

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 15 min.

 

Läs mer; Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA

Infektionskliniken USÖ, information och riktlinje

Influensa- och pneumokockvaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion är immunstimuleringen bättre och risken för lokala biverkningar mindre varför intramuskulär injektion bör eftersträvas. Det finns en marginell risk för en liten ofarlig blödning i muskeln vid intramuskulär injektion hos patient med antikoagulantia. Samtidigt finns det en lång erfarenhet av att det går bra att vaccinera intramuskulärt vid behandling med antikoagulantia enligt rutin nedan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juli 2024