Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kunskapsstöd i det preventiva arbetet

Tillsammans kan vi jobba för att förbättra mötet med suicidnära individer. Detta gör vi genom höjd kompetens avseende att upptäcka, hänvisa och bedöma suicidalitet.

Mobil resurs suicidprevention

Mobil resurs suicidprevention är en funktion för stöd i det suicidpreventiva arbete som sker inom olika verksamheter som till exempel vård- och omsorg, skolhälsovård, blåljusverksamhet och socialtjänst. 

Målet med våra insatser är att förbättra omhändertagandet av suicidnära individer genom höjd kompetens avseende att upptäcka, hänvisa och bedöma suicidalitet.

Välkommen att kontakta oss för:

  • Utbildning, handledning och konsultation inom suicidologi, riskbedömning och bemötande.
  • Anhörig- och efterlevandestöd i det akuta skedet.

Tillsammans med er gör vi en inventering och kartläggning av er verksamhets behov och anpassar utbildnings-, handlednings- och konsultationsinsatserna utifrån det.

Mobil resurs suicidprevention - vuxna

Telefontid: vardagar 08:00-16:00

Mobil resurs suicidprevention - barn/unga

Telefontid: vardagar 08:00-16:00

För dig som arbetar med att förebygga självmord

Samlad kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete på Folkhälsomyndigheten webbplats.

Suicidprevention.se - För dig som arbetar med att förebygga självmord

1177.se

Information om hur man kan stötta en person som har självmordstankar.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention.

Verksamheten vid NASP kan delas in i huvudområdena:

  • Forskning och metodutveckling
  • Analys och uppföljning av epidemiologiska data
  • Information och Utbildning

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Steg för livet

Steg för livet - är en film där personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa.

Film, utbildningsmaterial och annat material från Region Västra Götaland och SPIV (Suicidprevention i väst).

Psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen samarbetar för att stärka den psykiska hälsan. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. På webbplatsen finns aktuella utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med utvecklingsansvariga inom kommuner och regioner. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Uppdrag Psykisk hälsa

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats i samarbete mellan offentliga ansvarsaktörer. Här finns det material som till exempel publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och annan kunskapsstödjande information. 

Kunskapsguiden

Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering kan leda till svåra känslor av uppgivenhet och vanmakt.
Känslor som kan växa till dålig självkänsla, psykisk ohälsa och ibland till självmordstankar. 

Diskrimineringsombudsmannen

Kränkande särbehandling och mobbning

Kränkande särbehandling och mobbning skapar många situationer som medför psykisk ohälsa och ibland svåra lidanden. Det finns lagar som ska skydda och bidra till att vår miljö i samhället, skolan eller på arbetet inte medför ohälsa. Det kan vara bra att uppmärksamma vad som är möjligt att göra för att motverka att mobbning uppstår.  

Arbetsmiljöverket - tips för arbetsplatsen 

Friends - tips för unga

Ungdomsmottagningar - tips för unga

Stiftelsen Allmänna barnhuset - gör stora insatser för barn som riskerar att fara illa

Kontakter

Lise Bergman Nordgren

Biträdande områdeschef Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2023