Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

OBS! Kan innehålla inaktuella rutiner!

Reumatologiska sjukdomar

ALLMÄNT
Överenskommelsen avser att förtydliga arbetsfördelningen gällande reumatiska sjukdomar i Örebro läns landsting. Alla personer med reumatologisk sjukdom förväntas primärt söka allmänläkarspecialist. Till reumatologspecialist föreligger remisstvång. Reumatologkliniken i Örebro är länsklinik dessutom finns reumatologspecialist (från USÖ) tillgänglig på kliniken för medicin och geriatrik i Lindesberg 2 dagar i månaden. Konsultverksamhet ca 1- 2 ggr/termin bedrivs f n på vårdcentralen i Kumla, Olaus Petri och Skebäck (Örebro). Fortbildning för allmänläkare kan erbjudas i form av auskultation med träning av ledstatus och injektionsteknik.

REMISS
Remisserna skall i båda riktningar vara tydliga och innehålla komplett information inklusive status, mediciner och preciserad frågeställning Remissvar skall vara tydliga i sitt svar på frågeställningen.

Vid remiss till Primärvården skall det göras en sammanfattning av vården, ej bara journalkopior, dör det skall framgå om remissen avser vidare behandling och återbesök eller är för kännedom. Vid behov skall också framgå lämplig tid för återbesök – vad som skall följas upp – vilka prover som behöver följas och varför dessa prov skall tas.

I remissen till reumatologkliniken önskas:
* Finns tecken på ledinflammation dvs svullnad?
* Besked om labprover: SR, CRP, Hb, Lpk, Tpk
* Vid misstanke om reumatoid artrit: är anti-CCP positivt (vgs remiss till mikrobiologen)?
* Vid ledbesvär > ½ år – vad visar rtg händer, fötter?
* Hur mår patienten och vilken behandling har han/hon?

Remisser till Reumatologkliniken bedöms av specialist. Ofullständiga remisser kan återsändas för komplettering likaså remisser där specialisten bedömer att problemet kan handläggas i Primärvården.

Vid tveksamheter om remiss till Reumatologkliniken  kan telefonkonsultation vara praktiskt. Reumatologklinikens bakjour finns alltid tillgänglig för diskussion (sök via växel).

VÄRKTILLSTÅND
Spridd eller lokaliserad värk utan misstanke på inflammatorisk orsak (ex fibromyalgi) utreds och behandlas i primärvården.

Polymyalgia reumatika (PMR), Temporalisarterit (TA)
Primärvården handlägger och behandlar patienter med PMR. I de fall komletterande behandling med cytostatika krävs remitteras patienten till reumatologen. Temporalisarterit utreds och behandlas i okomplicerade fall (svarar bra på behandling) i primärvården.

Artros
Utreds och behandlas i primärvården. Reumatologkliniken kan vara behjälplig med steroidinjektioner i de fall vårdcentralen saknar denna kompetens.

Gikt, annan kristallartrit
Primärvården handlägger och behandlar dessa patienter. I undantagsfall kan patienterna remitteras till reumatologkliniken. Vid tveksamheter kan telefonkonsultation vara praktiskt.

Primärt Sjögrens Syndrom
Primär diagnostik (bland annat uttalad, oförklarad torrhet ögon och mun) sker i primärvården. För diagnos ska patienten genomgått Schirmers test på ögonklinik och salivmätning på specialisttandvården inklusive eventuell läppspottkörtelbiopsi ( utredning av specialisttandvården bekostas av reumatolog kliniken) samt eventuell kontroll av Sjögrenantikroppar. Vid tveksamhet i diagnostiken alternativt misstänkt systemengagemang (artriter, hög inflammation) remiss till reumatologiska kliniken, övriga patienter sköts i primärvården. Patienter med Sjögrenssyndrom har rätt till ett Särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder, blanketten nås via eyedoc. Det finns en utmärkt genomgång av diagnostik och behandling på Internetmedicin.

 

Reaktiv artrit (postinfektiös artrit)
Primärvården handlägger och behandlar dessa patienter. Vid kvarstående hög inflammatorisk aktivitet trots adekvat behandling remitteras patienten vidare till reumatologkliniken för fortsatt ev utredning och behandling. Även här kan telefonkontakt vara praktisk vid tveksamhet.

Pelvospondylit (Mb Bechterew)
Primär utredning sker i primärvården. Obs detta är yngre patienter med morgonstelhet som blir bättre av aktivitet se gärna www.internetmedicin.se Utredning sker med MR sacroiliacaleder, blodprov för HLAB27, crp och bedömning av sjukgymnast. Om positiv MR/HLA B27 remitteras patienten till reumatolog för vidarebedömning/ev. behandling. Om kvarstående crp stegring och trots sjukgymnastik i tillägg till NSAID kvarstående besvär av tydlig inflammatorisk karaktär hos yngre patienter kan telefonkontakt med reumakliniken alt remiss för ytterligare diskussion vara av värde."

 

Psoriasisartrit/artopati
Patienter med psoriasis och tecken på ledinflammation (ledsvullnad, förhöjd SR, CRP) skall remitteras till reumatologen för utredning och behandling.

Övriga patienter handläggs och behandlas i primärvården.

Reumatoid artrit
Primär diagnostik sker i primärvården. Vidare utredning och behandling sker via reumatologen. Vid misstanke om nydebuterad RA skall tidig remiss skivas till reumatolog.

Patienter med inaktiv sjukdom och utan behov av sjukdomsmodifierande behandling kan remitteras till primärvården men återremitteras vid tecken på sjukdomsskov.

SLE, Systemisk Lupus Erythematosus
Handläggs i regel av reumatolog. Patienter med mångårig inaktiv sjukdom kan överremitteras för vidare kontroller i primärvården.

Vaskulit, Myosit, Sklerodermi, Behcet
Vid misstanke om dessa diagnoser skall remiss skrivas till reumatologkliniken för vidare utredning och behandling.

Vid övriga ovanliga reumatiska sjukdomar där kunskap om tillståndet inte kan förväntas finnas utanför reumatologspecialiteten,  utreder och behandlar reumatologkliniken dessa patienter.

Telefonkontakt kan vara praktisk vid tveksamhet.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 7, 2021