Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder. 

Primärvård och habilitering 

Uteblivande från Pris Frikortsgrundande
Besök 220 kronor Nej
Tidsbokad provtagning 220 kronor Nej
Videobesök 220 kronor Nej
Telefonkontakt  220 kronor Nej
Besök på vårdcentralsjourmottagning 330 kronor Nej

Specialistvård och psykiatri 

Uteblivande från Pris Frikortsgrundande
Läkarbesök 330 kronor Nej
Behandlingsbesök 220 kronor Nej
Videobesök med läkare 330 kronor Nej
Videobesök med övrig personal 220 kronor Nej
Telefonkontakt  220 kronor Nej

 

Avgiften gäller för:

 • inom- och utomlänspatienter
 • patienter under 20 år och patienter som fyllt 85 år
 • patienter från konventionsländer som kan uppvisa giltiga handlingar
 • patienter med frikort
 • asylsökande
 • tillståndslösa
 • övriga patienter

Avgiften tas ut för:

Fysiska vårdmöten
Uteblivandeavgift tas ut om patient inte kommer på ett inbokat besök.

Detta gäller även om besökstiden bokas samma dag. Uteblivandeavgift ska även debiteras för tidsbokad medicinsk service, enligt samma regler som för övriga besök.

Digitala vårdmöten (video och telefon)
Uteblivandeavgift tas ut om patient utan framgång har kontaktats tre gånger under den tid som mötet/samtalet skulle ha ägt rum.

Detta gäller även om tiden bokas samma dag.

Undantag för uteblivandeavgift

Uteblivandeavgift ska inte betalas vid:

 • Bokad vaccinationstid för covid-19,  säsongsinfluensa och pneumokock
  besök som inte går att genomföra på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19, och avbokning innan 24 timmar inte varit möjlig.
 • Akut sjukdom.
 • Vård av eget barns sjukdom.
 • Nedsatt autonomi, till exempel minnessvårighet på grund av sjukdom eller ålder.
 • Andra skäl av akut karaktär som patienten inte kan råda över, till exempel trafikförseningar.
 • Patienten uppger att avbokning inte varit möjlig, till exempel för att det inte har gått att nå mottagningen.
 • Besök som är bokat för ett LVM-intyg.

Regeln om uteblivandeavgift ska tillämpas på ett skäligt sätt. Omständigheterna för uteblivande ska beaktas i varje enskilt fall.

Det är mottagningspersonal som bedömer om uteblivandeavgift ska tas ut.

Eventuell kostnad för tolkuppdrag debiteras inte.

Verksamheter som är avgiftsbefriade från uteblivandeavgift

Ingen uteblivandeavgift tas ut vid besök hos:

 • barnhälsovård
 • centrum för hjälpmedel, besök där förskrivare inom Region Örebro län eller kommun har kallat patienten
 • mödrahälsovård på barnmorskemottagning (förutom vid preventivmedelsrådgivning då uteblivandeavgift ska tillämpas)
 • screeningundersökning
 • smittskydd
 • STD-mottagning
 • ungdomsmottagning
 • vuxenhabiliteringen
 • mottagning psykisk ohälsa barn och unga (MPO).

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 24, 2024