Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Region Örebro läns utbildningscentrum organiserar utbildningsaktiviteter i form av kurser och seminarier riktade till ST-läkare och deras handledare. Utbildningarna är specialitetsövergripande (a- och b-delmål) och anpassade till Socialstyrelsens aktuella föreskrifter och målbeskrivningar (SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8) för läkares ST.

Utbildningarna är avgiftsfria om anställning inom Region Örebro län finns. Externa deltagare antages i mån av plats och debiteras kursavgift.

Utbildningarna genomförs återkommande och ofta vid samma tidpunkt varje termin för att underlätta planeringen för såväl ST-läkare som kursorganisatör. Utöver nedanstående utbildningar erbjuds även seminarier/webinarier riktade till ST-läkare. Dessa annonseras separat i utbildningskalendern.

Tid, plats och information om anmälan tillvarje enskilt tillfälle hittar du i kalendern.

Våra kurser

Här nedan kan du läsa mer om innehållet i de kurser vi erbjuder  ST-läkare och handledare. 

Startseminariet skapar förutsättningar för nya ST-läkare och handledare att lära känna varandra och få samsyn runt hur målbeskrivning för aktuell ST ska uppnås. Socialstyrelsens krav på upprättande av individuellt utbildningsprogram (IUP) under läkare specialisttjänstgöring (ST) uppfylls genom seminariet som omfattar 2 heldagar (internat).

Utbildningsaktiviteter och sidoutbildningar planeras in samtidigt som adept + handledare även får allmän information om nationella regelverk för ST-utbildning och regionala riktlinjer för ST/BT inom Region Örebro län.

Inom ramen för seminariet ingår även fortbildning inom klinisk handledning i form av interaktiv föreläsning runt teman som återkoppling och instrument för kompetensbedömning. Tid avsätts för reflektion över ST-utbildningen relation till vårdproduktion och omgivande sjukvårdsorganisation.

Under startseminariet upprättar ST-läkare och handledare tillsammans en utbildningsplan. Startseminariet kompletterar den grundläggande handledarutbildning som krävs under ST men ersätter inte denna. Deltagarintyg kan utfärdas på begäran.

Om anmälan

Både ST-läkare och handledare behöver anmäla sig till startseminariet.

Sista datum för anmälan gäller med reservation för att seminariet kan bli fullbokat före detta datum.

Max 20 ST-läkare med handledare kan erbjudas plats vid varje seminarietillfälle.

Läsa mer och anmäl dig i PingPong

 

Är du ST-läkare, har gått grundutbildningen i ledarskap (LuST) och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ledarskap? Då har du möjlighet att gå regionens fördjupningsutbildning Att fortsätta leda och utvecklas.

Vi bjuder nu in till en fortsättningskurs för dig som är intresserad i ämnet ledarskap. Under tre dagar i internatform går vi in lite mer på djupet inom teman som rör konflikthantering, förändringsarbete och ledarskap.

Välkommen till tre spännande dagar på internat!

Innehåll

 • Att utvecklas som ledare.
 • Konflikt och konflikthantering
  - Hur hanterar jag motkrafter och konflikter på arbetsplatsen?
 • Förändring och förändringsarbete
  - Att leda i förändring och utveckling

Förkunskaper

Du är ST-läkare i Region Örebro län och har gått antingen kursen LuST eller våra gamla kursveckor Ledarskap, kommunikation, etik och retorik. Du är intresserad av ledarskap och vill utvecklas vidare. Du kanske är nyfiken på vad ett framtida ledningsuppdrag skulle innebära men du behöver inte vara säker på att du vill axla det ansvaret.   

Anmälan och kostnad

Kursen betalas av Region Örebro län och är för dig som ST-läkare kostnadsfri. Avanmälan upp till fyra veckor innan kurs debiteras ej. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart debiteras din klinik 8250 kronor.

Lär mer och anmäl dig i utbildningsportalen Pingpong.

Övrigt

Om du redan nu är inriktad på att bli chef så rekommenderar vi att du går utbildningen Morgondagens ledare. Mer information finns på Region Örebro läns intranät.

Kontakt

Frågor om anmälan

Janica Kaalikoski

Administratör

Kursledare

Kursen hålls vid två tillfällen under vårterminen och höstterminen, måndag-torsdag första veckan, andra veckan måndag- tisdag. Etiken sker vid separat tillfälle och ingår inte längre som en del i LuST- kursen.

Innehåll

Att vara specialistläkare idag innebär att du förväntas behärska fler förmågor och färdigheter än de rent medicinska. Syftet med den här kursen är att ge översiktliga kunskaper/färdigheter inom flera områden. Tyngdpunkten kommer ligga på ledarskap och patientsäkerhet.

Läkarrollen innebär att du i många sammanhang är ledare/handledare till exempel i vårdteam eller för studenter och även kan ses som den som leder arbetet med patienterna. Du får genom kursen en inblick i vad det innebär att vara chef och ledare.

Under veckan går vi bland annat igenom självkännedom, grupprocesser och hur den organisation ser ut som vi arbetar i. Du får lära dig om patientsäkerhet- och kvalitetsarbete, vilka stödfunktioner som finns i regionen för detta samt får även möjlighet att träna på att göra en riskanalys. Vi kommer även att belysa genus och mångfaldsaspekter i vården.

Kurskrav

Du förväntas närvara under kursens alla moment. Eventuell akut frånvaro kan medföra att komplettering behöver göras.

Anmälan

Vid avanmälan senare än tre veckor innan kursstart eller utebliven närvaro kommer din klinik att debiteras 1500 kronor per dag.

Anmälan sker via utbildningsportalen Ping pong. Tänk på att du måste vara inloggad med ditt personliga användar-id på datorn och inte gruppinloggning för att din anmälan ska fungera.

Läs mer och anmäl dig i Pingpong.

Kontakt

Torbjörn Södergren

Modulveckan är uppbyggd av moduler inom olika ämnesområden. Utifrån vilka B-delmål du ska uppfylla för att nå specialistkompetens samt vilka behov du har väljer du att söka till de moduler du behöver.

Dessa moduler ingår i modulveckan:

 • Måndag: Prevention - delmål B2/STb2
 • Tisdag: Försäkringsmedicin - delmål B4/STb3
 • Onsdag och torsdag: Palliativ medicin - delmål B5/STb1, STb4
 • Fredag: Läkemedel - delmål B3/BT15

Observera dagförändring från tidigare år.

Kursen är uppdelad vid fyra tillfällen; 1+1+2+1 dagar.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro under kursens alla moment, detta gäller oavsett om du går hela veckan eller enstaka moduler. Du måste närvara hela kursdagen/kursdagarna för att få intyg. Eventuell akut frånvaro kan medföra att komplettering behöver göras.

Program och kursschema

 • Måndag: Prevention (förmiddag och eftermiddag). Uppfyller delmål B2.
 • Tisdag: Försäkringsmedicin (förmiddag och eftermiddag). Uppfyller delmål B4.
 • Onsdag: Palliativ medicin (förmiddag), Palliativ medicin - läkemedel (eftermiddag). Uppfyller delmål B5.
 • Torsdag: Palliativ medicin (förmiddag), Palliativ medicin - det svåra samtalet (eftermiddag). Uppfyller delmål B5.
 • Fredag: Läkemedel (förmiddag), Läkemedel och kommunikation (eftermiddag). Uppfyller delmål B3.

Kursdatum

Vårtermin: vecka 17
Hösttermin: vecka 43

Vi använder oss av fasta kursveckor om inget annat anges.

Anmälan

Anmälan till kurserna inom modulveckan görs i utbildningsportalen Ping pong. Du anmäler dig till varje kurs separat.

I samband med anmälan kommer du placeras på väntelista. Efter att anmälningstiden gått ut görs urval bland alla sökande. Kortast tid kvar av ST-tjänstgöring prioriteras. Du kommer att få antagningsbesked via e-post inom en månad efter att anmälningstiden gått ut.

Vid avanmälan senare än tre veckor innan kursstart eller utebliven närvaro kommer din klinik att debiteras 1 500 kronor per dag.

Max 35 deltagare per dag.

För dig som går enligt SOSFS 2008:17

B-delmålmodulerna utgår helt ifrån 2015 års målbeskrivningar. För några specialiteter kan det finnas dagar som täcker enstaka delmål även enligt 2008 års målsbeskrivningar, exempelvis prevention. Självklart är du som ST-läkare välkommen att söka utbildningsdagarna även om de inte uppfyller delmål i just din målbeskrivning. 

Kontakt

Studierektor

Anna Gandhi

Distriktsläkare

Om kurserna

Syfte och mål

Försäkringsmedicin definieras som ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner. Som läkare i de flesta kliniska specialiteter träffar du patienter där du förväntas ta ställning till sjukskrivning i relation till funktionsnivå.  

Efter genomgången kurs förväntas du:

 • hantera sjukdoms- och skadebegreppet i förhållande till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning hos kvinnor och män.
 • ha förståelse för och stödja varje individs resurser trots sjukdom eller skada.
 • förstå och kunna förklara lagar och förordningar som reglerar försäkringsmedicinska frågeställningar.
 • ha kunskap om konsekvenserna av sjukskrivning.

Föreläsare

Utbildningen leds av både externa föreläsare och föreläsare från Region Örebro län.

Pedagogisk metod

Föreläsning och grupparbete

Kursdatum

Tisdag i modulveckan (vecka 17 eller vecka 43)

Delmålsuppfyllelse

B4

Anmälan

Mer information och anmälan finns i utbildningsportalen Pingpong.

Kontakt

Studierektor och kursledare

Rebecka Runnamo

Syfte och mål

Det är väl belagt att levnadsvanor orsakar majoriteten av västvärldens stora folksjukdomar och som specialistläkare skall du kunna ge råd och vägleda utifrån rådande kunskap. Denna dag belyser preventivt arbete ur både ett samhälls- och ett sjukvårdsperspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas du:

 • kunna redogöra för hälsans bestämningsfaktorer.
 • ha fått en fördjupad kunskap om hur du som läkare kan bidra till att förbättra prognosen för patienter med livsstilsrelaterad sjukdom liksom vilka utmaningar som finns i det arbetet.
 • ha kännedom om vilka stödfunktioner som finns inom regionen för arbete med levnadsvanor.

Föreläsare

 • Helena Dreber, PhD, specialist i allmänmedicin, Överviktsenheten, Karolinska institutet
 • Mattias Egberth, specialistläkare kirurgi
 • Lars Hagberg, Docent, hälsoekonom, FoU Region Örebro län
 • Kerstin Angergård, Verksamhetsutvecklare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kunskapsstyrning

Pedagogisk metod

Föreläsning, seminarium och övningar.

Kursdatum

Måndag i modulveckan (vecka 17 eller vecka 43)

Delmålsuppfyllelse

B2

Anmälan

Mer information och anmälan finns i utbildningsportalen Pingpong.

 

Kontakt

Studierektor och kursledare

Anna Gandhi

Distriktsläkare

Syfte och mål

Nästan överallt i sjukvården hittar vi patienter som är i ett palliativt skede. Som specialistläkare inom flertalet specialiteter skall du kunna klara av att sköta en basal palliativ vård på egen hand även om specialiserade team finns att tillgå.

Efter genomgången kurs förväntas du:

 • kunna identifiera en palliativ patient och genomföra ett brytpunktsamtal.
 • kunna principerna bakom symtomlindring
 • kunna identifiera och veta hur du skall hantera akuta palliativa tillstånd.

Tyngdpunkt kommer att ligga vid reflekterande falldiskussioner.

Föreläsare

Utbildningen leds av både externa föreläsare och föreläsare från Region Örebro län.

Pedagogisk metod

Föreläsning, seminarium och övningar.

Kursdatum

Onsdag - torsdag i modulveckan (vecka 17 eller vecka 43)

Delmålsuppfyllelse

B1, B3, B5

Anmälan

Mer information och anmälan finns i utbildningsportalen Pingpong.

Kontakt

Studierektor och kursledare

Anna Gandhi

Distriktsläkare

Syfte och mål

Dagen syftar till att repetera basal farmakologi samt belysa hälsoekonomiska aspekter och miljöaspekter på läkemedelsbehandling. Teori varvas med grupparbete utifrån fallbeskrivningar.

Efter genomgången utbildningsdag förväntas du:

 • kunna genomföra en läkemedelsgenomgång.
 • kunna uppvisa kunskap om hur din patients ålder, kön, vikt och njurfunktion påverkar vilken farmakoterapi du erbjuder.
 • kunna föra ett kritiskt resonemang runt läkemedelsinformation
 • ha kännedom om vilken impact olika läkemedelsbehandlingar har på miljö och samhällsekonomin. 

Föreläsare

Utbildningen leds av både externa föreläsare och föreläsare från Region Örebro län.

Pedagogisk metod

Föreläsning och grupparbete

Kursdatum

Fredag i modulveckan (vecka 17 eller vecka 43)

Delmålsuppfyllelse

B3

Anmälan

Mer information och anmälan finns i utbildningsportalen Pingpong.

Kontakt

Studierektor och kursledare

Innehåll 

 • Introduktion till regelverket
 • Allmän förvaltningsrätt
   - Offentlighetsprincipen och förvaltningslagen
 • Sekretess 
   - Inre och yttre sekretess
   -Sekretessbrytande regler
 • Informationssäkerhet och patientdatalagen
   - Journalföring, sammanhållen journalföring, journalen på nätet, spärrar, loggar, åtkomstkontroll, dataintrång m.m.
 •  Integritet
   Patientsäkerhet och ansvarsfrågor

Föreläsare

Sofia Öhrman, jurist
Anneli Björkholm, informationssäkerhetssamordnare
Helena Walfridsson, chefläkare, patientsäkerhetsenheten Hälso-sjukvårdsförvaltning

Anmälan

Kursen ges den 18 april. Vid avanmälan senare än tre veckor innan kursstart eller utebliven närvaro kommer din klinik att debiteras 1500 kronor.

Läs mer och anmäl dig via utbildningsportalen Pingpong.

Kontakt

Övergripande ST-studierektor

Rebecka Runnamo

Syfte och mål

Kursen ska bidra till att deltagarna:

 • kan identifiera, formulera och hantera värdekonflikter och etiska problem i den kliniska vardagen
 • ha kännedom om metoder för att analysera etiska problem på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i medicinetiska principer och andra vårdetiska teorier, samt kunna genomföra grundläggande etisk analys
 • reflektera kring faktorer som påverkar hantering av etiska problem i teamarbetet
 • ha kunskap om olika gruppers utsatthet och hur utsatthet kan kompenseras i kontakt med hälso- och sjukvården
 • ha kunskap om det etiska underlaget för personcentrerad vård och hur detta kan påverka kliniskt arbete
   

Kursen omfattar två heldagar, förlagda i direkt anslutning till utbildningsdagen "Juridik, informations- och patientsäkerhet för ST-läkare". Kursen genomförs företrädelsevis på plats. 

Inför kursen: Deltagarna ska reflektera kring en självupplevd klinisk situation där etiska värden är i fokus, och vara förbered att presentera denna.

Pedagogisk metod: Föreläsningar, fallbaserade gruppdiskussioner, färdighetsträning i etisk analysmetod, samt etisk reflektion enskilt och i grupp utifrån egenupplevda kliniska situationer.

Anmälan: Efter att anmälningstiden gått ut görs urval bland alla sökande och kortast tid kvar av ST-tjänstgöring prioriteras. Du kommer att få antagningsbesked inom en månad efter att anmälningstiden gått ut.

OBSERVERA - Vid avanmälan senare än tre veckor innan kursstart eller utebliven närvaro kommer din klinik att debiteras 1500 kr per dag.

Övrigt: Fika ingår

Läs mer och anmäl dig i PingPong

Kursen Vetenskapligt förhållningssätt arrangeras av Universitetssjukvårdens forskningscentrum. OBS! Ansökningsdatum tidigt på vårterminen. 

Läs mer om kursen Vetenskapligt förhållningssätt.

Örebro Universitet och Region Örebro län erbjuder tillsammans flera utbildningar för dig som är eller ska bli handledare.

Läs mer om kurser för kliniska handledare.

Alla ST-kurser och seminarier

11
March
2024

Ortopedisk medicin - ST-läkare i primärvården

Monday 11 March - Tuesday 12 March 2024

17
April
2024
22
April
2024

B-delmålsveckan

Monday 22 April - Friday 26 April 2024

Visa alla

Frågor och svar om kursprogrammet

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra kurser och utbildningar.

De regionövergripande kurser som ges är tänkta att täcka upp delmål 13 och framåt där kurs är en obligatorisk lärandemetod för alla specialiteter. Tidigare gavs kurserna ”Grunden” på en vecka samt tvåveckorskursen ”Ledarskap, kommunikation, etik och retorik”. Dessa har nu arbetats om. I det nya upplägget finns en tvåveckorskurs ”Leda och utvecklas som ST-läkare – LuST” samt ”B-delmålsmodulerna”.  Nedan följer en lista över de kurser som nu ges i regionens regi.

B-delmålsmodulerna 

Denna samling kursdagar är helt anpassade efter 2015 års författning och tangerar i vissa avsnitt de delmål som rör kommunikation men fokus ligger på helt andra ämnen. Det är inte så att B-delmålsmodulerna ersätter Grunden och ni som går enligt 2008 års författning behöver inte – men får – gå denna kursvecka.

LuST 

Kursen ges som helhet. För intyg om godkänd kurs är närvaro obligatorisk alla kursdagar. Detta gäller även om du tidigare gått ”Grunden” eller ”Ledarskap, kommunikation, etik och retorik”.

Handledarutbildningen – går som tidigare

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt – går som tidigare.
Juridikdag – några specialiteter har kurskrav på delmål som rör lagar och förordningar, c13 och c14.  Detta delmål täcks upp av vår ”Juridikdag”. 

Alla ST-läkare i region Örebro län erbjuds gå kursen LuST kostnadsfritt. För att komma längre i grupprocessen och skapa ett öppet och respektfullt klimat är det obligatorisk närvaro alla dagar. Syftet med utbildningen är inte bara att uppnå delmålsuppfyllelse. När kursen skapas har vi även lyft in områden som är viktiga att reflektera över och utveckla på vägen till att bli specialistläkare.

Fram till tre veckor innan kursstart kan du avanmäla dig utan kostnad. Vid avanmälan senare än tre veckor innan kursstart debiteras din klinik enligt följande:

LuST:    7500 kronor per vecka.
B-delmålmoduler:   1500 kronor per dag.
Startseminarium: 5000 kr/person

Orsaken till detta är att vi de senaste åren har haft ett antal sena avhopp och till och med deltagare som helt uteblivit utan att meddela sin frånvaro. Flera av de konsulter vi har anlitat på LuST kursen är efterfrågade föreläsare och kostar därefter. Kursplatser som står tomma är därför en kostsam historia och dessutom tråkigt eftersom flera av era kollegor står på kö för att komma med. Vi debiterar inte din klinik vid akut sjukdom.

Contacts

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 27, 2023