Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde neuro och rehabiliteringsmedicin

Verksamhetsområdet är en universitetssjukvårdsenhet med både högspecialiserad och specialiserad vård med ett fokus på utveckling, forskning och utbildning.

Skiktröntgen strokepatient

Inom verksamhetsområde neuro och rehabiliteringsmedicin finns tre specialiteter. Dessa är neurofysiologi, neurologi och rehabmedicinsk inriktning. Verksamheten har ett nära samarbete med neurokirurgin. Hos oss arbetar vi teambaserat inom både öppen och slutenvård. Inom verksamheten finns cirka 250 medarbetare.

Neuroinriktning

Inom neuroinriktningen behandlar vi patienter som har drabbats av neurologiska sjukdomar där våra största patientgrupper är epilepsi, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och stroke. Verksamheten omfattar:

 • Neurologi
 • Neurofysiologi

Rehabmedicinsk inriktning

Verksamheten är en specialistresurs som tillhandahåller kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering för patienter i arbetsför ålder. Vi rehabiliterar patienter efter skador och sjukdomar i nervsystemet. Våra största patientgrupper är personer med stroke, skador genom olycksfall som skadat hjärnan och/eller ryggmärgen samt långvarig smärta. Verksamheten omfattar:

 • Smärtrehab
 • Neurorehab
 • Hjärnskade- och ryggmärgsrehab

Vi arbetar med personer med förvärvad hjärnskada och personer som har kvarstående lätta eller måttliga kognitiva, emotionella eller personlighetsmässiga symtom.

Smärtrehab arbetar med personer som har en långvarig, mångfacetterad benign smärtproblematik i rörelseapparaten. Vår arbetsmodell är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket forskningen visar är den mest framgångsrika behandlingen vid den typen av besvär som vi jobbar med.

Rehabilitering bedrivs även som heldygnsvård på vårdavdelning 96.

Trombektomi på USÖ

Trombektomi som en metod som används för att behandla strokepatienter på Universitetssjukhuset i Örebro. I juni 2021 öppnades det nya angiolabbet för patienter från vår egen region. Sedan september 2021 tar vi även emot patienter från angränsande län.

Läs mer om trombektomiverksamheten

Jobba med högspecialiserad strokevård

Strokevården utvecklas och vi har infört trombektomi som en ny och högspecialiserad behandling på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Tycker du att det låter spännande och vill vara delaktig i arbetet på ett av Sveriges nya trombektomicentrum – då är du som är utbildad sjuksköterska välkommen med din ansökan. Läs mer och ansök här.

Vårt högspecialiserade utbud är:

 • muskelsjukdomar
 • normaltryckshydrocephalus
 • behandling med botolinumtoxin vid dystoni, hemifacialisspasm, fokal spasticitet mm.
 • sömnutredningar

Genom vårt hjärnskadeteam kan vi erbjuda rehabilitering till personer i arbetsför ålder som drabbats av en hjärnskada. Det kan vara traumatisk hjärnskada efter till exempel fall eller en trafikolycka alternativt hjärnskada efter en stroke.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är:

 • Medicinsk utredning, behandling och uppföljning
 • Funktions- och aktivitetsträning
 • Språklig utredning och behandling
 • Socialutredning , råd, stöd och vägledning
 • Neuropsykologisk utredning och behandling
 • Stödsamtal med patient och anhöriga
 • Utprovning av hjälpmedel och planering av bostadsanpassning
 • Medverka i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering

I vårt mobila stroketeam jobbar vi med rehabilitering i hemmiljö. Det är en rehabiliteringsform som passar för patienter som fått en lätt till måttlig stroke och som efter bedömning har möjlighet att skrivas ut tidigare och fortsätta rehabiliteringen hemma.

Arbetssättet har visat sig öka chanserna till återhämtning efter stroke.

Teamet finns till för personer som har eller misstänker multipel skleros (MS). Vi utreder, behandlar och följer upp.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet. Infusionsbehandling sker via vår dagvårdsenhet.

Teamet ger patienterna stöd och insatser i frågor som är relaterade till MS-diagnos eller sjukdom och samarbetar med andra vårdgivare inom Region Örebro län som till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården samt privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom kommunen och vuxenhabiliteringen.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator med tillgång till dietist samt uroterapeut.

För patienter med Parkinsons sjukdom eller misstänkt Parkinsons sjukdom har USÖ ett team som ger specialiserad vård omfattande diagnostik, behandling och uppföljning.

Våra patienter får en multidisciplinär bedömning och uppföljning inom teamet i nära samarbete med annan vårdpersonal inom Region Örebro län (till exempel neurofysioterapeuter inom primärvården) och privata fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Örebro kommun.

I teamet ingår professioner som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, dietist samt psykolog.

Teamet jobbar både med traumatiska och icke traumatiska skador samt behandlar patienter med sena besvär av polio och andra neurologiska sjukdomar som till exempel MS.

Exempel på våra rehabiliterande insatser är: Funktions- och aktivitetsträning i form av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Medicinsk utredning, behandling och uppföljning hos rehabiliteringsläkare.
Utredning tillsammans med kurator av den sociala situationen till exempel hjälp med myndighetskontakter, försäkringar, information om rättigheter mm. Stödjande och bearbetande samtal angående livssituationen.

Medverkan i planering av arbets- och yrkesinriktad rehabilitering.
Utprovning av hjälpmedel och vid behov bostadsanpassning.

Teamet arbetar med personer i arbetsför ålder med kvarstående lätta eller måttliga kognitiva, emotionella eller personlighetsmässiga symtom.

I teamet jobbar vi bland annat med:

 • Utredning
 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet
 • Anhörigstöd
 • Träning av metoder för att underlätta vardagen
 • Medverkan i arbetsrehabilitering
 • Information
 • Utbildning

Mer information kommer.

Mer information kommer

Mer information kommer.

Mer information kommer.

Mer information kommer. 

Mona Jakobsson

Verksamhetschef, VO neuro och rehabiliteringsmedicin

Kontakt för läkemedelsföretag

Charlotte Karlsson

Arbetsterapeuter

Biomedicinska analytiker inom neuro

Frida Törnqvist

Medicinska vårdadministratörer inom neuro

Louise Johansson

ST-läkare inom neuro

Ola Norbäck

Sjuksköterskestudenter inom neuro

Sjukgymnaster

Neuroavdelning 92 - studentkontakt

Neuroavdelning 96 - studentkontakt

Klinikens forskning bedrivs framför allt inom områden som stroke, neuromuskulära sjukdomar och neuroimmunologi. Inom stroke har forskningen epidemiologisk inriktning. Neuromuskulära sjukdomar studeras ur ett diagnostiskt perspektiv avseende inflammatoriska myopatier och muskeldystrofi. Den neuroimmunologiska forskningen baseras huvudsakligen på biomarkörer för sjukdomsaktivitet och samband mellan inflammation och neurodegeneration vid multipel skleros.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde neuro och rehabiliteringsmedicin

FoU-ansvarig

Jakob Baianstovu Ström

specialistläkare

Medarbetare som disputerat

Jakob Baianstovu Ström

specialistläkare

Mia von Euler

överläkare

Medarbetare som innehar docentur

Jakob Baianstovu Ström

specialistläkare

Mia von Euler

överläkare

Mia von Euler är även professor i medicinsk vetenskap.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Verksamheten upphör

Verksamheten för extern neurorehabilitering har upphört på grund av ekonomiska skäl. Inga nya ansökningar kan tas emot.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2022

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)