Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Enkäter om inneklimat

När vi utreder problem med inomhusklimatet används sedan många år ofta den så kallade Örebromodellen.

Just nu har vi ovanligt långa svarstider på bedömning av enkätundersökningarna på grund av hög arbetsbelastning.

AMM Örebro kan för närvarande bara ta emot beställningar från Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län. Vi arbetar med att uppdatera och digitalisera enkäten och återkommer med mer information när detta arbete är klart. Enkätundersökningar från övriga landet har vi i nuläget ingen möjlighet att bedöma.

Olika versioner men samma bas

Basen i denna metod utgörs av de standardiserade MM-enkäterna. Enkäterna baseras på samma stomme men finns för olika miljöer, till exempel skolor, förskolor, kontor, sjukvårdsmiljöer samt boendemiljöer.

Enkätundersökningen är en del i en strategi. Den kan inte ensam besvara alla frågor. För att inte påverka utfallet är det viktigt att du informerar noggrant om syftet med enkäterna. Du bör även administrera dem på ett korrekt sätt. Ta särskild hänsyn till integritetsaspekterna när enkäten används. 

Att tänka på

  • Informera alla berörda om att det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten för att få ett tillförlitligt resultat.
  • Enkäterna behöver inte märkas med namn. Däremot är det viktigt att eventuell indelning märks upp tydligt, antingen på själva enkäterna eller att de enkäter som är indelade i samma grupp läggs tillsammans.
  • För större sekretess går det bra att de som svarar på enkäterna lägger dem i kuvert som försluts. Kuverten kan sedan samlas in och skickas till Arbets- och miljömedicin. Det är i så fall viktigt att eventuell indelning märks upp tydligt på kuverten.

Tillsammans med de enkäter som skickas önskar vi ett följebrev med följande uppgifter:

  • Namnet på arbetsplatsen/skolan/bostaden som undersökningen gäller.
  • Kontaktuppgifter till dig som beställare (kontaktperson, postadress, e-postadress och telefonnummer).
  • Fakturaadress inklusive eventuell referens.
  • Antalet enkäter som delats ut (för att vi ska veta svarsfrekvensen).
  • Önskemål om eventuell indelning. Du får gärna kontakta oss om du är osäker på om eller hur enkäterna ska delas in. För små grupper ger ett osäkert resultat kan därför inte bedömas enskilt utan endast i totalmaterialet.

Här kan du ladda ner provexemplar och manualer med grundläggande referensdata och tips om vad du bör tänka på när du genomför din enkätundersökning.

MM 040 NA

Basenkät för arbetsmiljö.

MM 040 NA Kontor

Enkät för arbetsmiljö på kontor

MM 040 NA Sp1

Enkät för arbetsmiljö i skolor.

MM 040 NA Sp2

Enkät för arbetsmiljö i förskolor.

MM 040 NA Vård

Enkät för arbetsmiljö på sjukhus eller vårdinrättning.

MM 060 NA Sp11

Enkät för arbetsmiljö i skolor riktad till elever.

MM 080 NA Sp11 B

Enkät för arbetsmiljö i skolor årskurs 0-6, riktad till föräldrar.

MM 075 NA B

Enkät för arbetsmiljö i daghems- och förskolemiljö, riktad till föräldrar.

MM 040 NA

Enkät 4 kr/st - För order (blankettbeställning) under 300 kronor tillkommer ett småordertillägg på 200 kronor. Grundkostnad (bearbetning) 4 000 kr/objekt + 30 kr/enkät.

Exempel: 30 besvarade enkäter: 4 000 kr + 30 x 30 = 4 900 kr.

MM 040 NA Kontor (fyra sidor)
MM 040 NA Vård (fyra sidor)
MM 040 NA Sp1 Skola (fyra sidor)
MM 040 NA Sp2 Förskola (fyra sidor)

Enkät 6 kr/st - För order (blankettbeställning) under 300 kronor tillkommer ett småordertillägg på 200 kronor. Grundkostnad (bearbetning) 4 000 kr/objekt + 30 kr/enkät.

Exempel: 30 besvarade enkäter: 4 000 kr + 30 x 30 = 4 900 kr.

MM 060 NA Sp11 Elevenkät skola (fyra sidor)
MM 080 NA Sp11 B Föräldraenkät skola (fyra sidor)
MM 075 NA B Föräldraenkät förskola (fyra sidor)

Enkät 6 kr/st - För order (blankettbeställning) under 300 kronor tillkommer ett småordertillägg på 200 kronor. Grundkostnad (bearbetning) 4 000 kr/objekt + 30 kr/enkät.

Exempel: 30 besvarade enkäter: 4 000 kr + 30 x 30 = 4 900 kr.

Om elev- eller föräldraenkäten används samtidigt med personalenkäten tas ingen ytterligare grundkostnad ut för elev-/föräldraenkäten.

Exempel: 30 personal samt 100 elever: 4 000 kr + 130 x 30 kr = 7 900 kr.

Om samtidigt minst 200 elever/föräldrar besvarar enkäten debiteras 20 kr/elev-/föräldraenkät.

Exempel: 45 personal samt 200 elever: 4 000 kr + 45 x 30 kr + 200 x 20 kr = 9 350 kr.

Beställningen skickas direkt till tryckeriet Närketryck, som i sin tur skickar formulären och faktura till dig. Har du frågor om leverans eller annat, kontakta dem på telefon 0582-152 60. 

Observera att Arbets- och miljömedicin i Örebro endast kan analysera och bedöma enkätarbeten från regionerna Värmland, Sörmland, Västmanland och Örebro län. Övriga regioner är välkomna att beställa enkäter, men får då göra analys och bedömning själva.

Beställ MM-enkäter

Fyll i antal enkäter du önskar beställa nedan.

Bekräftelse syns efter att du tryckt på Skicka.

Efter att miljöförbättrande åtgärder vidtagits är det viktigt att kontrollera så miljön förbättrats i önskad grad. En uppföljande enkätundersökning genomförs lämpligen vid samma årstid som tidigare genomförd undersökning, då innemiljön påverkas av det yttre klimatet.

Arbets- och miljömedicin kan hjälpa dig som använder MM-enkäterna med databearbetning och tolkning av utfallet (gäller endast arbetsplatser i vårt upptagningsområde: Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län). Vi redovisar resultatet i såväl grafisk form som tabellform och gör relevanta jämförelser med andra grupper som använt samma enkät. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

På Arbets- och miljömedicin bedöms MM-enkäter från Värmlands, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Ifyllda enkäter skickas till:

Gunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Kontakter

Frågor om inomhusenkäten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 december 2023