Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utbildningsguide och stödmaterial

Att sprida kunskap kring psykisk ohälsa är en mycket viktig del i det suicidpreventiva arbetet.

För nyckelpersoner som kan möta suicidbenägna personer i sitt arbete är det nödvändigt att ha god kunskap inom området men även för allmänheten är det viktigt.

 • Hur kan man märka att en person mår psykiskt dåligt?
 • Vad kan man göra då?
 • Är det något man absolut inte ska göra?
 • Vart vänder man sig?

Dessa frågor och mycket annat får man lära sig vid de utbildningar som finns tillgängliga. 

Inom socialtjänsten och sjukvården finns instruktörer som kan hjälpa till med utbildningsinsatser. Även en del brukarorganisationer ordnar utbildningar.

Nedan kan du läsa mer om utbildningarna i utbildningstrappan. Du hittar även aktuella utbildningar och arrangemang på

De tre stegen i utbildningstrappan

All kommunal personal

 • Våga fråga
 • Våga fråga pocket
 • Psyk-E bas

Personal med individnära arbete

 • SPiSS, del 1 och 2
 • Psyk-E bas senior och arbete
 • Förebygga suicid om bemötande i socialtjänsten
 • Stör döden – riktat till lärare högstadie/gymnasie

Personal som arbetar riktat med riskgrupper

 • Det suicidnära samtalet
 • Ärende- och metodhandledning
 • Psyk-E bas suicid

Målgrupp för nivå 1 i utbildningstrappan är all personal i kommunal verksamhet, för att säkerställa en bred baskunskap om psykisk ohälsa, suicid och bemötande. Syftet är att skapa bra förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa, upptäcka psykiskt lidande i tid och få grundläggande verktyg för bra bemötande och agerande i svåra situationer i all kommunal verksamhet. Kommunal verksamhet är en av de större arbetsgivarna i varje kommun och genom att tillgodose att all personal har grundkunskap inom området psykisk ohälsa säkerställer man även att det finns en viss kunskapsnivå inom området hos ett stort antal invånare i Örebro län – som de i sin tur bär med sig ut i alla sammanhang som de befinner sig i.

Informationen om de föreslagna utbildningarna nedan är inhämtade från respektive hemsida och/eller i dialog med kontaktpersoner för utbildningarna.

Våga fråga är en suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt. Finns i två olika utföranden, föreläsning och utbildning. Föreläsningen är gratis och erbjuds digitalt via Suicide Zero varje månad. Den avslutas med en frågestund. Utbildningen är uppdelad i två delar. Del 1 består av föreläsningar och frågestunden i del 2 är ersatt med samtalsövningar där deltagarna har möjlighet att träna på samtalsverktyget BÖRS.

Här kan du läsa mer om Våga fråga

Hållbarhet

För att säkerställa att alla medarbetare i kommunen besitter en baskunskap om psykisk ohälsa rekommenderas att utbildningen ingår som en del i introduktionsutbildningen och läggs upp på verksamhetens egen läroplattform.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Utbildningsdel 1 beräknas ta en timma att genomföra och görs i form av självstudier. Del 2 tar ca 1,5 timmar, genomförs i grupp vid förutbestämda datum som en del i varje verksamhets årshjul och leds av samtalsledare som är utsedd av verksamheten. Gruppen utgörs av nyanställda från olika verksamheter i kommunen. På så vis blir det en blandad grupp med möjlighet till kollegialt lärande då deltagarnas erfarenheter inom området kan variera.

Kostnad

Föreläsningen är kostnadsfri. Inväntar aktuella prisuppgifter för utbildningsformatet.

En 20 minuter lång utbildning som är en komprimerad version av Våga fråga. Utbildningen sammanfattar den viktigaste informationen om hur man ska agera om någon upplevs må dåligt och har suicidtankar.

Här kan du läsa mer om Våga fråga pocket

Hållbarhet

För att skapa en långsiktig hållbarhet av baskunskap för medarbetare inom kommunal verksamhet rekommenderas att utbildningen används som repetitionsmaterial och komplement till andra utbildningar.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Förslag på utförande är att utbildningstillfället sker i samband med ett APT och blir en återkommande del i verksamhetens årsplanering.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas består av 22 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Det är ett flexibelt material som kan genomföras antingen i självstudieformat eller studiecirkelformat under ledning av en utbildningsledare på det sätt som bäst passar målgruppen och arbetsplatsen. Det går även bra att kombinera genomförandet inom en och samma arbetsplats, där några delar i materialet utförs i självstudieformat och några delar i studiecirkelformat. Materialet uppdaterades 2022. Beställaren har tillgång till utbildningen under ett års tid från inköpsdatum.

Här kan du läsa mer om Psyk-E bas

Hållbarhet

För att säkerställa att alla medarbetare i kommunen besitter en baskunskap om psykisk ohälsa rekommenderas att utbildningen ingår som en del i introduktionsutbildningen.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Studiecirklarna genomförs vid gemensamma förutbestämda datum som en del i varje verksamhets årshjul där gruppen utgörs av nyanställda från olika verksamheter i kommunen. På så vis blir det en blandad grupp med möjlighet till kollegialt lärande då deltagarnas erfarenheter inom området kan variera. Utbildningsledaren utses av arbetsplatsen, gärna en person som har vana att hålla i grupper. Utbildningsledaruppdraget kan fördelas på flera medarbetare för att undvika en ojämn belastning på en verksamhet.

Önskas utbildningen utföras i sin helhet i studiecirkelformat är beräknad tidsåtgång ca två timmar per lektionstillfälle, en gång i veckan under en termin.

Önskas utbildningen genomföras i självstudieformat i kombination kan 2-4 föreläsningar väljas ut som anses mest relevant för arbetsplatsen. Medarbetarna tittar på föreläsningarna inför ett uppsamlingstillfälle, där sedan tid ges till frågor och diskussion i grupp under ledning av utbildningsledare.

Önskas utbildningen genomföras i självstudieformat kan utbildningen genomföras i sin helhet eller också väljer arbetsgivaren ut de föreläsningarna som anses mest relevanta för arbetsplatsen.

Kostnad

Grundkostnad är 18 500 kr, moms tillkommer med 25%. För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får då tillgång till utbildningen genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Målgrupp för nivå 2 i utbildningstrappan är personal med individnära arbete exempelvis lärare, fritidspersonal, chefer, personal på äldreboende, handläggare inom socialtjänsten för att nämna några. Personal som berörs av den här utbildningsnivån kan även vara i behov av fördjupad kunskap inom området suicidprevention beroende på arbetsuppgifter. Det är upp till varje chef att bedöma vilka behov av kompetensutveckling som finns.

Information om de föreslagna utbildningarna nedan är inhämtade från respektive hemsida och/eller i dialog med kontaktpersoner för utbildningarna.

Suicidprevention i Svensk sjukvård (SPiSS) är en webbutbildning i tre delar. Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. Utbildningen är relevant för både sjukvården och andra verksamheter såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård, trossamfund med mera. De tre delkurserna ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. Del 1 och 2 är anpassade för primärvård, personal på sjukhus, samarbetspartners samt psykiatri och habilitering. Utbildningens 3:e del är en fördjupningsdel särskilt framtagen för personal som arbetar inom psykiatrin.

Här kan du läsa mer om SPISS

Hållbarhet

För att skapa en långsiktig hållbarhet rekommenderas att utbildningen ska ingå i medarbetarens kompetensutvecklingsplan där även repetitionstillfällen bör ingå.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Utbildningen tar ca 60 minuter att genomföra, där varje del tar ca 20 minuter.

Utbildningen genomförs i form av självstudier.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Ett kompetenshöjningsprogram som består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Efter avslutad utbildning kan man lämna ut ett utbildningsintyg. Beställaren har tillgång till utbildningen under två års tid från inköpsdatum.

Här kan du läsa mer om Psyk-E bas senior

Målgrupp

Rekommenderas till all personal som arbetar med äldre.

Hållbarhet

Utbildningen kan användas som ett komplement till MHFA - äldre för att säkerställa en regelbundenhet i personalens kunskapspåfyllnad. Eller istället för MHFA - äldre för de verksamheter som har ett större behov av flexibilitet i genomförandet av en utbildning p g a verksamhetens behov.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Varje föreläsning är ca 30 minuter och ett utbildningstillfälle är tänkt att ta två timmar med reflektioner och diskussioner kopplat till föreläsningens innehåll. Beställaren har tillgång till utbildningen i två år varför utbildningstillfällena kan spridas ut under en tvåårs period.

Studiecirkelformat rekommenderas. Medarbetarna tittar på föreläsningarna inför ett utbildningstillfälle, där sedan tid ges till frågor och diskussion i grupp under ledning av en utbildningsledare som utsetts av arbetsplatsen.

Kostnad

Grundkostnad är 18 500 kr, moms tillkommer med 25%. För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får då tillgång till utbildningen genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Ett kompetenshöjningsprogram kring stress och arbetsmiljö för första linjens chefer och mellanchefer i företag/organisationer, kommuner, regioner, privat och ideell sektor där det finns behov och intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå stressrelaterad ohälsa hos medarbetare. Består av sju föreläsningar på olika teman som kopplar till arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom. Beställaren har tillgång till utbildningen under ett års tid från inköpsdatum.

Här kan du läsa mer om Psyk-E bas arbete

Målgrupp

Första linjens chefer och mellanchefer samt HR-personal.

Hållbarhet

För att skapa långsiktig hållbarhet rekommenderas att HR-personal kontinuerligt utbildas för att i sin tur verka som utbildningsledare i chefsgrupper. Här finns möjlighet till extern utbildningsledare via ägaren av utbildningen.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Föreläsningarna är ca 30 minuter och är tänkta att ses med avbrott för reflektion och diskussion där innehållet kopplas till egna erfarenheter och upplevelser. Varje kurstillfälle tar ca 1,5–2 timmar, vilket ger 14-18 timmars utbildning, beroende på upplägg.

HR-personal går utbildningen under ledning av extern utbildningsledare och verkar sedan som utvecklingsledare i chefsgrupper på det sätt som passar verksamheten.

Kostnad

Grundkostnaden är 40 250 kr, moms tillkommer med 25%. För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får då tillgång till utbildningen genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Detta är en webbutbildning där deltagaren får lära sig att samtala med människor som mår psykiskt dåligt och som kan ha suicidala tankar. Syftet är att ge ökad trygghet i att hantera svåra situationer. Utbildningen innehåller texter, filmer och ljudfiler och består av tre kapitel med olika teman.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, både utförare, handläggare och chefer. Inlogg till Socialstyrelsens utbildningsportal krävs för att få tillgång till utbildningen.

Hållbarhet

För att skapa en långsiktig hållbarhet rekommenderas att utbildningen ingår i medarbetarens kompetensutvecklingsplan där även repetitionstillfällen bör ingå.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Den tar ca 60 minuter att genomföra och görs i form av självstudier.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord. Utbildningen är helt digital och självinstruerande. Den består av fem delar och utgår från intervjuer, interaktiv film samt tips- och checklistor.

Här kan du läsa mer om Stör döden

Målgrupp

Utbildningen är riktat till lärare på högstadiet och gymnasiet.

Hållbarhet

För att skapa en långsiktig hållbarhet rekommenderas att utbildningen ingår verksamhetens årsplanering och vara ett återkommande inslag årligen.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra. Den kan genomföras i självstudieformat eller som en del i det kollegiala arbetet. Förslaget till skolorna i Örebro län är att genomföra utbildningen i grupp för att ge möjlighet till reflektion, t ex i samband med ett APT.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Målgrupp för nivå 3 i utbildningstrappan är personal som arbetar nära barn eller vuxna som befinner sig i riskgrupp och därmed behöver fördjupad kunskap inom området suicidprevention. Exempel på riskgrupper är personer som lider av psykisk ohälsa, har en neuropsykiatrisk funktionsvariation, somatisk sjukdom, missbruksproblematik, socioekonomiskt utsatta grupper, efterlevande till suicid, minoritetsgrupper, har drabbas av en förlust eller trauma för att nämna några.

Information om de föreslagna utbildningarna nedan är inhämtade från respektive hemsida och/eller i dialog med kontaktpersoner för utbildningarna.

Detta är en lokal utbildningsinsats som utförs av Mobil resurs - suicidprevention. Syftet är att ge en fördjupad kunskap om det kliniska suicidpreventiva arbetet samt att ge medarbetare en ökad trygghet och tydliga verktyg i svåra situationer.

Utbildningen fokuserar på:

 • att ge fördjupad kunskap om hur man kan uppmärksamma och tolka riskfaktorer
 • att få ökad förståelse för vad en suicidriskbedömning innebär utifrån att kunna identifiera och hänvisa
 • att få ökad kunskap om hur man kan bemöta och prata med en suicidnära
 • att få ökad kunskap om vart och när man kan vända sig för mer stöd och eventuellt hjälp
Förkunskaper

Då utbildning ger fördjupad kunskap inom området suicidprevention är det önskvärt att personal som anmäler sig till den här utbildningen har grundläggande kunskaper inom ämnet suicidprevention, antingen via tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet. Nyanställda som saknar grundläggande kunskap om suicid och suicidpreventivt arbete rekommenderas att gå MHFA - Metal Health First Aid (i första hand) eller SPiSS - Suicidprevention i Svensk Sjukvård innan.

Hållbarhet

Planen är att utbildningsinsatsen återkommer årligen vid något tillfälle för repetition och för nyanställda. En uppföljningsplan bör göras i respektive kommun. Varje utbildningstillfälle utvärderas.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Utbildningen ges i respektive länsdel och omfattar ca tre timmar. Antal utbildningstillfällen är kopplat till antal personer och lokalens storlek. Rekommenderat antal deltagare per utbildningstillfälle är minst 30 personer och max 80 med reservation för att det kan variera. Direktdialog mellan kommun och utbildare kan då komma att krävas för att få till ett så bra utbildningstillfälle som möjligt för båda parter.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Information kommer framöver.

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger fördjupad kunskap om att möta och förstå suicidnära människor samt hjälpa dem hitta alternativ till självmord. Utbildningen består av 20 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual, frågor-och-svar och en ordlista. Föreläsningarna täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord. Beställaren har tillgång till utbildningen under två års tid från inköpsdatum.

Här kan du läsa mer om Psyk-E bas suicid

Hållbarhet

Rekommenderas som ett alternativ till den lokala utbildningssatsningen ”Det suicidnära samtalet” för de verksamheter som har ett större behov av flexibilitet i genomförandet av en utbildning p g a verksamhetens behov.

Tidsåtgång och förslag på genomförande

Studiecirkelformat rekommenderas. Medarbetarna tittar på föreläsningarna inför ett utbildningstillfälle, där sedan tid ges till frågor och diskussion i grupp under ledning av en utbildningsledare som utsetts av arbetsplatsen.

Kostnad

Grundkostnaden är 24 500 kr, moms tillkommer med 25%. För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får då tillgång till utbildningen genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Informationsmaterial och filmer

Ledsen tonåring

Ungdomar och barn

Filmade föreläsningar och arbetsmaterial för dig som ung, arbetar i skola eller möter barn och unga med psykisk ohälsa.

Tatuerad kvinna

Vuxna

Filmade föreläsningar och arbetsmaterial för dig som ung, arbetar i skola eller möter barn och unga med psykisk ohälsa.

Äldre man med mobiltelefon

Äldre

Film och informationsmaterial för dig som är äldre eller möter seniorer.

För dig som arbetar med att förebygga självmord

Samlad kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete på Folkhälsomyndigheten webbplats.

Suicidprevention.se - För dig som arbetar med att förebygga självmord

1177.se

Information om hur man kan stötta en person som har självmordstankar.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention.

Verksamheten vid NASP kan delas in i huvudområdena:

 • Forskning och metodutveckling
 • Analys och uppföljning av epidemiologiska data
 • Information och Utbildning

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Steg för livet

Steg för livet - är en film där personer med erfarenhet av självmordstankar berättar om vad som kan hjälpa.

Film, utbildningsmaterial och annat material från Region Västra Götaland och SPIV (Suicidprevention i väst).

Psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen samarbetar för att stärka den psykiska hälsan. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. På webbplatsen finns aktuella utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med utvecklingsansvariga inom kommuner och regioner. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Uppdrag Psykisk hälsa

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats i samarbete mellan offentliga ansvarsaktörer. Här finns det material som till exempel publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och annan kunskapsstödjande information. 

Kunskapsguiden

Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering kan leda till svåra känslor av uppgivenhet och vanmakt.
Känslor som kan växa till dålig självkänsla, psykisk ohälsa och ibland till självmordstankar. 

Diskrimineringsombudsmannen

Kränkande särbehandling och mobbning

Kränkande särbehandling och mobbning skapar många situationer som medför psykisk ohälsa och ibland svåra lidanden. Det finns lagar som ska skydda och bidra till att vår miljö i samhället, skolan eller på arbetet inte medför ohälsa. Det kan vara bra att uppmärksamma vad som är möjligt att göra för att motverka att mobbning uppstår.  

Arbetsmiljöverket - tips för arbetsplatsen 

Friends - tips för unga

Ungdomsmottagningar - tips för unga

Stiftelsen Allmänna barnhuset - gör stora insatser för barn som riskerar att fara illa

Contacts

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 13, 2024