Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Suicidprevention

I Örebro län pågår ett arbete för en bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Riksdagen beslutade 2008 om ett handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden för att minska antalet självmord i landet. Motsvarande arbete pågår även globalt där Världshälsoorganisationen (WHO) satte som mål 2013 att antalet suicid i medlemsländerna ska minska med minst tio procent till 2020. Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet i landet.

I september 2016 fattade regionstyrelsen inriktningsbeslutet att stödja vår framarbetade handlingsplan för Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. En tjänst som regional samordnare inrättades och riktade medel avsattes både för ökad tillgänglighet i psykiatrin och för kunskapsstärkande insatser i samarbete vård och samhälle. 

Att arbeta för att minska antalet självmord i samhället är en viktig uppgift för flera samhällsaktörer. Inom sjukvården har man ett särskilt ansvar att lära sig att förstå och tolka de signaler som en suicidbenägen patient sänder ut och veta vad man ska göra.

Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län finns ett gemensamt vårdprogram för vård av suicidnära patienter; ett viktigt styrdokument för den personal som kommer i kontakt med patienter som är suicidnära.

 

Contacts

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 10, 2021