Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sjukhusfysik

Här arbetar sjukhusfysiker, MR-fysiker och radiokemister. Vi bidrar med strålningsfysikalisk expertis när det gäller användning av joniserande strålning för diagnostik och behandling. Vi är verksamma inom strålbehandling, nukleärmedicin, samt inom röntgenverksamhet för diagnostik, intervention, operation och tandvård. Vi bidrar med fysikalisk expertis inom MR (magnetkamera) och vi är involverade i arbetet med att bygga regionens cyklotron och radiokemienhet för radiofarmakaproduktion.

Sjukhusfysiker, strålbehandling

Vi samordnar sjukhusets övergripande strålsäkerhetsarbete samt håller i formella kontakter med strålsäkerhetsmyndigheten. Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, i undervisning vid Örebro universitet samt tar emot blivande sjukhusfysiker för klinisk praktik och examensarbete.

Enhetschef Sjukhusfysik

Eva Norrman

Sektionsledare diagnostik

Karin Åberg

Sektionsledare Strålbehandling

Ulf Granlund

Strålskyddsexpert

Johnny Kallin

Strålskyddsexpert

Eva Norrman

Brachyterapi

Sjukhusfysik är uppdelad i två sektioner.
Strålbehandlingssektionen och diagnostiksektionen.

Strålbehandlingssektionen

  • Strålbehandling
  • Brachyterapi

Diagnostiksektionen

  • Nuklearmedicin
  • Röntgendiagnostik
  • Magnetkamerafysik
  • Strålsäkerhet

Sjukhusfysiker ger stöd i strålfysikaliska frågor och kontrollerar att rätt stråldos ges till patienten vid strålbehandling. De medverkar vid upphandling av ny utrustning och kvalitetssäkring av nya behandlingsmetoder. I arbetsuppgifterna ingår även att upprätta kvalitetssäkringsprogram för utrustningar som används inom extern och intern (brachyterapi) strålbehandling.

Strålbehandling (1177.se)

Sjukhusfysiker ger stöd i frågor gällande patient- och personalstrålsäkerhet vid nukleärmedicinska undersökningar och behandlingar. De medverkar vid upphandling av utrustning och kvalitetssäkring vid införande av nya undersökningsmetoder. I arbetsuppgifterna ingår också att övervaka stråldoser till patient och utfärda råd och restriktioner i samband med diagnostik och behandling samt att upprätta program för kvalitetskontroller av utrustning.

Sjukhusfysiker ger stöd i frågor gällande patient- och personalstrålsäkerhet vid röntgenundersökningar. De utbildar personal i strålsäkerhet och röntgenteknik, samt medverkar vid upphandlingar och vid införande av nya undersökningsmetoder. DE beräknar stråldoser till patienter och följer upp dem med avseende på gällande riktlinjer,samt är en aktiv part i arbetet med optimering av  röntgenundersökningar.  I arbetsuppgifterna ingår även att upprätta kvalitetssäkringsprogram för röntgenutrustningar.

Bildundersökningar och röntgen (1177.se)

Sjukhusfysiker/MR-fysiker ger stöd i frågor gällande patient- och personalsäkerhet, metod- och maskinfrågor vid MR. De medverkar vid upphandling och planering vid införandet av nya system. Vid införande av nya metoder är ofta sjukhusfysiker/MR-fysiker en aktiv part. Sjukhusfysiker/MR-fysiker utvecklar lokala säkerhetsföreskrifter kring magnetkameraundersökningar och utbildar personal och studerande inom MR-fysik.

Undersökning med magnetkamera (1177.se)

Sjukhusfysik arbetar regionövergripande  i strålsäkerhetsfrågor och håller i kontakter med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Det är till exempel tillståndsansökningar samt att ta emot och bedöma om avvikelser, som har med joniserande strålning att göra, ska rapporteras till SSM.

Till arbetsuppgifterna hör också att utbilda personal som arbetar med joniserande strålning i strålsäkerhet. Utföra kategoriindelning och stråldosmätningar av personal samt att beräkna behov av strålskärmning av lokaler där joniserande strålning används.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2022

Läs mer om Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde