Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nyheter - patientavgifter

På den här sidan samlas nyheter som berör vård av personer från andra länder, patientavgifter och ekonomiregistrering i vårdsystemen.

2024-04-16 Frikort på 1177

Från och med 2024-04-17 kommer patienter som loggar in på 1177.se att kunna se sitt högkostnadsskydd och frikort själva och kan komma att ha frågor om detta.

Bra för er att veta är att:
• Avgifter för kontakter inom Region Örebro kommer inte att synas på 1177 förrän vi går igång med Cosmic. Det ska tydligt framgå för patienter på 1177 vilka regioner som inte är anslutna till tjänsten ännu.
• Frikort som visas upp av patienten via mobilen är likvärdiga ett fysiskt frikort och ska registreras i våra vårdsystem. 
• Hanteringen av högkostnadsskydd och frikort inom Region Örebro fortsätter i övrigt som tidigare.

Mer information på intranätet: Tjänsten 1177 högkostnadsskydd startar upp i andra regioner

2024-03-28 Vaccinering mot covid-19

Regionstyrelsen beslutade 2024-03-25 att från och med 1 april 2024 införa en avgift på 220 kronor för covidvaccinering.

Kostnadsfrihet ska gälla för:

 • Personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19.
  Se aktuell information om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens sida: Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men där behandlande läkare bedömer att medicinsk indikation föreligger för vaccination mot covid-19, till exempel vid vissa tillstånd som sätter ner immunförsvaret.

2024-01-15 Avgift för hembesök

Hembesök
För all vårdkontakt i hemmet uttas den patientavgift som gäller för respektive vårdgivare.
Vid flera besök under samma dag gäller samma riktlinjer som för besök på en mottagning.
Hembesök SPOT (Specialpsykiatriskt omvårdnadsteam)
För vårdkontakt i hemmet uttas den patientavgift som gäller för respektive vårdgivare.
Om samma vårdpersonal besöker hemmet en eller flera gånger per dag betalar patienten för ett besök.
Vid flera besök under samma dag av olika kategorier av vårdpersonal betalar patienten avgift för den dyraste kategorin.

Läs mer om hemsjukvård i Avgiftshandboken

 

2024-01-04 Förlängt datum för massflyktingar

Migrationsverket har förlängt uppehållstillståndet för ukrainska massflyktingar till och med 4 mars 2025

Efter 4 mars 2024 gäller:
Massflyktingar som uppvisar ett uppehållstillstånd med slutdatum 2024-03-04 debiteras som självbetalande. Flyktingen rekommenderas att besöka migrationsverket för att ansöka om förlängning snarast för att få eventuell faktura från Region Örebro krediterad mot uppvisande av nytt uppehållstillståndskort med slutdatum 2025-03-04.

Tänk på att redan nu fylla i det nya datumet i vårdsystemen vid kontakt med patienten.

Mer information på migrationsverkets hemsida.

2023-12-18 Uteblivandeavgift för gravida

Undantaget för uteblivandeavgift gällande gravida kvinnor ska enbart gälla inom den graviditetsrelaterade vård som ges vid barnmorskemottagning på vårdcentral.

2023-12-14 Nya avgifter 2024

De nya avgifterna för 2024 börjar gälla:

 • 1 januari för nya abonnemangsavgiften
 • 15 januari för övriga avgifter

På samlingssidan för de nya avgifterna Förändrade avgifter i Hälso- och sjukvården 2024 (intranätet) hittar du bland annat:

 • Samtliga förändrade avgifter
 • Frågor och svar
 • Powerpoint till APT m m
 • Affischer och foldrar

 

2023-12-05 Distansbesök till diabetessköterska i primärvården

En del vårdcentraler har en diabetessköterska på distans och kompletterar distansbesöket med ett besök hos undersköterska på vårdcentralen för den fysiska undersökningen. I de fall som en diabeteskontroll innehåller både ett distansbesök och ett fysiskt besök har beslut tagits att avgiftsbefria distansbesöket så att patienten enbart betalar 200 kr för diabeteskontrollen.

Beslut om avgiftsbefrielse för vissa diabetespatienter

2023-10-30 Remisstvång för avgiftsreducering borttaget

Patienter som uppsöker akutmottagning efter att ha betalat besöksavgift på en vårdcentral eller jourmottagning behöver inte längre ha en remiss för att enbart betala mellanskillnaden på akutmottagningen. Den nya texten i avgiftshandboken lyder:

"Patient som vid besök på en vårdcentral hänvisas till ett sjukhus direkt betalar enbart mellanskillnaden för det första besöket på sjukhus. Hänvisningen behöver vara dokumenterad i patientens journal."

Läs mer i avgiftshandboken

För att detta ska gälla är det viktigt att komma ihåg att patienten ska ha betalat besöksavgift på vårdcentralen, att besöket på akutmottagningen sker samma dag samt att hänvisningen finns dokumenterad i journalen. Patienten behöver kunna visa upp ett kvitto eller intyget "Bekräftelse att vård har ägt rum" vid akutmottagningen.

2023-10-17 Vård inom 24 timmar

Patienter som skrivs ut från slutenvården
Den 13 oktober 2023 beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektören att patienter som blir utskrivna från en avdelning och behöver uppsöka akut vård inom 24 timmar för samma åkomma, inte ska betala patientavgift för akutbesöket.

Återbesök efter akutbesök
I sambandet med beslut enligt ovan gjordes även ett förtydligande gällande rutin för patient som ombeds återkomma för att slutföra ett besök som inte kunnat fullföljas vid akutbesöket, till exempel röntgenundersökning.

Se de nya rutinerna här

2023-06-28 Patientinformation på engelska

Nu finns en informationsfolder på engelska avseende "Vård i Sverige om du kommer från ett annat land" att skriva ut och ge till patienter. 

Patientinformation på arabiska, persiska och somaliska publiceras inom kort.

2023-06-22 Sommaren 2023

I sommar är supporten obemannad under perioden 10-20 juli.

Under den tiden kan ni kontakta 019-602 60 00 som kan hjälpa er med en hel del frågor.

För övrigt kan ni mejla till support.patientavgifter@regionorebrolan.se så svarar vi så snart vi är tillbaka.

Se gärna vår kortversion av utbildningen vi hade inför sommaren:

Videoguide: Hur använder jag webbsidan?

Utländska patienter - bokning och registrering

2023-06-15 Kopior på nordiska ID-handlingar

För att få ersättning för vårdkostnader för nordiska patienter kräver Försäkringskassan nu att vi tar kopia på både fram- och baksida av id-handlingen. Säkerställ att kopiorna är läsbara och skicka de sedan med internpost till avdelningen för kundfakturor på Fabriksgatan 22 i Örebro.

Anmälan till vår sommarutbildning är öppen

Under vecka 24 håller vi en utbildning om bokning och registrering av utländska patienter. Sprid gärna information om detta till dina kollegor. 

Patienter som inte är folkbokförda i Sverige betalar olika avgifter och har olika rätt till vård beroende på vilket land de kommer från. För att din verksamhet ska få ersättning för vården behöver ekonomiregistreringen vara rätt. Vi visar olika former av metodstöd för dig som behöver information kring vad som gäller för personer från från andra länder.

Mål med utbildningen är rätt registrering för rätt ersättning till verksamheten och rätt avgift för patienten.

Måndag 12/6 - Digitalt via teams
Onsdag 14/6 - USÖ
Torsdag 15/6 - USÖ

Mer information och anmälan i Utbildningsportalen (PingPong)

2023-03-24 Avgiftsbefrielse vid sexuella övergrepp gäller nu både kvinnor och män

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att avgiftsfrihet i enlighet med nedan praxis gäller både män och kvinnor inom hela hälso- och sjukvården.

Sedan många år tillbaka finns en praxis inom Region Örebro läns kvinnosjukvård och mödrahälsovård om avgiftsfrihet för patienter som uppger att de utsatts för sexuellt övergrepp, samt för patienter som personalen har skäl att misstänka utsatts för ett övergrepp. Avgiftsfriheten omfattar både första besök, uppföljningsbesök, vaccination och provtagningsbesök med anledning av övergreppet.

Nu gäller alltså avgiftsfriheten för både kvinnor och män.

2023-03-24 Tillfälligt avgiftsbefriade vaccinationer mot covid-19

Fortsatt avgiftsfrihet för vaccinationer mot covid-19 gäller under första halvåret av 2023.

Beslutet gäller för alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige, och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

2023-03-15 Förtydligande avseende avgiftsbefrielse av patientavgift

Hälso- och sjukvårdens patientavgifter är styrda av politiska beslut.

I Avgiftshandboken finns information om vilka besök och grupper och så vidare som är avgiftsbefriade. De patienter som inte är undantagna ska betala den avgift som anges i Avgiftshandboken enligt det politiska beslutet.

Om det av någon anledning finns skäl att befria en patient från patientavgiften ska en begäran lämnas in av verksamhetschef till områdeschef för beslut. Detta gäller även enskilda besök och enda undantaget är när verksamheten gjort en felaktig debitering.

2023-03-06 Avgiftsbefrielse av patientavgift

Ny rutin samt blankett för avgiftsbefrielse, se nedan.

Beslut om avgiftsbefrielse ska följa Regionstyrelsens delegationsordning, se nedan. Kopia på beslut ska skickas till förvaltningschef samt anmälas till Regionstyrelsens nästkommande sammanträde.

2023-03-01 Avgifter för intyg i gupp D - status

Då vi har stött på problem vid implementeringen av rutiner och produkter inom både primärvården och på beroendecentrum så gäller fortfarande de gamla paketpriserna för dessa intyg.  

De gamla avgifterna ligger kvar i avgiftshandboken: Länk till avgiftshandboken

Patienter som kommer till vårdcentralen för provtagning från beroendecentrum eller privata vårdgivare ska då fortsatt inte debiteras för provtagningen.

2023-02-23 Mer information om ukrainska massflyktingar

OBS! Denna information gäller enbart för massflyktingar från Ukraina. Asylsökande ska bedömas enligt tidigare kriterier om personen är självbetalande eller tillståndslös om LMA-kort eller grön bock i Vera Asyl saknas.

Personer med:

 • rött kryss i Vera Asyl eller som kan uppvisa ett gammalt UT-kort– registreras som tillståndslösa.
 • ingen träff i Vera Asyl eller saknar kort – betalar för vårdens verkliga kostnad.
 • grön bock i Vera Asyl,nytt UT-kort eller en kopia på ansökan av förnyat skydd - registreras som asylsökande.
  Vi rekommenderar att all personal som behöver ha denna information om patienter, antingen vid bokning eller registrering i kassa, har behörighet till Vera Asyl. För mer information om Vera Asyl, 

se denna länk.

Kontakta oss på Patientavgifter för mer information eller om du har frågor om detta!

2023-02-10 Nytt datum för ukrainska massflyktingar

Uppehållstillståndet för massflyktingar från Ukraina går ut 4 mars 2023. De som inte planerar att åka hem har fått information om att förnya uppehållstillståndet på migrationsverket senast 230304. De som får ett förnyat uppehållstillstånd kommer att få ett nytt uppehållstillståndskort och får stanna i Sverige till och med 4 mars 2024.

Vi vill uppmana framförallt kassapersonal att vara extra uppmärksamma på datumet på uppehållstillståndskorten.

2023-02-02 Avgifter för asylsökande ändras

Beslut från och med 23-02-01 att krav på remiss för subventionerad avgift i specialistvården tas bort. 

Undantaget är akutvårdsbesök utan remiss, där avgiften är densamma som för folkbokförd patient.

De nya avgifterna är uppdaterade i Avgiftshandboken
Beslut angående patientavgift för asylsökande

2023-02-01 Avgifter för kvotflyktingar

Kvotflyktingar betalar nu samma avgifter för vård som folkbokförda personer. För läkemedel gäller att receptet är märkt så att inte hela kostnaden tas ut av patienten på apoteket.

Beslut gällande avgifter för kvotflyktingar

2023-02-01 Ansvar för adressuppgifter

När avdelningen för kundfakturor ska skicka ut fakturor till utländska patienter saknas det ibland adressuppgifter. Detta medför att Regionen går miste om intäkter både från patienter och i en del fall ersättning för vårdens verkliga kostnad från andra länder. Avdelningen för kundfakturor, support patientavgifter och Visma lägger ner mycket tid på att försöka få fram adresser i efterhand.

För att förbättra detta har en ny rutin tagits fram för att synliggöra vem som har ansvaret för att inhämta uppgifter från patienten. Rutinen visar även vad som behöver göras i de fall patienten vägrar att ge uppgifter.

Rutin för adressuppgifter från patient

2023-02-01 Avgiftsfria besök på BVC för alla barn

För barn som inte har rätt till avgiftsfri vård i Sverige tar vi inte längre ut någon avgift för besök på regionens barnavårdscentraler.

Beslut gällande avgifter för barn på BVC

2023-02-01 Tolkprodukt i Infomedix

Sedan en tid tillbaka ingår tolkkostnaderna i beräkningsunderlaget för det som är grunden till vår utomlänsersättning och ska därför inte debieras separat. Tolkprodukten har därför tagits bort. 

2023-02-01 Avgiftsbefrielse för anhållna

Tillägg i avgiftshandboken punkt 5.18 avseende avgiftsbefrielse för de som anhållna, häktade eller intagna i Kriminalvården. Tillägget avser att avgiftsbefrielsen även innefattar vaccinationer, individuellt utprovade hjälpmedel, intyg osv om det anses nödvändigt i under tiden patienten är frihetsberövad. 

Avgiftshandboken

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024