Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Våra arbetsområden

Vi arbetar med sambandet mellan hälsan och miljön på jobbet, hemma och utomhus.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö.

Begreppet arbetsmiljö har förändrats genom åren, men enkelt uttryckt kan det beskrivas som den miljö du vistas i när du utför ett arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljön består av alla faktorer som påverkar människan i arbetet och kan handla om:

  • Fysiska faktorer som lokaler, maskiner, tekniska anordningar, buller, belysning, vibrationer, ergonomisk belastning samt kemikalier som kan vara hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva.
  • Organisatoriska och sociala förhållanden som variation i arbetsuppgifter, social kontakt, arbetsorganisation, arbetets innehåll, delaktighet och samarbete samt inflytande över sin egen arbetssituation.

Inte bara på arbetsplatsen

Begreppet arbetsmiljö omfattar i dag hela arbetssituationen. Begreppet begränsas inte till en enda arbetsplats utan inbegriper även till exempel distansarbetsplatser.

Arbetsgivaren har alltid ansvar för hur arbetsmiljön ser ut och arbetstagaren är skyldig att samverka med arbetsgivaren i ett arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket ser till så lagar följs. I vissa speciella arbeten är det obligatoriskt med läkarundersökningar. Det är fastslaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskriften om medicinsk kontroll är riktad till arbetsgivarna och finns att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljölagen beskrivs regler och skyldigheter.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till med konsultation och fördjupad rådgivning i arbetsmiljöfrågor.

En stor del av vår tid vistas vi inomhus. Vi är hemma eller på våra arbetsplatser, barn är i skolan och förskolan. Ibland besöker vi andra offentliga lokaler. Därför är det viktigt att vår innemiljö är så bra som möjligt.

Föroreningar i inomhusluften utgör en stor del av de föroreningar vi utsätts för. Kvaliteten på inomhusluft har kommit att stå i centrum för forskningen om brister i inomhusmiljön och hälsa. De vanligaste problemen handlar om fukt, ventilation, obeprövade material eller brister i underhåll och städning.

Andra aspekter av inomhusmiljön med möjlig betydelse för hälsan är temperatur, buller och ljud, belysning och ljus och rumslig utformning.

Arbets- och miljömedicins enkäter om inomhusmiljö

När vi utreder problem med inomhusklimatet används sedan många år våra standardiserade enkäter. De går även att beställa.

Arbets- och miljömedicins enkäter om inneklimat

Sambandet mellan människa och miljö är det centrala i miljömedicins område. I vår utomhus- och inomhusmiljö utsätts vi dagligen för ämnen som påverkar vår hälsa.

Miljörisker och människors hälsa

Miljön omkring oss påverkar människors hälsa och vårt upprag är att informera om olika miljöfaktorers hälsoeffekter. Några av de frågor vi arbetar med är luftföroreningar, buller, klimatförändringar, förorenade områden och kemikalier.

Luftföroreningar och buller

Urbanisering gör att städer förtätas, vilket ofta leder till ökade halter av luftföroreningar och buller. Luftföroreningarna är ett stort hälsoproblem och är kopplade till flera olika hälsoeffekter, bland annat en ökning av hjärt- och kärlsjuklighet. 7 600 personer beräknas dö för tidigt varje år på grund av luftföroreningar.

Bullret påverkar i sin tur både vårt välbefinnande och vår livskvalitet, till exempel via ökade stressnivåer.

Förorenade markområden

På många platser där vi i dag vill bygga bostäder, förskolor med mera har det tidigare funnits verksamheter som förorenat marken. Vi gör riskbedömningar gällande hälsoeffekter för allmänhet och arbetstagare att vistas på förorenade markområden.

Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss, bland annat i textilier, elektronisk utrustning, möbler, leksaker, plastkärl och teflonpannor. Här arbetar vi till exempel med rådgivning om kemikalier i vår vardag.

Informationsmaterial

Vill du lära dig mer om miljön omkring oss? På vår sida för informationsmaterial kan du läsa om:

  • Klimatförändringar, grönstrukturer, solljus med mera finns i rapporten Miljö och hälsa 2018.
  • Vägtrafikbuller i samhället.
  • Arbets- och miljömedicins råd för att minska kemikalierna i din och ditt barns vardag.

Se sidan informationsmaterial

Örebroenkäten

Enkäter om inomhusklimat

Vi arbetar med den miljömedicinska enkäten för att undersöka inomhusmiljö, även kallad Örebroenkäten.

Informationsmaterial

Lär dig mer

Se filmer, trycksaker och annat informationsmaterial från oss.

Miljömedicin

Miljömedicinska utredningar

Vi kan hjälpa till med riskbedömningar för personer som vistas eller arbetar på förorenade områden.

Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrev

Fyra gånger per år publicerar vi ett nyhetsbrev om aktuella händelser på kliniken, arbetsmiljö och miljömedicin.

Samarbete mellan fyra län

Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö.

Läs mer om oss