Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Covid-19 – få förändringar inom vård och omsorg när sjukdomen får ny klassificering

Publicerad: 2022-03-29 20:21

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Rekommendationer om vem som ska provtas för covid-19 ändras inte.

Riksdagen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen från den 3 februari 2022 och utifrån regeringens proposition beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022.

Den ändrade klassificeringen sker utifrån att många människor nu är vaccinerade och att pandemin därför är i ett stabilare och mer hanterbart läge. I vård- och omsorgsmiljö där äldre personer, eller personer med andra riskfaktorer, bor eller vårdas tillsammans finns även hos vaccinerade risk för allvarliga konsekvenser av covid-19 om smittspridning sker.  Förebyggande åtgärder, smittspårning och testning behöver därför fortfarande finnas kvar inom vård- och omsorgsmiljö.

Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig

Regeringen har beslutat att covid-19 ska fortsätta att vara anmälningspliktig, för att kunna motverka spridning inom riskmiljöer såsom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Konstaterade fall ska därför anmälas från det kliniska laboratoriet till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan covid-19.

Smittspårning

Covid-19 är fortsatt smittspårningspliktig i vissa miljöer. Enligt Folkhälsomyndighetens beslut ska smittspårning fortfarande ske när fall av covid-19 upptäcks inom slutenvård och omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Den regionala vägledningen för smittspårning uppdateras den 1 april:  Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Testning för covid-19

Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 kvarstår och förändras inte den 1 april. Verksamheter behöver vara uppmärksamma på symtom på covid-19, även milda symtom, hos patienter, omsorgstagare och personal och då ta prov. 

Lådor med testkit finns fortsatt kvar runt om i länet.

Läs mer om aktuell provtagningsindikation, vem som ska ta prov och hur provtagning går till i Örebro län: Provtagning • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Stanna hemma vid symtom på covid-19

Vård- och omsorgspersonal ska fortsatt stanna hemma när de är sjuka med symtom som kan vara covid-19. Du som arbetar patientnära eller nära omsorgstagare rekommenderas ta prov vid symtom på covid-19.

Om du haft bekräftad covid-19 senaste tre månaderna ska du stanna hemma tills du känner dig frisk igen, men behöver inte testa dig för covid-19.

Screening

Screening för covid-19 för patienter som läggs in från akutmottagningen, samt vid flytt till särskilt boende kvarstår under ytterligare en period framöver.

Sjukskrivning och smittbärarpenning

För sjukskrivning som påbörjas till och med den 31 mars gäller den tillfälliga regeländringen, det vill säga sjukintyg från dag 15. För sjukskrivning som påbörjas 1 april och framåt krävs sjukintyg från dag 8. De tillfälliga reglerna runt smittbärarpenning liksom ersättning till riskgrupper vid covid-19 upphör 1 april.  

Definitioner av allmän- och samhällsfarliga sjukdomar

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjesmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.

 

Mer information

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2022