Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktig information om luftvägsvirus

Publicerad: 2023-11-03 09:12

Säsongen för luftvägsvirus är snart i gång. Antalet fall av covid-19 har ökat de senaste veckorna, både i vår region och nationellt. Risken att bli allvarligt sjuk i virusorsakade luftvägsinfektioner ökar med stigande ålder och för personer i riskgrupp.

Smittförebyggande åtgärder vid virusorsakade luftvägsinfektioner

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen "Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg". Vägledningen utgör ett stöd för handläggning av misstänkta och bekräftade virusorsakade luftvägsinfektioner, särskilt covid-19, influensa och RS, men även andra virusorsakade luftvägsinfektioner. I vägledningen beskrivs smittsamhet och när en individ kan bedömas som smittfri.

En gemensam vårdhygienisk riktlinje för alla luftvägsvirus, baserad på denna vägledning, kommer inom kort att ersätta befintliga riktlinjer för covid-19 respektive influensa i Region Örebro län.

Vaccination mot covid-19 och influensa startar 7 november för rekommenderade grupper. Influensavaccination erbjuds även till personal inom vård och omsorg från detta datum. Personal som jobbar inom vård och omsorg rekommenderas att vaccinera sig mot influensa för att minska risken att smitta patienter och omsorgstagare.

Vårdrutiner och skyddsutrustning

Patienter med pågående smittsam luftvägsinfektion ska vårdas på enkelrum, alternativt dela rum med patient med samma virusinfektion. Basala hygienrutiner ska följas vid vård av alla patienter. Munskydd klass IIR tillsammans med visir eller skyddsglasögon rekommenderas vid nära vård av patient med misstänkt eller bekräftad virusorsakad luftvägsinfektion. Andningsskydd kan övervägas vid långvarig kontakt med patienten, kraftig hosta hos patienten, patient som nyligen insjuknat samt immunsupprimerad patient. 

Inom kommunal vård och omsorg bör andningsskydd användas istället för munskydd p g a att ventilationen på SÄBO och i omsorgstagares egna hem ofta är sämre än på sjukhus.

Vid ökat antal fall av patienter med luftvägsvirus på en enhet

Vid utbrott på en enhet rekommenderas kontakt med Vårdhygien. Det kan t ex vara aktuellt att under en period införa kontinuerlig munskyddsanvändning för personal vid all patientnära vård och att personal rekommenderas att hålla avstånd till varandra.

Diagnostik med PCR är betydelsefull för optimal smittförebyggande handläggning i vård och omsorg och för insättning av antiviral behandling mot influensa respektive covid-19. För influensa finns även profylax att ge till exponerade individer, vilket kan minska risken för att insjukna i influensa och begränsa smittspridning.

När ska personal stanna hemma?

Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare bör stanna hemma vid nytillkomna luftvägssymtom och feber, eller nytillkomna luftvägssymtom och nedsatt allmäntillstånd där man känner att man inte orkar arbeta. Vid tveksamhet kan det vara bra att stämma av med sin chef. Återgång till arbetet kan ske vid feberfrihet och påtaglig allmän förbättring.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2023