Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stort intresse för att testa sitt brunnsvatten

Publicerad: 2022-04-18 08:00

I mitten av april gick vi ut med ett erbjudande till invånarna i Örebro län om att få testa sitt brunnsvatten kostnadsfritt genom en ny studie. Gensvaret blev enormt. Dock har vi en begränsning i hur många prov vi kan analysera, så alla som anmält intresse till studien kommer tyvärr inte kunna delta. Nu inleder vi arbetet med att göra urvalet. Så snart som möjligt kommer vi återkoppla till alla som anmält sitt intresse. Blir man antagen till studien kommer vi att skicka ett provtagningskärl, instruktion om hur själva provtagningen ska gå till och ett returkuvert. Utskick kommer att ske löpande under flera månader framöver och återkoppling till enskilda deltagare skickas under senare delen av hösten/vintern. Resultaten kommer även senare att sammanställas i en rapport.

Flicka dricker vatten

 

Anmälningstiden för att delta i studien gick ut den 6 maj

Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på ditt vatten förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av exempelvis metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger. En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt.

Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som man märker av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om man dricker vattnet under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen som exempelvis bly.

Hur går det till?

Om du blir antagen till studien kommer vi att skicka ett provtagningskärl, instruktion hur själva provtagningen ska gå till och ett returkuvert. Du får även en kort enkät att fylla i.

Varför gör Arbets- och miljömedicin detta?

Arbets- och miljömedicin arbetar med att utreda, bedriva forskning och sprida kunskap kring hur olika faktorer i arbetsmiljön och den omgivande miljön påverkar vår hälsa. I den senaste miljöhälsorapporten – Barns miljö och hälsa 2021 – visar resultaten på att cirka 40 procent av de som har egen borrad eller grävd brunn i Örebro län inte har analyserat sitt dricksvatten. Arbets- och miljömedicin vill därför ge dig möjligheten att genomföra detta, samt även informera om vikten av att utföra analyser. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport.

Vad händer sedan?

När vattnet är analyserat kommer du att få ett analysresultat för just ditt prov skickat till dig, med en bedömning om vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav på dricksvatten gällande de tiotal metaller som ingår i studien. Resultaten kommer att skickas till dig under senare delen av hösten 2022.

I studien kommer vi endast analysera metaller, men ditt dricksvatten kan innehålla förhöjda halter av andra ämnen såsom bakterier och andra mikroorganismer. Livsmedelsverket rekommenderar att man som brunnsägare analyserar sitt dricksvatten minst var tredje år och man kan få råd av kommunens miljöförvaltning vad som kan vara lämpligt att analysera, utifrån vilket område just din brunn finns. I vissa områden kan det vara lämpligt att analysera fler ämnen än vad som normalt rekommenderas.

Fortsättningsstudie

Vi har även möjlighet att analysera fluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten. En fortsättningsstudie kommer att genomföras ungefär på samma sätt som metallanalyserna i dricksvatten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2022