Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Luftkvaliteten för ridinstruktörer och ryttare har undersökts i forskningsprojekt

Publicerad: 2021-02-24 08:27

Ridhus och ridbanor kan vara dammiga miljöer och det sandiga underlaget innehåller ofta kvarts. Innebär detta någon fara för Sveriges hundratusentals ryttare och ridinstruktörer? Det har yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling undersökt i ett pilotprojekt.

Ann-Christine Mannerling, yrkes- och miljöhygieniker

Ann-Christine Mannerling, yrkes- och miljöhygieniker

Ridning är en av Sveriges största sporter sett till antalet utövare. Trots det vet vi inte mycket om hälsoaspekten i ridhus och på ridbanor. Ann-Christine Mannerling vid Arbets- och miljömedicin i Örebro har gjort mätningar vid fyra ridhus och tre ridbanor i Örebro län.

– Först och främst ville vi ta reda på hur mycket kvarts som finns i dammet, eftersom det kan vara en hälsofara både för ryttarna och för ridinstruktörerna. Men vi har även kartlagt inomhusmiljön och tittat på relativ luftfuktighet, temperatur, koldioxidhalt och spridning av mikroorganismer, säger Ann-Christine Mannerling.

Höga halter av kvarts i ridhusunderlaget

Under en ridlektion på 50 minuter mättes de damm- och kvartspartiklar som når längst ner i luftvägarna, det som kallas den respirabla fraktionen. Mätningen utformades för att efterlikna det som en ridinstruktör utsätts för. Dessutom analyserades kvartshalten i ridhusunderlaget.

– Resultaten visar att kvartshalten i dammet är under Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde, men om en ridinstruktör arbetar flera timmar på ridbanan kan det ändå innebära höga halter. På vissa anläggningar kan ridinstruktörer komma upp i sådana halter att de uppfyller kriterierna för lagstadgade medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning, säger Ann-Christine Mannerling.

Kunskapen behöver öka

För att säkerställa att ridinstruktörer och ryttare har en hälsosam miljö i ridhus och på ridbanor skulle kunskapen behöva öka inom branschen.

– Att vistas i ridhus och på ridbanor ses ofta som en hobby eller en sport, men för ridinstruktörer är det arbetsmiljön det handlar om. Vi har sett att kunskapsnivån hos anställda inom hästnäringen skulle behöva förbättras. I dag saknas ofta kunskap om hälsoaspekten kring damm och kvarts, säger Ann-Christine Mannerling.

Klimatförändringar framtida problem

I och med ett förändrat klimat förväntas varma dagar och värmeböljor bli vanligare i framtiden, något som kommer påverka ridsportsanläggningar.

– När temperaturen höjs ökar behovet av att vattna ridhusbanor och utebanor för att det inte ska damma lika mycket. Det kan bli ett problem eftersom många ridanläggningar redan har brist på vatten, så det behövs lösningar för att till exempel ta tillvara på regnvatten. Samtidigt kan ökade regnmängder innebära mer fukt och risk för fukt- och mögelskador i ridhus och stallbyggnader, säger Ann-Christine Mannerling.

Kontakt

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Under en lektion på en vattnad ridbana utomhus mättes den respirabla fraktionen av damm till 0,77 mg/m3 och kvartshalten till 0,07 mg/m3 för en ridinstruktör. Den högsta uppmätta dammhalten med direktvisande instrument var 15 mg/m3.

Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde för respirabelt damm är 2,5 mg/m3 respektive 0,1 mg/m3 för respirabelt kvarts. Dessa nivågränsvärden anger den halt som inte får överskridas som medelvärde för en arbetsdag på 8 timmar. I vissa länder, bland annat USA, är motsvarande gränsvärde för respirabelt kvarts 0,025 mg/m3.

Om en ridinstruktör skulle ha fyra lektioner utomhus skulle det kunna generera en kvartshalt på 0,029 mg/m3, vilket är i nivå med USA:s nivågränsvärde. Högre kvartshalter skulle även kunna genereras på ridbanor med högre kvartshalt. Läs gärna mer om resultaten i rapporten.

Utöver Ann-Christine Mannerling har även kemiingenjör Carin Pettersson deltagit i projektet. Analyser har genomförts av analyslaboratoriet vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021