Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Cancerrådet Region Örebro län

Cancerrådet Region Örebro län är ett samlingsnamn för de aktiviteter som lokalt kan kopplas till genomförandet av den nationella cancerstrategin och det regionala cancercentrumet inom sjukvårdsregionen.

Svensk cancervård är i dagsläget en av de ledande i världen avseende behandlingsresultat. Trots detta finns en mängd utmaningar inför framtiden, såväl nationellt, regionalt som lokalt.

En utredning initierad av Socialdepartementet presenterade därför 2009 ett betänkande ”Nationell cancerstrategi”. I denna utredning presenterades ett antal mål för den framtida cancervården.

Cancerstrategins fem mål

  • Minska risken att insjukna i cancer
  • Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer
  • Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos
  • Minska regionala skillnader i överlevnadstid
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

Cancerrådet Örebro

En följd av utredningen är inrättandet av sex regionala cancercentrum (RCC) i Sverige. RCC skall vara drivande i genomförandet av den nationella cancerstrategin.

RCC i Uppsala-Örebro regionen är samverkansorganisationen för sjukvårdsregionens sju landsting.

Främjande av forskning och utvecklingen ingår också i RCC uppdraget och en nära samverkan med främst de två universiteten i regionen med medicinsk fakultet, Uppsala och Örebro universitet.

Socialdepartementet har gett 10 tydliga uppgifter till RCC och satt en tidsplan för arbetet omfattande de kommande fyra åren: 2011 till 2015 med start och slut i september.

Contacts

Urban Jerlström

överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 26, 2024