Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer för dig som utreder bukspottkörtelcancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF). 

Läs hela vårdförloppet för bukspottkörtelcancer på hemsidan för RCC

Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

 
Symtom/fynd som kan ge misstanke: Remittera till:
Gulsot eller gallstas

Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, gallvägar och pankreas

Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)

Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré

Gastroskopi

Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)

Palpabel knöl i övre delen av buken

DT buk eller MRT

Fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom

DT buk eller MRT

Bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, t.ex. överraskningsfynd vid annan
utredning

DT buk eller MRT

Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi

DT buk eller MRT

Vid stark malignitetsmisstanke kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankeras/buk resp. fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation.

DT buk eller MRT

Remissen till bilddiagnostik ska innehålla:

Anamnes relevant för undersökningen*, t ex

 • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer,
  ­ företagen utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedelsöverkänslighet
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten.

Aktuella telefonnummeruppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 

*) Obligatoriskt

 

Svar och besked till patienten

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdföropp.

Patient kallas till undersökning av röntgen per telefon eller kallelse via brev.

Bestäm i samråd med patienten om besked ska lämnas via återbesök eller telefonsamtal. Boka in detta direkt, återbesök/telefonsamtal inom 2 veckor då röntgensvar ska föreligga enligt ledtider.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

 
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd* Remittera till standardiserat vårdförlopp för:
Gallstas, ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom Bukspottkörteln och periampullert eller Gallblåsan och perihilär gallgång
Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion >1 cm, oavsett bilddiangostisk bild Primär levercancer
Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (även IPMN eller vidgad pankrerasgång)

Aktuellt diagnosområde

(Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer.)

Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet (levercancer: endast histopatologiskt fynd)

Aktuellt diagnosområde

Misstanke om malignitet vid bukoperation. 

Aktuellt diagnosområde

 

*) vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i 28 av vårdförloppen.

Remissen ska innehålla

Anamnes*, ange särskilt:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • resultat av utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt antikoagulantia, trombocythämmare eller metformin)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt ÖvreGastro, USÖ
 • Märk remissen: SVF bukspottkörtelcancer
 • Markera i rutan: Rutin

Märk remissen till röntgen: Anamnes/fråga: SVF, bukspottkörtelcancer? 

Utredningen för de tre standardiserade vårdförloppen inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till "fel" utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.

Optimala ledtider

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

 
Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion) 1 kalenderdag
Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion) Svar till remittenten 10 kalenderdagar
Svar till remittenten Information till patienten
samt beslut välgrundad misstanke
3 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2022