Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Myelom, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder myelom enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben).
 • Patologiska frakturer, t ex kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion.
 • Anemi
 • Hyperkalcemi
 • Polyneuropati eller rizopati
 • Njursvikt
 • Hög SR
 • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor.
 • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner.

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK).
 • Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P‑kreatinin.
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin (t ex U-elektrofores och S‑elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen.

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l.
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek.
 • Monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn eller > 200 mg/l.
 • S-FLC kvot > 100 eller < 0,01(involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l).
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet.
 • Fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet.

Välgrundad misstanke föreligger även:

 • vid minst ett av följande provsvar:*
  - Hypogammaglobulinemi
  - M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  - Patologisk S-FLC-kvot

 • tillammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
  - Anemi
  - Njursvikt
  - Hyperkalcemi
  - Skelettengagemang enligt ovan (misstanke om myelom)

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt. Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.

Information till patienten vid remittering (vid välgrundad misstanke)

Vid remittering till utredning (vid välgrundad misstanke) ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer,

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen ska innehålla

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla: 

 • Anamnes, ange särskilt:
  - Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  - Företagen utredning
  - Allmäntillstånd och samsjuklighet
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar
  - Läkemedel
  - Social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, myelom?
Remissen ska faxas samma dag.

Kontakt

Patienten remitteras till Medicinska kliniken USÖ

Remiss som faxas:
Fax: 019-602 12 82
Ring: 019-602 38 73 och meddela patientuppgifter

Koordinator USÖ:
Telefon 019-602 31 26

Hematologkonsult USÖ:
Telefon 019-602 11 11 sök hematologkonsult

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 augusti 2021