Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lymfom, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder maligna lymfom och KLL enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande kan föranleda misstanke:

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning. (Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer.)
 • Palpabel mjälte
 • Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t ex infektion.
 • Oavsiktlig viktnedgång.
 • Nattsvettningar.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårförlopp för huvud- halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 10 9 /L. 

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, t ex vid ovanstående symtom:

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter).
 • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation.
  Vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t ex infektion, vaccination, genomgången operation, sår.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring.
 • Palpabel mjälte, utan annan förklaring.
 • Lymfocytos i differentialräkning (>10x109 /L)
 • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10x109 /L.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till onkologiska kliniken, USÖ enligt standardiserat vårdförlopp.

Information till patienten vid remittering (vid välgrundad misstanke)

Vid remittering till utredning (vid välgrundad misstanke) ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer,
 • att patienten kommer att få ta prover på labb, USÖ senast dagen innan besöket på USÖ.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen ska innehålla

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla: 

 • Anamnes, ange särskilt:
  - Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd.
  - Symtomduration.
  - Allmäntillstånd och övriga sjukdomar, eventuella läkemedelsallergier.
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar.
  - Aktuell längd och vikt.
  - Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia, diabetesläkemedel).
  - Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen: Anamnes/fråga? SVF, Lymfom?
Fax 019-10 17 68

Kontakt

Vid frågor eller tveksamheter kontaktas koordinator på onkologen
Telefon 019-602 19 51, 602 78 07 (019-602 20 53)

Dagjoursläkare på onkologen söks via växeln 019-602 10 00.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 november 2021