Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akut lymfatisk leukemi, ALL, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder Akut lymfatisk leukemi enligt standardiserat vårdförlopp.

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Alarmsymtom (misstanke):

 • Trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak.
 • Blåmärken eller blödningstendens.
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än två veckor).

Undersökning (omedelbart):

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter.
 • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation.
 • Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT).

Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag):

 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (t ex blaster eller promyelocyter).
 • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni.
 • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar:

Kontakta hematologjouren omedelbart, även utanför kontorstid.

Information till patienten vid remittering (vid välgrundad misstanke)

Vid remittering till utredning (vid välgrundad misstanke) ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer,
 • att patienten kommer att få ta prover på labb, USÖ senast dagen innan besöket på USÖ.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen ska innehålla

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla: 

 • Anamnes, ange särskilt:
  - Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd.
  - Symtomduration.
  - Allmäntillstånd och övriga sjukdomar, eventuella läkemedelsallergier.
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar.
  - Aktuell längd och vikt.
  - Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia, diabetesläkemedel).
  - Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen: Anamnes/fråga? SVF, Lymfom?
Fax 019-10 17 68

Kontakt

Vid frågor eller tveksamheter kontaktas koordinator på onkologen
Telefon 019-602 19 51, 602 78 07 (019-602 20 53)

Dagjoursläkare på onkologen söks via växeln 019-602 10 00.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 november 2021