Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig i vissa miljöer

Covid-19 är enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift [HSLF-FS 2022:24] endast smittspårningspliktig i sådan slutenvård och omsorgsverksamhet som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Inom hälso- och sjukvård gäller smittspårningsplikten av covid-19 slutenvård inklusive hemsjukvård. Vid fall inom öppenvården där känsliga individer vistats, ex.vis immunsuprimerade patienter, kan smittspårning övervägas vid behov utifrån individuell bedömning.

Omsorgsverksamheter där smittspårning behöver ske är exempelvis inom SÄBO, hemtjänsten, dagverksamheter och verksamheter under LSS.

Behandlande läkare (=den som är remittent för ett positivt prov) är primärt ansvarig för smittspårning men kan lämna över ansvaret till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften. Den som har testat positivt för covid-19 (index) är skyldig att medverka i smittspårning i miljöer enligt ovan.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning:

 • Region Örebro Läns centrala smittspårningsenhet ansvarar för personalprov beställt via e-tjänsten 1177.se, av personer som arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Behandlande läkare ansvarar för patientprov oavsett om det är beställt via vårdinrättning eller via e-tjänsten 1177.se
 • Vid 2 eller fler konstaterade fall inom en enhet eller misstanke om större utbrott kontakta Vårdhygien på telefonnummer 019 602 11 30

Bakgrund

Smittspårning är fortsatt viktigt inom vård och omsorg och måste ske utan dröjsmål för att effektivt bryta smittkedjor. Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder och andra riskfaktorer som t.ex. nedsatt immunförsvar. Vaccinerade löper lägre risk att drabbas av allvarlig sjukdom. I vård- och omsorgsmiljö där äldre personer, eller personer med andra riskfaktorer, bor eller vårdas tillsammans finns även hos vaccinerade risk för allvarliga konsekvenser av covid-19 om smittspridning sker.  

Smittspårning och testning vid misstänkt smitta i samhället behöver i regel inte utföras.

 • Definiera smittsam period. En person bedöms smittsam 48 timmar innan till minst 5 dagar efter symtomdebut. Person som vårdats inneliggande på sjukhus, boende på SÄBO/korttidsboende eller immunsupprimerad bedöms smittsam längre tid,
  se Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg - Folkhälsomyndigheten Smittspårning av symtomfria fall rekommenderas från och med provtagningsdatum.
 • Fråga om utlandsresa. Resande utanför Sverige innebär en risk för att få in nya varianter av viruset. Smittland anges i smittspårningsformulär. Klinisk anmälan behövs inte.
 • Vaccinationsstatus anges i smittspårningsformulär. Klinisk anmälan behövs inte.
  Smittspårning av symtomfria fall rekommenderas från och med provtagningsdatum.
 • Identifiera personer/nära kontakter inom ovan definierade vård- och omsorgmiljöer som kan ha utsatts för smitta av indexfallet under smittsam period.
 • Nära kontakt definieras som kontakt inom 2 meter, sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar. Risken för smittspridning ökar i små lokaler med många människor och vid underdimensionerad ventilation. En person kan därför anses vara nära kontakt även om avståndet varit längre än 2 meter.

Vaccinationsstatus - Indikationerna för testning och smittspårning skiljer sig inte åt mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Genomgången infektion de senaste tre månaderna - Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom 3 månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras på medicinsk indikation utifrån individuell bedömning.

a) Smittspårning vid bekräftat fall hos personal

 • Personal som är testad positivt bör själv informera sin chef eftersom smittspårning ska påbörjas så snart som möjligt för att identifiera eventuella exponerade patienter. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index.
 • Verksamhetsansvarig ansvarar för att identifiera nära kontakter bland patienter som informeras av behandlande läkare/verksamhetsansvarig/enhetschef. Smittspårningens omfattning avgörs efter individuell bedömning utifrån hur nära/långvarig kontakt index haft till patient, följsamhet till basala hygienrutiner och om skyddsutrustning/source control använts på ett adekvat sätt.

b) Smittspårning vid bekräftat fall hos patienter

 • Behandlande läkare/enhetschef informerar nära kontakter. Nära kontakter är patienter som delat vårdrum med index eller som vistats nära index på annat sätt.
 • Patienter som delat vårdrum med index vårdas om möjligt i enkelrum under kvarvarande del av vårdtiden (längst i 7 dagar efter exponering). Journalför att exponering skett och under vilken tidsperiod ökad uppmärksamhet gäller. Vid ev. flytt till annan vårdenhet inom 7 dagar efter exponering informeras mottagande enhet muntligt och skriftligt.
Provtagning vid enstaka fall
 • Nära kontakter med symtom
  • Rekommenderas PCR-prov så snart som möjligt.
 • Nära kontakter utan symtom:
  • Patient rekommenderas ta PCR-prov 3-4 dagar efter senaste nära kontakt med den smittade. Symtomfri personal rekommenderas i regel inte provtagning.

Provtagning vid utbrott

Kontakt rekommenderas med vårdhygien kring smittspårningens omfattning. Vid utbredd smittspridning eller ett större utbrott kan provtagning av symtomfri personal vara aktuellt. Behov av ytterligare smittförebyggande åtgärder behöver också ses över.

Dessa riktlinjer gäller smittspårning vid konstaterad covid-19 hos vårdtagare och personal inom SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst.

Vid positivt provsvar hos vårdtagare är primärvårdens läkare ansvarig för att smittspårning genomförs. Läkare informerar enhetschef på SÄBO/LSS-boende/hemtjänst. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet i samråd med läkare och med hjälp av ansvarig sjuksköterska.

Vid positivt provsvar hos personal bör denne informera sin enhetschef. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index. Smittspårning på arbetsplatsen görs endast om personen arbetat under smittsam period.  Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet med hjälp av ansvarig sjuksköterska och i samråd med primärvårdens läkare.  

Enstaka fall av covid-19 hos vårdtagare eller personal

 1. Enhetschef identifierar exponerade/nära kontakter* bland vårdtagare och dokumenterar i nedanstående exponeringslista. Observera att en individuell bedömning behöver göras avseende vilka vårdtagare som exponerats för covid-19.
 2. Enhetschef, ansvarig sjuksköterska eller läkare (efter överenskommelse) informerar exponerade vårdtagare.
 3. Var extra observant på symtom hos de exponerade. Vårdtagare med symtom rekommenderas ta PCR-prov och bör inte vistas med andra förrän de bedöms som smittfria. Personal med symtom rekommenderas ta PCR-prov och ska stanna hemma i väntan på provsvar.
 4. Symtomfria vårdtagare behöver inte provtas, men bör i möjligaste mån hålla avstånd till andra vårdtagare i matsal och andra gemensamhetsutrymmen under 7 dagar.
 5. Om positivt PCR-prov hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.

* Exponerade/nära kontakter = vårdtagare som varit i nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas kontakt inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar. Individuell bedömning behöver göras av vilka som ska betraktas som nära kontakter till personal som använt source control. Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut. För asymtomatiska fall inom vård och omsorg rekommenderas smittspårning från och med provtagningsdatum. Individer som haft bekräftad covid-19 infektion behöver inte provtas igen inom 3 månader från infektionstillfället.

Två eller fler fall av covid-19 hos vårdtagare eller personal inom en tvåveckorsperiod

Vid två eller fler fall inom en tvåveckorsperiod rekommenderas kontakt med Vårdhygien kring smittspårningens omfattning, samt behov av ytterligare smittförebyggande åtgärder. I dessa situationer bör man provta symtomfria exponerade vårdtagare. Vid utbredd smittspridning eller ett större utbrott kan även provtagning av symtomfri personal vara aktuellt.

Ett utbrott betraktas som avslutat när inga nya fall konstaterats på 14 dagar. Sammanställ då smittspårningen i ovanstående exponeringslista.

Om den smittade inte medverkar vid smittspårning

Om behandlande läkare/smittspårare bedömer att påtaglig risk finns att nära kontakter kan ha smittats ska anmälan göras till Smittskyddsläkaren. Om Smittskyddsläkaren då gör samma bedömning kan hen bryta sekretessen och informera nära kontakter.

Dokumentation kring smittspårning

Dokumentera i index journal att smittspårning påbörjats och vem som är ansvarig.

Identitet på kontakter anges inte i journalen, men vilka som omfattas kan anges i allmänna termer, tex hushållskontakter, närkontakter på arbetet, deltagare på fest. Om index informerar närkontakter ska detta framgå av journalen.

 

Den här informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att gå utbildningen för att lära sig mer kring smittspårning och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs särskild kompetens att smittspåra covid-19. I Region Örebro innebär det att vederbörande behöver genomgå följande moment.

Moment 1 - Webbutbildning eller föreläsning om smittspårningens grunder

Moment 1 består i att genomgå Folkhälsomyndighetens webbutbildning om smittspårningens grunder alternativt delta vid föreläsning anordnad via Smittskyddsenheten.

Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

Moment 2 – Regionala riktlinjer, arbetsrutiner och PM

Moment 2 består i Introduktion i regionala riktlinjer och arbetsrutiner avseende smittspårning av covid-19 via medicinskt ansvarig läkare eller sjuksköterska på Centrala Smittspårningsenheten. Du behöver också läsa och ta del av aktuella riktlinjer och PM. Grunden är att samtliga som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av kontakter till index går till.

Då riktlinjer ändras över tid behöver den som smittspårar hålla sig kontinuerligt uppdaterad avseende nyheter och eventuella förändringar.

Vem beslutar om att du har tillräcklig kompetens för att smittspåra?

Efter genomförda moment är det verksamhetsansvarig eller motsvarande som formellt avgör att du har den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i Örebro län.

För att få särskild kompetens att smittspåra andra sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen krävs ytterligare utbildning, ovanstående upplägg gäller enbart covid-19.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juli 2022