Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Covid-19 är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Behandlande läkare (=den som är remittent för ett positivt prov) är primärt ansvarig för smittspårningen.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning i regionen:

 • Smittspårning kring fall som diagnosticeras genom prov beställt via e-tjänsten Covid-19, Örebro län på 1177 görs av Region Örebro Läns centrala smittspårningsgrupp.
 • För fall som diagnosticerats inom vården, ansvarar behandlande läkare för smittspårning.
 • För fall på SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst finns särskild rutin.
 • Vid misstanke om större utbrott kontakta Smittskydd- och Vårdhygien på telefonnummer 019-602 1130.

Smittspårningens praktiska genomförande

Smittspårning syftar till att så snabbt som möjligt identifiera nära kontakter som kan ha utsatts för smitta. Nära kontakter ges information och i vissa fall förhållningsregler. Syftet är att förhindra fortsatt smittspridning. 

 • Nära kontakt: Kontakt inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

 • Smittspårning sker av de som varit nära kontakter till positivt fall (index) under smittsam period, dvs från 48 timmar före symtomdebut. Hur länge man är smittsam beror på flera faktorer, men smittsamhet föreligger minst 7 dygn efter symtomdebuten för en person som inte behövt vårdas inneliggande på sjukhus.Kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

 • För asymtomatiska fall rekommenderas smittspårning från och med provtagningsdatum.
 • Smittspårning, provtagning och åtgärder skiljer sig inte åt beroende på vaccinationsstatus.
 • Nära kontakter med konstaterad covid‐19‐infektion senaste sex månaderna, räknat från infektionstillfället, undantas från provtagning och vidare åtgärder. Vid eventuella symtom ska dock individer med genomgången covid-19 vara hemma tills de är friska.

Smittspårningens genomförande och konsekvenser skiljer sig åt beroende på var och hur exponeringen skett, vilket framgår av punkt 1-4.

 • Personer i samma bostad/hushåll. Som hushållskontakt räknas de personer som delat boende med den smittade någon gång under den smittsamma fasen. För hushållskontakter gäller särskilda förhållningsregler som ges av behandlande läkare.
 • Hushållskontakter från gymnasieålder och uppåt ska ta prov för covid-19 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Det gäller även om hushållskontakten inte har några symtom. För barn under gymnasieåldern gäller provtagning enbart vid symtom eller särskild uppmaning från smittspårare eller hälso- och sjukvården.
 • Om olika personer i hushållet blir positiva för covid-19 vid olika tillfällen behöver en individuell bedömning göras av behandlande läkare om samma hushållskontakt behöver delges förhållningsregler flera gånger.

Förhållningsregler och information till hushållskontakt, se smittskyddsblad.
Information om provtagning till dig som är hushållskontakt.

 • Personer som index träffat nära på arbetet, exempelvis delat rum med, suttit bredvid i personalrum eller möteslokal.
 • Personer som index umgåtts med nära inomhus, exempelvis vid en middag, fest, fritids- eller idrottsaktivitet eller annan sammankomst. Undantag är kontakter på restauranger, stormarknader, köpcenter eller färd med allmänna kommunikationsmedel, frånsett det egna sällskapet index vistats med på dessa platser.
 • Närkontakter ges information till närkontakter (översatt till flera språk).
 • Om index varit på sitt arbete i smittsam fas bör index chef informeras för att kunna förmedla informationsblad. I första hand är det önskvärt att index själv informerar sin chef. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index.
 • Index kan själv informera andra närkontakter om allmäntillståndet tillåter. Om index inte kan/vill informera sina närkontakter görs det av behandlande läkare/smittspårare utan att röja index identitet, såvida inte index godkänt det.

Nära kontakter i förskola eller skola

 • Vid konstaterat fall hos barn eller lärare som vistats i skol- eller förskolemiljö behöver individuell bedömning göras vilka som ska ingå i smittspårning baserat på vilka som varit närkontakter.
 • Om index varit på förskola/skola i smittsam fas behöver rektor informeras, i första hand via vårdnadshavare/index, för att förmedla vidare information till elever/vårdnadshavare. Om smittspårare informerar görs det utan att röja index identitet, såvida inte index/vårdnadshavare godkänt det.

Provtagning av närkontakter

 • Nära kontakter med symtom
  • Alla med symtom ska stanna hemma. Vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som har symtom ska lämna prov för covid-19.
 • Nära kontakter utan symtom
  • Noggrann bedömning behöver göras av smittspårare tillsammans med index vilka individer index haft sådan nära kontakt med i smittsam fas att provtagning är indicerad. Denna bedömning kan till exempel inte överlåtas till index arbetsplats eller till rektor på index skola/förskola. Generell provtagning av en hel arbetsplats eller skolklass rekommenderas inte i normalfallet.
  • Nära kontakter (inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar) från gymnasieålder och uppåt ska lämna prov för covid-19 samma dag eller snarast efter hen fått information om att hen kan vara smittad. Ny provtagning görs dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade.
  • Om det redan gått 4 dagar från senaste nära kontakt med den smittade när närkontakten informeras rekommenderas endast 1 prov. Om det gått mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakt rekommenderas ingen testning.
  • Alla närkontakter som kan arbeta hemifrån ska göra det. Om närkontakten inte kan arbeta hemifrån kan hen gå till arbetet, även i väntan på provsvar, men hålla avstånd och vara noga med hygienrutiner.
  • Närkontakter som går i skolan kan gå i skolan, även i väntan på provsvar, så länge hen känner sig helt frisk.

Information till chefer utanför vården, ledare inom sport/kultur, nyckelpersoner inom civilsamhället med flera vid fall av covid-19.

Information till rektorer/personal/vårdnadshavare/elever inom skola/förskola vid fall av covid-19.

a) Smittspårning vid bekräftat fall hos personal inom hälso- och sjukvård

 • Det är önskvärt att index själv informerar sin chef eftersom smittspårning ska påbörjas så snart som möjligt. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index.
 • Verksamhetsansvarig ansvarar för att identifiera nära kontakter bland patienter och personal och förmedla information till närkontakter. Smittspårningens omfattning beror på om index haft möjlighet till fysisk distansering (både till patienter och personal), följsamhet till basala hygienrutiner och om skyddsutrustning använts på ett adekvat sätt.
 • Se avsnitt nedan om provtagning av närkontakter.

b) Smittspårning vid bekräftat fall hos patienter inom hälso- och sjukvård

 • Behandlande läkare/enhetschef informerar närkontakter.
 • Nära kontakt är patienter som delat vårdrum med index eller varit i nära kontakt på annat sätt, exempelvis vistats nära i samma gemensamhetsutrymme/deltagit i gemensam daglig verksamhet. Dock ej vistelse i väntrum.
 • För personal definieras nära kontakt som inom 2 meter och sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar. Personal som vårdar patienter med känd covid-19 och som använt skyddsutrustning adekvat betraktas i normalfallet inte som närkontakter.
 • Patienter som delat vårdrum med index vårdas om möjligt i enkelrum under kvarvarande del av vårdtiden (längst i 14 dagar efter exponering). Journalför att exponering skett och under vilken tidsperiod ökad uppmärksamhet gäller. Vid ev. flytt till annan vårdenhet inom 14 dagar efter exponering informeras mottagande enhet muntligt och skriftligt.
 • Se avsnitt nedan om provtagning av närkontakter.

Provtagning av nära kontakter inom hälso- och sjukvård

 • Närkontakter med symtom provtas alltid. Gäller både patienter och personal.
 • För symtomfria närkontakter gäller:
  • Patienter: Provtas samma dag hen identifierats som närkontakt. Ny provtagning görs dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade.
  • Personal: Provtas samma dag eller snarast efter att hen identifierats som närkontakt. Ny provtagning görs dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Personal som är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar.

Observera att en noggrann bedömning behöver göras i samband med smittspårningen vilka individer som haft sådan nära kontakt med index att provtagning är indicerad. Generell provtagning av exempelvis ett helt vårdlag, en hel personalgrupp etc rekommenderas inte i normalfallet. Vid utbredd smittspridning kan det dock vara aktuellt med utvidgad provtagning. Rådgör med Vårdhygien.

Vid flytt till kommunal eller privat vård och omsorg gäller särskild rutin för screening.

c) Smittspårning vid bekräftat fall hos vårdtagare och personal på kommunala och privata SÄBO/korttidsboende/LSS-boende och med hemtjänst

Om index varit på resa utomlands anges det i smittskyddsanmälan, se även Folkhälsomyndighetens information om aktuella riskländer för import av SARS-CoV-2.

Om den smittade inte medverkar vid smittspårning

Om behandlande läkare/smittspårare bedömer att påtaglig risk finns att nära kontakter kan ha smittats ska anmälan göras till Smittskyddsläkaren. Om Smittskyddsläkaren då gör samma bedömning kan hen bryta sekretessen och informera nära kontakter.

Dokumentation kring smittspårning

Dokumentera i index journal att smittspårning påbörjats och vem som är ansvarig.

Identitet på kontakter anges inte i journalen, men vilka som omfattas kan anges i allmänna termer, tex hushållskontakter, närkontakter på arbetet, deltagare på fest. Om index informerar närkontakter ska detta framgå av journalen.

Dessa riktlinjer gäller smittspårning vid konstaterad covid-19 hos vårdtagare och personal inom SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst.

Lokala riktlinjer utifrån "Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre" - Folkhälsomyndigheten.

Vid positivt provsvar hos vårdtagare är primärvårdens läkare ansvarig för att smittspårning genomförs. Läkare informerar enhetschef på SÄBO/LSS-boende/hemtjänst. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet i samråd med läkare och med hjälp av ansvarig sjuksköterska.

Vid positivt provsvar hos personal ska denne informera sin enhetschef. Smittspårning på arbetsplatsen görs endast om personen arbetat under smittsam fas. Smittspårare på centrala smittspårningsenheten är formellt ansvarig för att smittspårning genomförs. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet med hjälp av ansvarig sjuksköterska och i samråd med primärvårdens läkare.  

För stöd och råd gällande smittspårningens omfattning, samråd vid behov med Smittskydd och Vårdhygien.

Positivt prov hos vårdtagare eller personal

 1. Enhetschef identifierar exponerade/nära kontakter* bland personal**, vårdtagare och eventuella närstående till vårdtagare och dokumenterar i nedanstående exponeringslista.
 2. Enhetschef, ansvarig sjuksköterska eller läkare (efter överenskommelse) informerar vårdtagare och nära kontakter om inkubationstid, att vara uppmärksam på symtom och åtgärder vid symtom. Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.
 3. Exponerade vårdtagare provtas på boendet/i hemmet (prov 1), oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte. Symtomfria personer behöver inte isoleras i väntan på provsvar men man bör säkerställa möjlighet att hålla avstånd i matsal och andra gemensamma utrymmen under inkubationstiden.
 4. Exponerad personal** provtas, oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte, på covid-mottagning via 1177.se.
 5. Behov av provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare. Detta görs i så fall på covid-mottagning via 1177.se.
 6. Positivt prov 1 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 7. Negativt prov 1 hos vårdtagare -> nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 8. Positivt prov 2 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 9. Negativt prov 2 hos vårdtagare -> primärvårdens läkare bedömer behov av nytt prov.
 10. Positivt prov 1 hos personal = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 11. Negativt prov 1 hos personal ->  nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 12. Positivt prov 2 hos personal -> nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 13. Negativt prov 2 hos personal -> ny provtagning endast vid symtom, på covid-mottagning via 1177.se.
 14. Positivt prov hos närstående till vårdtagare smittspåras via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet.
 15. Negativt prov hos närstående till vårdtagare -> Behov av ny provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare. Detta görs i så fall på covid-mottagning via 1177.se.

Utbrottet betraktas som över när inga nya fall konstaterats på 14 dagar. Sammanställ då smittspårningen i nedanstående utbrottsmall.

*Exponerade/nära kontakter = Andra vårdtagare, personal eller närstående till vårdtagare som varit i nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas kontakt inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar. Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut. För asymtomatiska fall inom vård och omsorg rekommenderas smittspårning från och med provtagningsdatum. Individer som haft bekräftad covid-19 infektion behöver inte provtas igen inom ett halvår från infektionstillfället.

** Personal som har följt basala hygienrutiner samt använt skyddsutrustning på adekvat sätt räknas generellt inte som exponerad/nära kontakt, men individuell bedömning kan behöva göras i samråd med primärvårdens läkare. Personal som provtas för covid-19 i smittspårningen och är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar. Detta till skillnad från generella riktlinjer där personal med symtom som provtas för covid-19 ej får arbeta i väntan på provresultat.

 • Vårdtagaren provtas med PCR för covid-19 1-2 dagar före planerad flytt. Vid kortare vårdtillfällen, exempelvis i samband med elektiv vård eller annan kort vårdepisod, tas prov innan utskrivning. Vid vistelse på sjukhus eller boende sker provtagningen med hjälp av personal. Vårdtagare som vistas i hemmet och som kan medverka till egenprovtagning tar provet på covid-mottagning, alternativt ombesörjs provtagning av kommunsjuksköterska med ansvarig läkare som remittent. Det finns även möjlighet för ombud att hämta provtagningskit på covid-mottagningen för provtagning i hemmet.
 • Om möjligt invänta provsvar, såvida det inte förväntas fördröja utskrivning från sjukhus. 
 • Screening är ej aktuellt för vårdtagare med verifierad covid-19 eller positiv serologi för SARS-CoV-2 senaste 6 månaderna. Undantag för förnyad provtagning kan vara aktuell inom 6 månader är vid t ex immunosuppression, allvarlig sjukdom eller inläggning med symtom. Vårdtagare som ej vill medverka till screening kan inte påtvingas detta. Enbart "gurgelprov" eller svalgprov kan erbjudas om vårdtagaren accepterar, men med medvetenhet om att detta kan ha lägre känslighet.
 • Vid positivt provsvar förs diskussion om lämplig vårdplats/vårdnivå.
 • Vid negativt provsvar kan vårdtagare flytta till boende/komma hem och nytt prov tas efter 3-5 dagar.
 • Iaktta god följsamhet till basala hygienrutiner och eftersträva fysisk distansering till övriga vårdtagare i väntan på resultat av screeningprovet.
 • Vårdtagaren observeras för covid-associerade symtom i upp till 14 dagar. Som stöd kan särskild bedömningsmall användas, se nedan. Ny provtagning för covid-19 vid symtom oavsett tidigare negativt screeningprov.

 • Fortsatt uppmärksamhet avseende symtom för covid-19 även efter de 14 dagarna. Provtagning vid misstanke om covid-19.

Screening vid växelvård

Vid växelvård screenas vårdtagaren med PCR för covid-19 inför första vårdtillfället på särskilt boende för äldre.  Därefter bör man göra en individuell bedömning och upprätta en plan för eventuell fortsatt provtagning och uppföljning.

Den här informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att gå utbildningen för att lära sig mer kring smittspårning och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs särskild kompetens att smittspåra covid-19. I Region Örebro innebär det att vederbörande behöver genomgå följande moment.

Moment 1 - Webbutbildning eller föreläsning om smittspårningens grunder

Moment 1 består i att genomgå Folkhälsomyndighetens webbutbildning om smittspårningens grunder alternativt delta vid föreläsning anordnad via Smittskyddsenheten.

Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

Moment 2 – Regionala riktlinjer, arbetsrutiner och PM

Moment 2 består i Introduktion i regionala riktlinjer och arbetsrutiner avseende smittspårning av covid-19 via medicinskt ansvarig läkare eller sjuksköterska på Centrala Smittspårningsenheten. Du behöver också läsa och ta del av aktuella riktlinjer och PM. Grunden är att samtliga som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av hushållskontakter, andra nära kontakter och samhällskontakter samt kontakter inom hälso- sjukvård och omsorg går till.

Då riktlinjer ändras över tid behöver den som smittspårar hålla sig kontinuerligt uppdaterad avseende nyheter och eventuella förändringar.

Vem beslutar om att du har tillräcklig kompetens för att smittspåra?

Efter genomförda moment är det verksamhetsansvarig eller motsvarande som formellt avgör att du har den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i Örebro län.

För att få särskild kompetens att smittspåra andra sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen krävs ytterligare utbildning, ovanstående upplägg gäller enbart covid-19.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021