Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Behandlande läkare (=den som är remittent för ett positivt prov) är primärt ansvarig för smittspårning men kan lämna över smittspårningen till särskild smittspårare. Den som har testat positivt för covid-19 (index) är skyldig att medverka i smittspårning.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning:

Smittspårningens praktiska genomförande

Smittspårning av covid-19 måste ske utan dröjsmål för att effektivt bryta smittkedjor. Nära kontakter ska identifieras och informeras så att åtgärder kan vidtas.

 • Definiera smittsam period. En person bedöms smittsam från 48 timmar före till minst 7 dygn efter symtomdebut. Person som vårdats inneliggande på sjukhus, bor på SÄBO/korttidsboende eller är immunsupprimerad bedöms smittsam längre tid, se Kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten). Smittspårning av symtomfria fall rekommenderas från och med provtagningsdatum.
 • Fråga om utlandsresa. Resande utanför Sverige anses som en risk för att få in smitta med nya varianter av viruset. Ange smittland i klinisk anmälan.
 • Vaccinationsstatus mot covid-19 ska efterfrågas och anges i klinisk anmälan.

 • Identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet under smittsam period. Hit hör:
  • Hushållskontakter, dvs personer som delat boende med index någon gång under smittsam period.
  • Nära kontakter,  kontakt inom 2 meter, sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar.
  • Information och åtgärder skiljer sig åt mellan hushållskontakter och nära kontakter, se under respektive rubrik nedan.
 • Smittspårning inom hälso- och sjukvårdsmiljö sker enligt särskild rutin, se nedan.

Smittspårning av tidigare bekräftade fall och vaccinerade

Tidigare covid-19 - Personer som senaste halvåret haft konstaterad covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigentest kan i regel undantas från smittspårning. Om antikroppar påvisats gäller undantaget ett halvår från infektionstillfället. Vid eventuella symtom ska de vara hemma tills de är friska, men behöver inte ta prov.

Vaccination - Personer som är fullvaccinerade, dvs fått andra dosen vaccin för minst två veckor sedan, undantas från förhållningsregler för hushållskontakter samt de instruktioner som gäller för nära kontakter. De behöver inte lämna prov om de är symtomfria. Personer som arbetar inom vård och omsorg rekommenderas dock provtagning som för icke-vaccinerade. Obs! Vaccinerade som får symtom ska stanna hemma och ta prov.

Smittspårningens genomförande och konsekvenser skiljer sig åt beroende på var och hur exponeringen skett, vilket framgår av punkt 1-4.

 • För hushållskontakter gäller särskilda förhållningsregler som ges av behandlande läkare, se länk smittskyddsblad nedan.
 • Om personer i hushållet blir positiva för covid-19 vid olika tillfällen behöver en individuell bedömning göras av behandlande läkare om samma hushållskontakt behöver delges förhållningsregler flera gånger.
Provtagning av hushållskontakter
 • Hushållskontakter med symtom
  Ska ta prov snarast. Gäller vuxna och barn från 6 år (dvs från förskoleklass)
 • Hushållskontakter utan symtom
  Ska ta prov 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Gäller vuxna och barn från 6 år (dvs från förskoleklass).

Undantag vid tidigare bekräftade fall och vaccinerade, se ovan.

Alla hushållskontakter, oavsett vaccinationsstatus ges "Information om provtagning till dig som är hushållskontakt"

Förhållningsregler och information till hushållskontakt, se smittskyddsblad.

a) Nära kontakter

 • Identifiera personer som index haft nära kontakt med under smittsam period, till exempel på arbetsplats, i personalrum, möteslokal, i samband med middag, fest, fritids- eller idrottsaktivitet och andra sammankomster.

Vid smittspårningen undantas personer index träffat på affärer, köpcenter, restauranger och kollektivtrafik, utöver det egna sällskapet.

Undantag vid tidigare bekräftade fall och vaccinerade, se ovan.

 • Nära kontakter ges och uppmanas följa rekommendationer i informationsbladet ”Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19” (översatt till flera språk).
 • Den smittade kan själv informera sina nära kontakter och lämna informationsblad. Om index inte kan/vill informera sina nära kontakter görs det av behandlande läkare/smittspårare utan att röja index identitet.
 • Om den smittade varit på sin arbetsplats i smittsam fas bör chef informeras, i första hand via index, för att kunna förmedla informationsblad. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke.

Provtagning nära kontakter

 • Nära kontakter med symtom
  • Ska stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år (från förskoleklass) ska ta prov snarast. Gäller även vaccinerade.
 • Nära kontakter utan symtom
  • Smittspårare tillsammans med index bedömer vilka kontakter som kan identifieras som nära, och som därmed rekommenderas provtagning.
  • Vuxna och barn från 6 år (från förskoleklass) ska lämna prov för covid-19 snarast efter information om möjlig exponering. Ytterligare ett prov tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade.
  • Om det gått 4 dagar från senaste nära kontakt räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakt behöver prov inte tas.
  • Alla nära kontakter som kan ska arbeta hemifrån. Om det inte är möjligt kan den nära kontakten gå till arbete i väntan på provsvar, förutsatt symtomfrihet.

b) Barn och elever i förskola, skol- och fritidsmiljö

 • Vid konstaterat fall hos barn/elev som vistats i skol- eller förskolemiljö under smittsam period behöver bedömning göras vilka som ska ingå i smittspårningen och ta prov.
 • Rektor behöver informeras, i första hand via vårdnadshavare/index, för att hjälpa till att förmedla information till elever/vårdnadshavare. Om smittspårare informerar görs det utan att röja index identitet, såvida inte index/vårdnadshavare godkänt det.
 • Barn/elever som får symtom ska stanna hemma. Barn från 6 år (förskoleklass ) ska ta prov vid symtom.  
 • Symtomfria barn och elever som identifieras som nära kontakter rekommenderas i regel att i väntan på provsvar fortsätta gå till skola och fritidshem.

Provtagning nära kontakter till indexfall i förskola- skol- och fritidsmiljö

Barn under 6 år: Rekommenderas att ta prov ffa när det är medicinskt indicerat. Provtagning i samband med smittspårning kan dock vara aktuellt i exempelvis förskolegrupp, om det finns ett bekräftat indexfall som haft kontakt med ett eller flera av barnen under smittsam fas och att flera barn sedan insjuknat med symtom. Vårdnadshavare ges då informationsblad förskola. Kontakta Smittskyddsenheten för rådgivning i dessa fall.

Låg- och mellanstadieålder: Provtagning av symtomfria rekommenderas enligt rutin under ”Provtagning nära kontakter” i de fall nära kontakter till den smittade går att avgränsa såsom närmsta kompisen/kompisarna, bänkgrannen etc. Vårdnadshavare ges då informationsblad för elev i grundskola.

Högstadie- och gymnasieålder: Provtagning av symtomfria rekommenderas enligt rutin under ”Provtagning nära kontakter”. Elev/vårdnadshavare ges informationsblad för elev i grundskola respektive gymnasieskola.

Vid flera fall och utbrott i grundskola och gymnasiemiljö

Vid 2 eller flera bekräftade fall av covid-19 i en klass/avgränsad grupp under en tvåveckorsperiod rekommenderas utökad provtagning för hela klassen/gruppen enligt informationsblad vid flera fall. Kontakta Smittskyddsenheten för information i dessa fall.

a) Smittspårning vid bekräftat fall hos personal inom hälso- och sjukvård

 • Det är önskvärt att den smittade själv informerar sin chef eftersom smittspårning ska påbörjas så snart som möjligt. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index.
 • Verksamhetsansvarig ansvarar för att identifiera nära kontakter bland patienter och personal och förmedla information till närkontakter. Smittspårningens omfattning beror på om index haft möjlighet till fysisk distansering (både till patienter och personal), följsamhet till basala hygienrutiner och om skyddsutrustning använts på ett adekvat sätt.
 • Se avsnitt nedan om provtagning av nära kontakter.

b) Smittspårning vid bekräftat fall hos patienter inom hälso- och sjukvård

 • Behandlande läkare/enhetschef informerar nära kontakter.

 • Nära kontakt är patienter som delat vårdrum med index eller varit i nära kontakt på annat sätt, exempelvis vistats nära i samma gemensamhetsutrymme/deltagit i gemensam daglig verksamhet.

 • Personal som använt skyddsutrustning adekvat betraktas i normalfallet inte som nära kontakter.

 • Patienter som delat vårdrum med index vårdas om möjligt i enkelrum under kvarvarande del av vårdtiden (längst i 14 dagar efter exponering). Journalför att exponering skett och under vilken tidsperiod ökad uppmärksamhet gäller. Vid ev. flytt till annan vårdenhet inom 14 dagar efter exponering informeras mottagande enhet muntligt och skriftligt.

 • Se avsnitt nedan om provtagning av nära kontakter.

Provtagning av nära kontakter inom hälso- och sjukvård

 • Nära kontakter med symtom ska ta prov snarast. Gäller både patienter och personal, även vaccinerade.

 • Nära kontakter utan symtom:
  • Patienter: Ska ta prov snarast. Ytterligare ett prov tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Gäller även vaccinerade.
  • Personal: Ska ta prov snarast. Ytterligare ett prov tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Gäller även vaccinerade. Personal som är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar.

Vid utbredd smittspridning kan det vara aktuellt med utvidgad provtagning. Rådgör med Vårdhygien.

c) Smittspårning vid bekräftat fall hos vårdtagare och personal på kommunala och privata SÄBO/korttidsboende/LSS-boende och med hemtjänst

Om index varit på resa utomlands anges det i smittskyddsanmälan.

Om den smittade inte medverkar vid smittspårning

Om behandlande läkare/smittspårare bedömer att påtaglig risk finns att nära kontakter kan ha smittats ska anmälan göras till Smittskyddsläkaren. Om Smittskyddsläkaren då gör samma bedömning kan hen bryta sekretessen och informera nära kontakter.

Dokumentation kring smittspårning

Dokumentera i index journal att smittspårning påbörjats och vem som är ansvarig.

Identitet på kontakter anges inte i journalen, men vilka som omfattas kan anges i allmänna termer, tex hushållskontakter, närkontakter på arbetet, deltagare på fest. Om index informerar närkontakter ska detta framgå av journalen.

Dessa riktlinjer gäller smittspårning vid konstaterad covid-19 hos vårdtagare och personal inom SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst.

Lokala riktlinjer utifrån "Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre" - Folkhälsomyndigheten.

Vid positivt provsvar hos vårdtagare är primärvårdens läkare ansvarig för att smittspårning genomförs. Läkare informerar enhetschef på SÄBO/LSS-boende/hemtjänst. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet i samråd med läkare och med hjälp av ansvarig sjuksköterska.

Vid positivt provsvar hos personal ska denne informera sin enhetschef. Smittspårning på arbetsplatsen görs endast om personen arbetat under smittsam fas. Smittspårare på centrala smittspårningsenheten är formellt ansvarig för att smittspårning genomförs. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet med hjälp av ansvarig sjuksköterska och i samråd med primärvårdens läkare.  

För stöd och råd gällande smittspårningens omfattning, samråd vid behov med Smittskydd och Vårdhygien.

Positivt prov hos vårdtagare eller personal

Personer som senaste halvåret haft konstaterad covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigentest undantas från smittspårning. Om antikroppar påvisats gäller undantaget ett halvår från infektionstillfället.

Personer som är vaccinerade undantas inte från smittspårningen.

 1. Enhetschef identifierar exponerade/nära kontakter* bland personal**, vårdtagare och eventuella närstående till vårdtagare och dokumenterar i nedanstående exponeringslista.
 2. Enhetschef, ansvarig sjuksköterska eller läkare (efter överenskommelse) informerar vårdtagare och nära kontakter om inkubationstid, att vara uppmärksam på symtom och åtgärder vid symtom. Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.
 3. Exponerade vårdtagare provtas på boendet/i hemmet (prov 1), oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte. Symtomfria personer behöver inte isoleras i väntan på provsvar men man bör säkerställa möjlighet att hålla avstånd i matsal och andra gemensamma utrymmen under inkubationstiden.
 4. Exponerad personal** provtas, oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte. Personal tar själv prov med testkit som de kan hämta via lådor som finns utanför samtliga vårdcentraler.
 5. Behov av provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare. Närstående tar själv prov med testkit som de kan hämta via lådor som finns utanför samtliga vårdcentraler.
 6. Positivt prov 1 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 7. Negativt prov 1 hos vårdtagare -> nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 8. Positivt prov 2 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 9. Negativt prov 2 hos vårdtagare -> primärvårdens läkare bedömer behov av nytt prov.
 10. Positivt prov 1 hos personal = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 11. Negativt prov 1 hos personal ->  nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 12. Positivt prov 2 hos personal -> nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 13. Negativt prov 2 hos personal -> ny provtagning endast vid symtom.
 14. Positivt prov hos närstående till vårdtagare smittspåras via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet.
 15. Negativt prov hos närstående till vårdtagare -> Behov av ny provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare.

Utbrottet betraktas som över när inga nya fall konstaterats på 14 dagar. Sammanställ då smittspårningen i nedanstående utbrottsmall.

*Exponerade/nära kontakter = Andra vårdtagare, personal eller närstående till vårdtagare som varit i nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas kontakt inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar. Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut. För asymtomatiska fall inom vård och omsorg rekommenderas smittspårning från och med provtagningsdatum. Individer som haft bekräftad covid-19 infektion behöver inte provtas igen inom ett halvår från infektionstillfället.

** Personal som har följt basala hygienrutiner samt använt skyddsutrustning på adekvat sätt räknas generellt inte som exponerad/nära kontakt, men individuell bedömning kan behöva göras i samråd med primärvårdens läkare. Personal som provtas för covid-19 i smittspårningen och är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar. Detta till skillnad från generella riktlinjer där personal med symtom som provtas för covid-19 ej får arbeta i väntan på provresultat.

 • Vårdtagaren provtas med PCR för covid-19 1-2 dagar före planerad flytt. Vid kortare vårdtillfällen, exempelvis i samband med elektiv vård eller annan kort vårdepisod, tas prov innan utskrivning. Vid vistelse på sjukhus eller boende sker provtagningen med hjälp av personal. Vårdtagare som vistas i hemmet och som kan medverka till egenprovtagning tar provet på covid-mottagning, alternativt ombesörjs provtagning av kommunsjuksköterska med ansvarig läkare som remittent. Det finns även möjlighet för ombud att hämta provtagningskit på covid-mottagningen för provtagning i hemmet.
 • Om möjligt invänta provsvar, såvida det inte förväntas fördröja utskrivning från sjukhus. 
 • Screening är ej aktuellt för vårdtagare med verifierad covid-19 eller positiv serologi för SARS-CoV-2 senaste 6 månaderna. Undantag för förnyad provtagning kan vara aktuell inom 6 månader är vid t ex immunosuppression, allvarlig sjukdom eller inläggning med symtom. Vårdtagare som ej vill medverka till screening kan inte påtvingas detta. Enbart "gurgelprov" eller svalgprov kan erbjudas om vårdtagaren accepterar, men med medvetenhet om att detta kan ha lägre känslighet.
 • Vid positivt provsvar förs diskussion om lämplig vårdplats/vårdnivå.
 • Vid negativt provsvar kan vårdtagare flytta till boende/komma hem och nytt prov tas efter 3-5 dagar.
 • Iaktta god följsamhet till basala hygienrutiner och eftersträva fysisk distansering till övriga vårdtagare i väntan på resultat av screeningprovet.
 • Vårdtagaren observeras för covid-associerade symtom i upp till 14 dagar. Som stöd kan särskild bedömningsmall användas, se nedan. Ny provtagning för covid-19 vid symtom oavsett tidigare negativt screeningprov.

 • Fortsatt uppmärksamhet avseende symtom för covid-19 även efter de 14 dagarna. Provtagning vid misstanke om covid-19.

Screening vid växelvård

Vid växelvård screenas vårdtagaren med PCR för covid-19 inför första vårdtillfället på särskilt boende för äldre.  Därefter bör man göra en individuell bedömning och upprätta en plan för eventuell fortsatt provtagning och uppföljning.

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Den här informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att gå utbildningen för att lära sig mer kring smittspårning och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs särskild kompetens att smittspåra covid-19. I Region Örebro innebär det att vederbörande behöver genomgå följande moment.

Moment 1 - Webbutbildning eller föreläsning om smittspårningens grunder

Moment 1 består i att genomgå Folkhälsomyndighetens webbutbildning om smittspårningens grunder alternativt delta vid föreläsning anordnad via Smittskyddsenheten.

Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

Moment 2 – Regionala riktlinjer, arbetsrutiner och PM

Moment 2 består i Introduktion i regionala riktlinjer och arbetsrutiner avseende smittspårning av covid-19 via medicinskt ansvarig läkare eller sjuksköterska på Centrala Smittspårningsenheten. Du behöver också läsa och ta del av aktuella riktlinjer och PM. Grunden är att samtliga som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av hushållskontakter, andra nära kontakter och samhällskontakter samt kontakter inom hälso- sjukvård och omsorg går till.

Då riktlinjer ändras över tid behöver den som smittspårar hålla sig kontinuerligt uppdaterad avseende nyheter och eventuella förändringar.

Vem beslutar om att du har tillräcklig kompetens för att smittspåra?

Efter genomförda moment är det verksamhetsansvarig eller motsvarande som formellt avgör att du har den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i Örebro län.

För att få särskild kompetens att smittspåra andra sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen krävs ytterligare utbildning, ovanstående upplägg gäller enbart covid-19.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 oktober 2021