Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

I miljöer där många ovaccinerade grupper vistas samtidigt, såsom i skola, är det viktigt att alla hjälps åt för att begränsa smittspridning. Här kan du ta del av information som rör covid-19 och skolmiljö.

Undervisning och förmodat läge i höst

Närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga inför hösten 2021. Distansundervisning bedöms inte vara nödvändigt i förebyggande syfte som tidigare.

De scenarier kring smittspridning som Folkhälsomyndigheten tagit fram pekar på att smittspridningen kommer ligga på en relativt låg nivå i höst. Osäkerhetsfaktorer som hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut när en stor del av befolkningen är vaccinerade, samt förekomst av nya virusvarianter kan påverka utvecklingen.

Mer information inför skolstart hösten 2021 (Folkhälsomyndighetens webbplats).

Information om förmodat läge i höst och vad du som rektor/skolpersonal behöver göra kommer att mailas ut och publiceras här i början av höstterminen.

Information om förmodat läge i höst och vad du som vårdnadshavare behöver göra kommer att mailas ut och publiceras här i början av höstterminen.

Förebyggande åtgärder och allmänna råd

Allmänt förebyggande åtgärder i skolan är viktigt för att minska spridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendation som gäller i samhället behöver även följas i skolmiljön.

Att tänka på vid terminsstart

  • Undvik större samlingar av barn, elever och personal, till exempel i aula.
  • Riskbedöm och anpassa aktiviteter som kan innebära ökad risk för smittspridning.
  • Förlägg raster utomhus. Överväg om viss undervisning som exempelvis idrott och hälsa kan genomföras utomhus.
  • Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.

Allmänt förebyggande åtgärder i skola/förskola

Ventilation, städning och hygien är viktiga, inte bara avseende covid-19, för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Skolans roll när en person med konstaterad covid‐19  varit i skola/förskola i smittsam period

Utifrån regionens smittspårningsrutin ska rektor/lärare få information förmedlad om det aktuella fallet via elev/vårdnadshavare eller smittspårare.

Vid ett konstaterat fall genomförs smittspårning via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i skola under smittsam fas behöver dock rektor eller av rektor utsedd person bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att förmedla information till vårdnadshavare/elever i den aktuella klassen/gruppen om aktuell smitta och vad som gäller kring testning.

Information till rektorer vid fall av covid‐19 inom skola 

Information till rektorer vid fall av covid-19 inom förskola

Information till elever och vårdnadshavare vid fall av covid-19

Observera att informationsbladen ovan kommer att uppdateras i början av höstterminen.

Testning för covid-19

Under höstterminen kan regionen, om rektor/huvudman så önskar, förmedla testkit till skolan vid behov att testa större grupper såsom en klass. Via närmsta vårdcentral kan skolan hämta så många testkit som önskas för att dela ut till de elever som ska testas. Det åligger sedan vårdnadshavare att ansvara för att testa sitt barn hemma. Kontaktuppgifter till respektive vårdcentral för hämta testkit kommuiniceras inför skolstart.

Elever som inte har symtom kan fortsätta vara i skolan i väntan på provsvar.

Vid misstanke om mer utbredd smittspridning av covid-19

Om 3 eller fler bekräftade fall av covid-19 i en klass/ skolmiljö inom en två-veckors period rekommenderas kontakt med regionens smittskyddsenhet.

Inför kontakt, förbered svar på frågorna i dokumentet Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Screening av skolelever

Screening av skolelever som en förebyggande åtgärd är i nuläget inte aktuellt utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning. Risker och osäkerheterna kring nyttan bedöms överväga eventuella fördelar, särskilt för yngre elever och i en relativt låg nivå av smittspridning. 

Läs mer om testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juli 2021