Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information till förskola, skola, covid-19

På denna sida finns samlad information som rör covid-19 och skolmiljö.

Närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Distansundervisning bedöms inte vara nödvändigt i förebyggande syfte som tidigare.

Det här gäller i skolan

Den 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. I miljöer där många ovaccinerade grupper vistas samtidigt, såsom i skola, är det fortsatt viktigt att alla hjälps åt för att begränsa smittspridning.

Vad gäller i skolan? — Folkhälsomyndigheten

Allmänt förebyggande åtgärder i skola/förskola

Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar att förebygga smittspridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljö. Det är därför viktigt att de allmänna förebyggande åtgärderna för att minska spridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar kvarstår.

Exempel på förebyggande åtgärder:

 • Informera elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
  – Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  – Sätt upp affischer om handtvätt.
 • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
 • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier – Folkhälsomyndigheten

Rekommendation kring smittspårning och testning

Skolans/förskolans roll när en person med konstaterad covid‐19 varit i verksamheten i smittsam period

Utifrån regionens smittspårningsrutin ska rektor/lärare få information förmedlad om det aktuella fallet via elev/vårdnadshavare eller smittspårare.

Vid ett konstaterat fall genomförs smittspårning via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i skola under smittsam period behöver dock rektor eller av rektor utsedd person bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att hjälpa till att kartlägga vilka som kan ha utsatts för smitta i de fall den smittade själv/vårdnadshavare inte kan redogöra för det, samt förmedla information till vårdnadshavare/elever i den aktuella klassen/gruppen om aktuell smitta och vad som gäller kring testning.

Sekretess

Information om enskild person skall aldrig lämnas ut såvida du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Allmän information utan personuppgifter kan lämnas ut till klass/skola men inhämta samtycke från den smittade först. Om samtycke av någon anledning inte kan erhållas, kontakta  Smittskyddet i Region Örebro län.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 (barn eller personal) i en grupp ges vårdnadshavare till barn i den aktuella gruppen informationsblad

Information till vårdnadshavare vid fall av covid-19 på förskola

Smittspårning

I samband med smittspårningen gör smittspåraren tillsammans med vårdnadshavare en bedömning av vilka som haft nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas att man träffats med ett avstånd inom 2 meter sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar.

Om en vuxen person är nära kontakt till ett bekräftat fall, tex förskolepersonal, ges de Informationsblad:

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Barn i förskoleålder rekommenderas vid symtom i första hand att stanna hemma utan provtagning. Det finns dock situationer där provtagning kan bli aktuellt av barn med symtom även i förskoleåldern. Exempel på sådana situationer kan vara i samband med smittspårning om det finns misstanke om större smittspridning eller fler fall i verksamheten, t ex att man vet att föräldrar/syskon är bekräftat positiva för covid-19 och där flera barn i förskolegruppen har insjuknat med symtom på covid-19.

Vid misstanke om utbrott/större smittspridning av covid-19 i förskolemiljö ska Smittskyddsenheten kontaktas på tel 019-6021130, för diskussion kring åtgärder/provtagning.

Vid ett bekräftat fall i en klass/grupp ges samtliga elever i den aktuella klassen/gruppen informationsblad:

Information till elev/vårdnadshavare vid fall av covid‐19 i skolan

Informera även om vid vilken tidpunkt smitta kan ha skett (denna information får du av eleven själv/vårdnadshavare eller smittspårare).

Nära kontakter

I samband med smittspårningen gör smittspåraren tillsammans med den smittade/vårdnadshavare en bedömning av vilka som haft nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas att man träffats med ett avstånd inom 2 meter sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar.

I högstadieålder brukar nära kontakter enligt definitionen ovan gå bra att identifiera.

För yngre barn/elever kan det ibland vara svårare att identifiera nära kontakter men kan vara exempelvis närmsta kompisen/kompisarna och bänkgrannen i skolan.

De som är nära kontakter får information om det av den smittade själv/vårdnadshavare eller smittspårare. Den kan dock hända att rektor/av rektor utsedd person behöver hjälpa till att informera de berörda om att de är nära kontakter. På informationsbladen till elev/vårdnadshavare (ovan) framgår vad som gäller för nära kontakter.

Om en vuxen person är nära kontakt till ett bekräftat fall, tex lärare/skolpersonal ges de Informationsblad:

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Provtagning av vuxna och barn från förskoleklass som är nära kontakter

Vaccinationsstatus:

En person som vaccinerats med två doser vaccin för minst två veckor sedan, betraktas som vaccinerad. En person som inte vaccinerats alls eller med en dos betraktas som ovaccinerad.

Vaccinerade nära kontakter:

Vaccinerade nära kontakter behöver i regel inte ta prov om de är symtomfria. De ska få information om att de är exponerade och att de ska ta prov om de får symtom (framgår av informationsbladen ovan).

Ovaccinerade nära kontakter:

Vuxna:
 • Ska ta prov för covid-19 snarast efter att de fått information om att de kan ha utsatts för smitta. Ytterligare ett prov ska tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Om det redan gått 4 dagar från den senaste nära kontakten räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar sedan den senaste nära kontakten behöver de inte lämna prov.
 • Arbeta hemifrån om möjligt, annars kan de gå till arbetet i väntan på provsvar, så länge de är helt symtomfria.
Barn från förskoleklass och elever i skola och gymnasium:
 • Ska ta prov för covid-19 snarast efter att de fått information om att de kan ha utsatts för smitta. Har det gått mer än 7 dagar sedan den senaste nära kontakten behöver de inte lämna prov.
 • Kan gå i skola/fritidshem och delta i fritidsaktiviteter i väntan på provsvar, så länge de är helt symtomfria.

Personer som undantas vid smittspårning

Tidigare covid-19 – Personer som det senaste halvåret haft konstaterad covid-19 undantas från smittspårning och behöver inte testa sig. Vid eventuella symtom ska de vara hemma tills de är friska, men behöver inte testa sig.

Vid flera fall av covid-19

Vid 2 eller fler bekräftade fall av covid‐19 i en klass/grupp under en tvåveckorsperiod rekommenderas utökad provtagning av hela klassen/gruppen, se informationsblad Information till elev/vårdnadshavare vid fall av covid‐19 i skolan. 

När provtagning av hel klass/grupp är aktuell kan elev/vårdnadshavare antingen själv hämta testkit i låda som finns utanför varje vårdcentral i länet alternativt kan skolan, om de önskar och har möjlighet, hämta testkit via vårdcentralen och förmedla till de elever som finns på plats i skolan. Om skolan väljer att förmedla testkit till eleverna, se rutin Distribution av testkit för covid-19 till elever. Det åligger vårdnadshavare att ansvara för att testa sitt barn hemma.

Kontakta Smittskyddsenheten på tel 019-602 11 30 vid 2 eller fler bekräftade fall av covid‐19 i en klass/grupp under en tvåveckorsperiod.

Inför kontakt förbered svar på frågorna i dokumentet Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Informeras skolan om en elev/personal har bekräftad covid-19?

Alla fall av covid-19 smittspåras via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i verksamheten i smittsam period informeras skolan om det av personen själv/vårdnadshavare/smittspårare. En person med symtom bedöms smittsam från och med 48 timmar innan insjuknandet. En symtomfri person som testar positivt för covid-19 bedöms i regel som smittsam från och med den dag provet togs.

Hur länge är en person med bekräftad covid-19 smittsam?

En person med covid-19 är inte längre smittsam när det gått mer än 7 dygn från insjuknandet, förutsatt att personen blivit allmänt förbättrad samt varit feberfri i minst två dygn. Personen kan då återgå till skola/arbete. Även om lindriga symtom såsom rethosta, lätt snuva eller försämrat lukt- och smaksinne finns kvar efter 7 dygn är personen ändå inte smittsam. Personer som testat positivt, men som inte utvecklar symtom bedöms smittsamma 7 dygn från den dag testet togs. 

Den smittade själv får ovanstående information i samband med smittspårningen. 

Personer som blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård bedöms vara smittsamma längre tid än 7 dygn, hur länge avgörs av ansvarig läkare.  

Kan PCR-test tas för att avgöra om en person med covid-19 är smittfri och kan återgå till skola/arbete?

Nej. PCR-test kan inte skilja mellan levande och avdödat virus. Provet kan vara positivt flera veckor, till och med månader, efter genomgången covid-19. Man ska därför inte ta prov för att kontrollera smittfrihet eftersom provet kan vara positivt fast man inte längre är smittsam.  

Vilka ska testa sig för covid-19?

Vaccinerade nära kontakter:

En person som vaccinerats med två doser vaccin för minst två veckor sedan, betraktas som vaccinerad. En person som inte vaccinerats alls eller med en dos betraktas som ovaccinerad Vaccinerade nära kontakter behöver i regel inte ta prov om de är symtomfria.

Ovaccinerade nära kontakter:

Vuxna:

 • Ska ta prov för covid-19 snarast efter att de fått information om att de kan ha utsatts för smitta. Ytterligare ett prov ska tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Om det redan gått 4 dagar från den senaste nära kontakten räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar sedan den senaste nära kontakten behöver de inte lämna prov.
 • Arbeta hemifrån om möjligt, annars kan de gå till arbetet i väntan på provsvar, så länge de är helt symtomfria.

Barn från förskoleklass och elever i skola och gymnasium:

 • Ska ta prov för covid-19 snarast efter att de fått information om att de kan ha utsatts för smitta. Har det gått mer än 7 dagar sedan den senaste nära kontakten behöver de inte lämna prov.
 • Kan gå i skola/fritidshem och delta i fritidsaktiviteter i väntan på provsvar, så länge de är helt symtomfria.

Personer som haft covid-19 senaste 6 månaderna ska stanna hemma vid symtom, men behöver inte testa sig.

För mer information om testning av nära kontakter och vilka som är undantagna denna testning se informationsblad skola

Får elever/skolpersonal vara i verksamheten i väntan på provsvar?

Elever/skolpersonal som testas på grund av symtom på covid-19 ska vara hemma.

Elever som är helt symtomfria och som testas på grund av att de haft nära kontakt med en person med bekräftad covid-19 kan gå i skola/fritidshem i väntan på provsvar. Även om de haft nära kontakt med en person med covid-19 är det inte säkert att de blivit smittade och de bedöms därför kunna vara i verksamheten som vanligt om de är symtomfria.

Skolpersonal som är helt symtomfri och som testas på grund av att de haft nära kontakt med en person med bekräftad covid-19 kan gå till arbetet i väntan på provsvar, om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån. 

Vad gäller för vaccinerade?

Personer som är vaccinerade, dvs fått två doser vaccin för minst två veckor sedan, behöver inte testa sig så länge de är symtomfria. Om de får symtom ska de stanna hemma och testa sig.

Vad gäller för personer som haft covid-19?

Personer som haft covid-19 senaste halvåret ska stanna hemma vid symtom på covid-19, men behöver inte testa sig. De är undantagna det som gäller för personer som haft nära kontakt med en person med covid-19. Det innebär att de inte behöver testa sig.

Frågor och svar om testning av en hel klass/grupp 

När ska hela klassen/gruppen testas?

Vid 2 eller fler bekräftade fall av covid‐19 i en klass eller avgränsad grupp under en tvåveckorsperiod rekommenderas provtagning av hela klassen/gruppen. Provtagningen syftar till att upptäcka eventuellt fler smittade som är så tidigt i sjukdomsförloppet att de inte hunnit få symtom. Genom att upptäcka dessa tidigt kan eventuell vidare smittspridning förhindras. För mer information se rubrik ovan, ”Vid flera fall av covid-19”

Får symtomfria elever vara i skola/fritidshem i väntan på provsvar?

Ja. Även om det finns fall av covid-19 i klassen/gruppen är det inte säkert att fler blivit smittade. Närundervisning är mycket viktig för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

I undantagsfall, då ett större utbrott misstänkes kan det ibland vara aktuellt att hela klassen/gruppen är hemma under tiden situationen utreds. Kontakta alltid Smittskyddsenheten (019-602 11 30) för diskussion och rådgivning i dessa fall.

Hur får elever/vårdnadshavare testkit?

När provtagning av hel klass/grupp är aktuell kan elev/vårdnadshavare antingen själv hämta testkit i låda som finns utanför varje vårdcentral i länet alternativt kan skolan, om de önskar och har möjlighet, hämta testkit via vårdcentralen och förmedla till de elever som finns på plats i skolan. Om skolan väljer att förmedla testkit till eleverna, se rutin Distribution av testkit för covid-19 till elever.

Var ska testningen ske och vem ansvarar för att eleven testas?

Testningen utförs i hemmet. Det är vårdnadshavarens ansvar att testningen utförs.

Vad gäller för vaccinerade?

Personer som är vaccinerade, dvs fått två doser vaccin för minst två veckor sedan, behöver inte testa sig så länge de är symtomfria. De är alltså undantagna den testning som rekommenderas vid två eller fler fall i en klass/grupp.

Om de får symtom ska de stanna hemma och testa sig.

Vad gäller för personer som haft covid-19?

Personer som haft covid-19 senaste halvåret behöver inte testas. De är alltså undantagna den testning som rekommenderas vid två eller fler fall i en klass/grupp.

Screening av skolelever som en förebyggande åtgärd är i nuläget inte aktuellt utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning. Risker och osäkerheterna kring nyttan bedöms överväga eventuella fördelar, särskilt för yngre elever och i en relativt låg nivå av smittspridning. 

Läs mer om testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Barn från 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19. Information om vaccination och hur man bokar tid finns på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 november 2021