Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19. Samtidigt kan det främja hälsa och välbefinnande att träffa sina närstående. Eftersom allt fler inom äldreomsorgen nu är vaccinerade mot covid-19 har Folkhälsomyndigheten publicerat nya rekommendationer vid besök i särskilt boende för äldre

Som ett stöd till verksamheterna har Socialstyrelsen tagit fram en förskrift om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Föreskrifterna tydliggör verksamheternas ansvar för att möjliggöra säkra besök.

Folkhälsomyndigheten har som komplement till Socialstyrelsens föreskrift tagit fram rekommendationer till verksamheterna. Dessa rekommendationer har uppdaterats 2021-02-25 med anledning av ökad andel vaccinerade inom äldreomsorgen.

Eftersom vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder.

Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför behöver många åtgärder kvarstå så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta. God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Rekommendationer till verksamheter för säkra besök

Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus.

Inför besök ska verksamheten:

  • Komma överens med de anhöriga om en tid för besök.
  • Begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt för att undvika trängsel.
  • Möta upp besökare vid ingången till boendet.
  • Se över lokaler och möblering för att möjliggöra att besökare kan hålla anstånd till medboende och personal.
  • Möjliggöra för besökare att ha god handhygien (tvätta eller sprita händer) inför, under och efter besöket.

Besökare ska:

  • Vara helt friska vid besök, dvs stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Ha god handhygien (tvätta eller sprita händer) inför, under och efter besök.
  • Hålla avstånd till andra boende och personal, såväl inomhus som utomhus. 

Vid besök av ovaccinerad vårdtagare gäller ovanstående punkter förutom att besökaren i dessa fall ska hålla avstånd även till sin anhörig. Besökaren ska i dessa fall även erbjudas munskydd eller visir under perioder med hög samhällsspridning av covid-19.

Ovanstående rekommendationer kan komma att ändras vid eventuellt utbrott

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Förebygga smittspridning på äldreboenden

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19
Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)
Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre (affisch)
Youtubefilm - Säkra besök på äldreboenden

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021