Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Besöksförbudet upphörde den 1 oktober. Detta beslut togs mot bakgrund av ett mer gynnsamt epidemiologiskt läge med minskad smittspridning i samhället och få fall på äldreboenden. Trots att smittspridningen i samhället har ökat sedan dess bedöms besök i särskilda boenden kunna genomföras på ett säkert sätt.

Kunskapsläget kring covid-19 har förbättrats successivt vilket bidragit till att verksamheterna har bättre rutiner och kunskaper för att hindra smittspridning om smitta uppstår. Vidare finns god tillgänglighet till testning i samband med misstänkt sjukdom och vid screening.  Särskild rutin för smittspårning inom äldreomsorgen finns.

Besöksförbudet har gjort att många äldre är isolerade från närstående och känner sig ensamma. Ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser såsom sämre hälsa och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov.

Rekommendationer till verksamheter för säkra besök

Inför besök ska verksamheten:

  • uppmana besökare att vara friska vid besök, dvs stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • uppmana och möjliggöra för besökare att ha god handhygien (tvätta eller sprita händer) inför, under och efter besök,
  • säkerställa och möjliggöra att besökare kan hålla avstånd till boende och personal        

 - Besöket kan ske i den boendes lägenhet/rum och/eller i gemensamma utrymmen, förutsatt att andra boende inte vistas där samtidigt.
- Besökare kan behöva passera gemensamma utrymmen, där andra boende eller personal vistas, för att komma till den boendes lägenhet/rum eller annat rum där besök kan ske. Besökare ska dock inte vistas varaktigt i gemensamma utrymmen om andra boende än den man ska besöka finns där. 

  • under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 erbjuda besökare munskydd eller visir

Rekommendationer till besökare för säkra besök

Besökare ska:

  • vara friska vid besök,  dvs stanna hemma vid symtom på covid-19,
    ha god handhygien (tvätta eller sprita händer) inför, under och efter besök,
  • hålla avstånd till den man besöker, till personal och andra boende.
  • under perioder med hög samhällsspridning av covid-19 använda munskydd eller visir om möjligt

Besöksrutiner kan ändras vid exempelvis utbrott på ett boende.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19
Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)
Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre (affisch)
Youtubefilm - Säkra besök på äldreboenden

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021