Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.

För de patienter som visar upp ett giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort, gäller dessutom att de har rätt till nödvändig vård. För att avgöra om vården är nödvändig krävs en medicinsk bedömning. 

Hur du känner igen ett EU- kort

De som inte visar giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort får erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Patienter från ett EU-land kan i undantagsfall räknas som tillståndslösa och därmed ha rätt till Vård som inte kan anstå. För det krävs att patienten själv anger att den vistas illegalt i Sverige och att kliniken bedömer att det är rimligt att patienten kan ha varit i landet mer än tre månader. I dessa fall bör avgiftssamordnare på Regionkansliet kontaktas för rådgivning.

Vad är nödvändig vård?

Den som har rätt till nödvändig vård ska under trygga medicinska omständigheter kunna vistas i Sverige under den tid den har planerat.

Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl. En besökare som tänker vistas här i till exempel fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Vad är inte nödvändig vård?

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

Det är behandlande läkare eller motsvarande som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

Rättspsykiatrisk vård räknas inte som nödvändig vård.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Vad ska patienten betala för vården?

Patient som får akut vård och visar ett giltigt EU-kort eller ett provisoriskt intyg om EU-kort ska för den vården betala samma avgift som svenska patienter, se avgifter för Svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Om patienten inte kan visa upp det ska patienten betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård för den akuta vården. För akut vård kan vi inte kräva förskottsbetalning.

Patient som får nödvändig vård och visar ett giltigt EU-kort eller ett provisoriskt intyg om EU-kort ska för den vården betala samma avgifter som svenska patienter, se avgifter för svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Vi kan inte kräva förskottsbetalning för dessa patienter.

Patienter som erbjuds mer vård än de har rätt till ska betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård och kan krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress. De som omfattas av sitt lands sjukförsäkring har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för vården i efterhand i sitt hemland.

De undantagsfall där patienter från ett EU-land räknas som tillståndslösa (se ovan) och därför får vård som inte kan anståska för den vården betala samma avgifter som asylsökande, se avgifter för utländska patienter, Avgiftshandboken kapitel 4.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?

Region Örebro län har rätt att söka ersättning från Försäkringskassan för all vård som ges till patienter som visar EU-kort. Därför behöver kortets fram- och baksida kopieras och skickas till Regionservice, avdelningen för kundfakturor. (Se blankett på intranätet ”Debiteringsunderlag för patienter från utlandet).

Övrig information

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka vårdersättning från Försäkringskassan eller från patienten om den ska betala vårdens verkliga kostnad.

När en patient från EU/EES-området söker planerad vård här enligt patientrörlighetsdirektivet ska patienten få en specificerad faktura på vårdkostnaden. Patienterna ska också få information av vårdgivaren om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, att IVO för ett register över vårdgivare samt om förekomsten av patientskadelagen, läkemedelsförsäkringen och patientnämndernas verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2020

Läs mer om Länder