Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.

För de patienter som visar en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i Norden gäller dessutom att de har rätt till nödvändig vård. För att avgöra om vården är nödvändig krävs en medicinsk bedömning. 

De som inte visar en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i Norden får erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad är nödvändig vård?

Den som har rätt till nödvändig vård ska under trygga medicinska omständigheter kunna vistas i Sverige under den tid den har planerat.

Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl. En besökare som tänker vistas här i till exempel fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Vad är inte nödvändig vård?

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

Det är behandlande läkare eller motsvarande som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

Rättspsykiatrisk vård räknas inte som nödvändig vård.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Vad ska patienten betala för vården?

Patient som får akut vård och visar en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i Norden ska för den vården betala samma avgift som svenska patienter, se avgifter för Svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Om patienten inte visar en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i Norden betalar patienten vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård för den omedelbara vården. För omedelbar vård kan vi inte kräva förskottsbetalning.

Patient som får nödvändig vård ska för den vården betala samma avgifter som svenska patienter för den akuta vården, se avgifter för svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Vi kan inte kräva förskottsbetalning för dessa patienter.

Patienter som erbjuds mer vård än de har rätt till ska betala verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård och kan krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress. De som omfattas av sitt lands sjukförsäkring har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för vården i efterhand i sitt hemland.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?

Region Örebro län har rätt att söka ersättning från Försäkringskassan för vård som ges till patienter från Norden som visar ID-handling. Därför behöver ID-handlingen kopieras. Kopian skickas sedan till Regionservice, avdelningen för kundfakturor. Använd blanketten ”Debiteringsunderlag för patienter från utlandet" som finns på intranätet.

Rätt till ersättning för hemresa

En patient som visar en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i Norden har rätt att få ekonomisk ersättning för merutgifterna för hemresan från en vårdinrättning till patientens hem, eller till en vårdinrättning i landet som patienten bor i. Med merutgift avses de kostnader som uppkommer i anledning av att patienten på grund av sitt sitt sjukdomstillstånd, måste använda dyrare färdsätt än personen annars skulle ha använt. Behov av hemresa ska styrkas med läkarutlåtande. Ekonomiska skäl och patientens önskemål ska vägas in i bedömningen om han eller hon har rätt till ersättning för merutgifter för hemresa. Det är institutionen på vistelseorten som före hemresan ska fatta beslut om rätt till ersättning.  I undantagsfall kan ersättning betalas ut i efterhand.

Region Örebro län ska fakturera Försäkringskassan (NAVI Visby) för merkostnaderna och patienten för det resterande beloppet.

Övrig information

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka vårdersättning från Försäkringskassan eller från patienten om den ska betala vårdens verkliga kostnad.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2020

Läs mer om Länder