Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Remisser

Remissblanketter, riktlinjer och instruktioner för remittering av patienter till Region Örebro läns verksamheter.

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

Elektronisk remiss

För provtagningsremisser används det elektroniska remiss- och svarssystemet används alltid i första hand.

Remiss kan skickas av till exempel vårdcentral, annan specialistklinik eller företagshälsovård.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta Logopedi och foniatri på USÖ.

För remisser vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- språkstörning finns särskild information om vem som kan skicka remiss och vad remissen ska innehålla. 

Remiss för förskolebarn kan skickas från BVC eller skolhälsovård (gäller utredning av tal- och språkstörning). 

Remissen ska skrivas av person som har journalföringsplikt (läkare, skolsköterska, logoped, psykolog).

Endast komplett remiss tas emot för bedömning och planering. Om remisskriterierna inte uppfylls eller om remissen inte är komplett kommer den att återsändas.

Om det även finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik bör remiss också skickas till BUV. De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet.

Fyll i checklistan samt ta fram och bifoga relevanta delar som beskrivs i dokumentet "Remissens delar och innehåll" till remissen.

Dyslexi/dyskalkyli

Tal- och språkstörning

Remissen skall innehålla information om vad som föranleder att remissen skickas, samt vid utredning av:

 • dyslexi – en beskrivning av hur den språkliga förmågan uppfattas samt hur andra språkrelaterade förmågor uppfattas.
 • dyskalkyli – en beskrivning av hur räkneförmågan uppfattas samt hur andra räknerelaterade förmågor uppfattas.
 • språkstörning – en beskrivning av hur läs- och skrivförmåga uppfattas samt hur andra läs- och skrivrelaterade förmågor uppfattas.

Gå igenom alla frågor som ställs i dokumentet "Logopedi och foniatri - för utredning av språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga - vuxna" tillsammans med patienten. Skicka in dokumentet som en bilaga till remissen eller sammanfatta svaren i din remiss.

 

Patienten blir inskriven i teamet genom en remiss från läkare och/eller sjuksköterska. Patienten ska ha givit samtycke till att få hjälp i hemmet.

Gör så här: 

Remiss skrivs som en konsultremiss i ROS. När man fyller i remissen väljer man "Med Ger klin LBG" under "Med enhet", och "Med Ger NS-team Norr" under "Vårdenhet". 

Finns ej tillgång till ROS kan man skicka en pappersremiss till teamet: 

Diagnostisk enhet (patologen) vid MCÖ tar emot muskelbiopsier för undersökning avseende sjukdomar med muskelengagemang. MCÖ tar emot patienter neuromuskulära sjukdomar såsom inflammatoriska myopatier, muskeldystrofier, kongenitala myopatier som metabola myopatier.

Det underlättar om remisserna vi får är rätt ifyllda. Ange:

 • remittentens namn och remitterande klinik.
 • om patienten är inneliggande eller ska kallas från hemadressen.
 • telefonnummer till avdelningen (om patienten är inneliggande) och till patienten.
 • diagnos och diagnoskod.
 • patientens aktuella funktion och problem.
 • målsättning och syfte med det ortopedtekniska hjälpmedlet.
 • eventuellt förslag på hjälpmedel.
 • tolkbehov - för att ett patientbesök hos Ortopedteknik ska kunna genomföras på ett patientsäkert sätt ber vi er notera eventuella tolkbehov på remissen.
 • övrig information som kan vara viktig för förskrivaren och som kan påverka behandlingen eller prioriteringen.

Kriterier för skoinlägg

Som ett led i att kunna erbjuda vård inom rimlig tid till patienter med stort behov av ortopedteknisk specialkompetens finns det kriterier för vem som kan få skoinlägg utprovade hos Ortopedteknik. Se information på 1177.se om kriterier för skoinlägg.

Kriterier för knäortos

Sedan 2015 är Urologiska kliniken USÖ, tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö, en nationell enhet för peniscancerkirurgi. Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK) som hålls digitalt en gång i veckan via Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
 
Tidpunkt: måndagar kl 14.45-15.45

Information till remittent

Viktigt att tänka på när du skriver remiss:

 • Bifoga utredningsunderlag. Vuxenhabiliteringen har inget utredningsuppdrag för fastställande av diagnos.
 • För att göra prioriteringar behöver vi veta vilka behov personen önskar insatser för. Skriv därför tydligt i remissblanketten under ”frågeställning” personens önskemål.
 • Remissen skickas till Vuxenhabiliteringen.

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten för den mottagning som är aktuell.
 2. Skriv ut blanketten
 3. Underteckna och skicka blanketten till den aktuella mottagningen. Adressen står på blanketten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 augusti 2021