Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Remisser

Remissblanketter, riktlinjer och instruktioner för remittering av patienter till Region Örebro läns verksamheter.

Elektronisk remiss

För provtagningsremisser används det elektroniska remiss- och svarssystemet används alltid i första hand.

Remiss kan skickas av till exempel vårdcentral, annan specialistklinik eller företagshälsovård.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta Logopedi och foniatri på USÖ.

För remisser vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- språkstörning finns särskild information om vem som kan skicka remiss och vad remissen ska innehålla. 

Remiss för förskolebarn kan skickas från BVC eller skolhälsovård (gäller utredning av tal- och språkstörning). 

Remissen ska skrivas av person som har journalföringsplikt (läkare, skolsköterska, logoped, psykolog).

Endast komplett remiss tas emot för bedömning och planering. Om remisskriterierna inte uppfylls eller om remissen inte är komplett kommer den att återsändas.

Om det även finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik bör remiss också skickas till BUV. De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet.

Fyll i remissblanketten samt ta fram och bifoga relevanta delar som beskrivs i dokumentet "Remissens delar och innehåll" till remissen.

Dyslexi/dyskalkyli

Tal- och språkstörning

Remissen skall innehålla information om vad som föranleder att remissen skickas, samt vid utredning av:

  • dyslexi – en beskrivning av hur den språkliga förmågan uppfattas samt hur andra språkrelaterade förmågor uppfattas.
  • dyskalkyli – en beskrivning av hur räkneförmågan uppfattas samt hur andra räknerelaterade förmågor uppfattas.
  • språkstörning – en beskrivning av hur läs- och skrivförmåga uppfattas samt hur andra läs- och skrivrelaterade förmågor uppfattas.

Gå igenom alla frågor som ställs i dokumentet "Logopedi och foniatri - för utredning av språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga - vuxna" tillsammans med patienten. Skicka in dokumentet som en bilaga till remissen eller sammanfatta svaren i din remiss.

 

Patienten blir inskriven i teamet genom en remiss från läkare och/eller sjuksköterska. Patienten ska ha givit samtycke till att få hjälp i hemmet.

Gör så här: 

Remiss skrivs som en konsultremiss i ROS. När man fyller i remissen väljer man "Med Ger klin LBG" under "Med enhet", och "Med Ger NS-team Norr" under "Vårdenhet". 

Finns ej tillgång till ROS kan man skicka en pappersremiss till teamet: 

Diagnostisk enhet (patologen) vid MCÖ tar emot muskelbiopsier för undersökning avseende sjukdomar med muskelengagemang. MCÖ tar emot patienter neuromuskulära sjukdomar såsom inflammatoriska myopatier, muskeldystrofier, kongenitala myopatier som metabola myopatier.

Viktigt att tänka på när du skriver remiss:

  • Bifoga utredningsunderlag. Vuxenhabiliteringen har inget utredningsuppdrag för fastställande av diagnos.
  • För att göra prioriteringar behöver vi veta vilka behov personen önskar insatser för. Skriv därför tydligt i remissblanketten under ”frågeställning” personens önskemål.
  • Remissen skickas till Vuxenhabiliteringen.

Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten för den mottagning som är aktuell.
  2. Skriv ut blanketten
  3. Underteckna och skicka blanketten till den aktuella mottagningen. Adressen står på blanketten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 april 2021