Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset Örebro

En stor del av klinikens arbete består av att utreda och behandla patienter med huvud-halscancer. Genom multidisciplinära team samarbetar vi med andra kliniker för att erbjuda bästa möjliga omhändertagande.

Vi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i ytter- och mellanörat, näsa-bihålor, mun, svalg och struphuvud. Vi handlägger även balansstörningar, allergiska sjukdomar, röst- och talrubbningar, språkstörningar och patienter med sväljningsbesvär. Tillsammans med CI-teamet utreder och behandlar vi vuxna patienter med grav hörselnedsättning/dövhet som kan ha behov av cochleärt implantat. Remiss ställs till CI-teamet.

Kliniken har över 60 anställda. Öron, näs- och halskliniken består av mottagning, operation och avdelningen för logopedi och foniatri. Våra inneliggande patienter vårdas på vårdenhet hud, plastik och öron.

I nära samarbete med onkologiska kliniken, plastik- och käkkirurgiska kliniken bildar vi Centrum för huvud- och halsonkologi.

Undersökning Öron-, näsa-, halskliniken

Telefonnummer

019-602 14 14

Endast för remittenter. Direkttelefon till ansvarig tumörkirurg.

Telefonnummer

019-602 36 76

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-10:00

Frågor om planerade operationer eller inläggningar.

Jour

Jourverksamhet med ansvar för trauma inom huvud och hals tillsammans med käk- och plastikkirurgiska kliniken. Kontakt via sjukhusets växel.

ST-läkare allmänmedicin samt ÖNH

Anne-Marie Ringqvist

ST-läkare övriga

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Medicinsk vårdadministratör

Malin Landegren

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Kliniken har forskning knuten till patienter med huvud-halscancer. Vi har även en grupp som ägnar sig åt orsaker och mekanismer vid kroniskt inflammatoriska tillstånd i näsa och bihålor samt vid förträningar i luftstrupen. Vi har även ett forskningssamarbete med audiologiska kliniken. 

Forskningsprojekt vid öron- näs- halskliniken

Förekomsten av kronisk bihåleinflammation är ca 10% i Europa och leder till en betydande sänkning av livskvaliteten för patienten. Sjukdomen kännetecknas av olika grader av nästäppa, nässekretion, nedsatt luktsinne, tryckkänsla och värk i mer än 3 månader. Ibland förekommer näspolyper vid sjukdomen. Behandlingen består framförallt av olika lokalbehandlingar av nässlemhinnorna för att dämpa inflammation och svullnad och inte sällan behövs så småningom kirurgi.

Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd och olika faktorer tycks ha betydelse. Man finner inte samma bakterier som i käkbihålan vid akut som kronisk bihåleinflammation. Intressant är att man har ser att vid kronisk bihåleinflammation finns hög förekomst av Staphylococcus aureus (S. aureus) i käkbihålan vid odlingar men bakterien finns sällan i bihålan hos friska individer. Friska individer däremot är i ca 25% bärare av S. aureus i näsöppningen och bakterien räknas här som en del av normalfloran och harmlös, men bakterien har också en potential för en mängd virulensegenskaper som ger sig till uttryck i bland annat enterotoxinproduktion. Dessa har superantigena egenskaper vilket då ger en massiv aktivering av immunförsvaret.

S. aureus kan alltså både förekomma i tyst bärarskap naturligt eller orsaka allt från mild sjukdom till mycket allvarlig akut sjukdom. Det finns forskning som tyder på att S. aureus har betydelse vid andra kroniskt inflammatoriska sjukdomar t. ex. astma och hudsjukdom. Betydelsen av S. aureus som orsak till inflammation vid kronisk bihåleinflammation är inte klarlagd, men det finns studier som tydligt indikerar en betydelse och då framförallt vid varianten med näspolyper.

På kliniken pågår flera forskningsprojekt med syfte att bland annat på olika sätt studera S. aureus betydelse vid kronisk bihåleinflammation. Olika fynd från friska personer och patienter med kronisk bihåleinflammation jämförs.

Ulrica Thunberg, Svante Hugosson, Amanj Saber

Fotokemisk tumörbehandling

Klinisk forskning i patientbehandlingar med utvecklande av nya behandlingsmodeller med specialgjorda applikatorer för att kunna behandla svåråtkomliga områden i mun, näs och svalg.

Studier av Deltoaminolevulinsyra (5-ALA) på slemhinnan med ett speciellt plåster.

Utveckling av en ny grupp läkemedel för fotokemisk behandling, som kallas oximer. Egenskaperna studeras på celler och i pilotförsök. Resultaten hittills kan ge möjlighet till fotokemisk behandling av större tumörer och med mindre biverkningar.

Elektrokemisk tumörbehandling (avhandlingsarbete)

Patientbehandlingar: Kliniska studier har genomförts på hudcancer och öron-, näs - och halscancer. Resultaten är mycket goda.

Studier på cellnivå för att studera effekten av högspända strömpulsar på celler i cytostatikalösningar. Avsikten är att visa på skillnaden i mortalitet efter behandling på maligna och benigna celler.

Via Centrum för huvud- och halsonkologi har ett forskningsprojekt initierats i samarbete med Universitetet i Karlstad. Syftet är att bedöma nyttan av kontaktsjuksköterska för patienter med huvud- och halscancer. Detta ligger i linje med den nya nationella cancerstrategin.

Forskning bedrivs i ett doktorandarbete kring orsaker och behandlingsmodeller för förträngningar i luftstrupen.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

AT-läkare

Frivillig placering i 6 veckor. Mottagningsarbete under handledning. Viss jourverksamhet. Vid särskilt intresse kan man få delta i operationsverksamhet.

ST-läkare allmänmedicin

Tjänstgöring 2-3 månaders under handledning i huvudsak för mottagningsarbete. Även viss jourtjänstgöring ingår. Auskultation på olika sektioner inom kliniken.

Kontaktperson

Anne-Marie Ringqvist

ST-läkare öron- näs- hals från andra regioner

Tjänstgöring 3-6 månader under handledning enligt särskilt utomlänsavtal, ofta med tjänstgöring inom tumörverksamheten. Jourverksamhet ingår.

Kontaktperson

Anne-Marie Ringqvist

ST-läkare, övriga

Tjänstgöring 3-6 månader under handledning med individuella upplägg. Jourverksamhet ingår.

Kontaktperson

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Läkarstuderande

Under de kliniska studierna tar studenterna upp anamnes och undersöker egna patienter. De gör journalanteckningar och auskulterar vid operationer, ronder och mottagningsverksamhet. Studentgruppen har en egen handledare som introducerar och avslutar placeringen.

Praktisk information

Studenterna möts av handledaren den första dagen kl 09.00 på öron-, näs- och halsmottagningen som ligger på våning 2 i A-huset. De ska ha med sig inneskor, namnskylt, hänglås, seminariefall utdelade vid kursstarten och nödvändig litteratur i ämnet.

Seminarier

Utbildningen innehåller fyra seminarier som utgår från fallbeskrivningar utdelade vid kursstarten. Dessa handlar om:

  1. Öroninflammationer hos barn
  2. Heshet/röststörning
  3. Ont i halsen/svårt att svälja
  4. Knöl på halsen/näsblödning

Därutöver ägnas gruppundervisning åt audiologi och audiogramtolkning, käkkirurgi, akuta luftvägshinder och otoneurologi.

Utvärdering

Utvärdering görs av undervisningen på ÖNH-kliniken den sista dagen under två veckorsperioden. Detta sker i ett samtal med handledaren och varje student får fylla i ett formulär, som kan lämnas in anonymt.

Kontaktperson

Sara Olaison

Logopedstuderande

På avdelningen för logopedi och foniatri bedrivs verksamhetsförlagd för studenter som går logopedprogrammet på Uppsala universitet. 

Lena Bjärnelid

Avdelningschef

Medicinsk vårdadministratör

Vi erbjuder LIA för elever som går den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till medicinsk vårdadministratör på Consensus i Örebro.

Kontaktperson

Malin Landegren

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2021