Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Antibiotikaprofylax vid käkkirurgisk behandling

Nedanstående utgör t.v. Käkkirurgiska klinikens rutiner för antibiotikaprofylax. De baseras på rekommendationerna för antibiotikaprofylax i tandvården, dess bakgrundsdokumentation som tagits fram vid ett expertmöte anordnat av läkemedelsverket 2012, litteratursökningar samt diskussioner med Infektionskliniken, USÖ.

Behandling med antibiotika skall ske endast på strikta indikationer. Detta gäller både för behandling av infektioner och för profylax.

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin, Pc-V, Tikacillin m fl.)

De flesta infektioner i munhålan är möjliga att framgångsrikt behandla med fenoximetylpenicillin (Pc-V) givet peroralt. Om behandlingen med Pc-V trots detta ej ger önskat resultat bör annat antibiotikum väljas först efter bakteriologisk odling och resistensbedömning.

Klindamycin (Dalacin)

Utgör förstahandsalternativet vid penicillinöverkänslighet. Medlet har förutom effekt på G+ bakteriestammar även viss effekt mot penicillinresistenta stafylococcer och vissa anaerober.

Metronidazol (Flagyl, Elyzol)

Är verksamma mot anaeroba patogener, och kan vara ett komplement vid utebliven effekt av enbart fenoximetylpenicillin. 

Amoxicillin (Imacillin, Amoxcillin, Amimox)

Något bredare spektrum än Pc-V och har ett säkrare upptag ifrån tarmen. Rekommenderas i engångsdos vid profylax mot bakteriemi.

Zinacef

Cefalosporin, vid ortopedisk kirurgi om risk för infektioner med gramnegativa bakterier föreligger. Vid exempelvis käkledskirurgi, transplantation till käken (revben, öronbrosk), frakturkirurgi.

Ingen generellt ökad risk för infektionskomplikationer anses föreligga (dvs. ingen antibiotikaprofylax rekommenderas) hos patienter med:

 • Inopererad klaffprotes eller genomgången endokardit.
 • Ledproteser. Tandingrepp bör undvikas på patienter inom 3 månader  postoperativt.
 • Pacemaker, ICD (implanterbar hjärtdefibrillator), CVK (central venkateter).
 • Blåsljud, septumdefekter.
 • Endovaskulära stentar och grafts samt by-pass-operation.
 • Övriga hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt, kardiomyopati, rytmrubbningar.
 • Peroral bisfosfonatbehandling samt intravenös behandling på osteoporosindikation.

En sammanvägd bedömning bör dock ske i det aktuella fallet.

Profylaktisk antibiotikabehandling kan ges av olika skäl som att förhindra en bakteriemi eller att förhindra en lokal postoperativ infektion och infektionsspridning hos riskpatienter.

Viktigt är en noggrann anamnes för att få fram om patienten tillhör en grupp som skall behandlas under antibiotikaskydd.

Om man är osäker bör patientens behandlande läkare konsulteras.

 1. Patienter med gravt nedsatt infektionsförsvar.
  Vid följande ingrepp: tandextraktioner, subgingival depuration, dentoalveolär kirurgi.
 2. Högdosstrålat käkben (45 - 68 Gy).
 3. Cancerpatienter med pågående eller genomgången intravenös bisfosfonatbehandling vid benskadande ingrepp.

Antibiotikaprofylax rekommenderas även vid följande ingrepp på i övrigt friska patienter: Ortognatkirurgi, frakturkirurgi, bentransplantation, reimplantation av tand.

Ett gott munhålestatus, som uppnås med hjälp av god egenvård och vid behov täta regelbundna professionella tandrengöringar av tandläkare/tandhygienist är av stor betydelse för att minska risken för hematogen spridning av inektioner hos riskpatienter.

Kontakta infektionsläkare eller käkkirurgiska sektionen om det finns tveksamheter om ett förlängt antibiotikaskydd bör sättas in. På dessa patientgrupper bör vid tandextraktioner en skonsam extraktionsteknik eftersträvas och en primär täckning av extraktionsalveolen utföras med slemhinna som sutureras tätt.

Amoxicillin

Vuxna 2 g peroralt som engångsdos, 60 min före ingreppet.

Barn 50 mg/kg kroppsvikt enligt samma regim. 

Vid överkänslighet mot penicillin

Klindamycin (Dalacin)

Vuxna 600 mg peroralt som engångsdos, 60 min före ingreppet.

Barn 15 mg/kg kroppsvikt enligt ovanstående regim.

Vid tveksamhet om antibiotika behövs - kontakta patientens läkare!

Patienter med käkfrakturer och med hudpenetrerande sårskador ordineras i allmänhet Zinacef alternativt Zinnat.

alt.1
Om operation sker inom de närmsta dagarna fortsättes ges Zinacef fram till operation, vanligen med 1,5 g Zinacef x 3 iv. Och som fortsättes peroperativt, men inget ytterligare antibiotikum ges därefter.

alt 2.
Engångsdos Zinacef preop (ytterligare en dos om operationen blir långvarig - 5 - 6 tim).

Om patienten ej ställs på Zinacef och det enbart rör sig om intraoralt slemhinnepenetrerande skador/frakturer skall patienten enbart ställas på bensylpenicillin 3 g x 3 iv alt. V-penicillin 1 g x 3 per os fram till operation. Observera att alla käkfrakturer som löper upp genom tandköttsficka skall betraktas som öppna.

Patienter med intraoralt slemhinnepenetrerande skador/frakturer bör också skölja munnen med 0,1 % klorhexidinlösning 10 ml x 3.

Vid likvorläckage se gemensamt vårdprogram Käkkir-Plastikkir-ÖNH.

Bensylpenicillin ges som förstahandspreparat med 3 g x 3 iv med start 30 min preoperativt.

Patienten kan ställas om på V-penicillin 2 x 800 mg x 3 per os postoperativt.

Vid pc-allergi insättes istället Klindamycin (Dalacin®)

Antibiotikabehandlingen fortsättes efter individuell bedömning av operatör.

Vid intrakapsulära ingrepp utan tillförsel av transplantat ges engångsdos Zinacef 1,5 g iv 30 min preoperativt. Ytterligare en dos kan ges efter 6 timmar.

Vid tillförsel av transplantat, t.ex. öronbrosk eller revben skall pat ställas på Zinacef 1,5 g x 3 iv med start 30 min preoperativt. Vid hemgång dessförinnan kan pat ställas om på Dalacin efter individuell bedömning av operatör.

Klindamycin, Dalacin® bör vara förstahandsval.

Information från Läkemedelsverket 23(5):22-35, 2012

Tandvårdens Läkemedel 2012, ISBN:978-91-977155-4-6

Tandläkartidningen årg 104 NR 13 2012

Internetodontologi.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022