Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Geriatriska kliniken

Geriatriska kliniken vårdar huvudsakligen äldre patienter som är i behov av rehabilitering, kognitiv specialistutredning eller palliativ specialistvård där åldersgränsen är 18 år. Vi vill kännetecknas av värme, ett professionellt bemötande och specialistkunskap. Vi strävar efter att ge en god och trygg vård samt att bidra till högsta möjliga livskvalité för patienten.

På Geriatriska kliniken vårdas i huvudsak äldre patienter och klinikens tre sektioner speglar verksamheten. Sektionerna är:

 • Demenssektionen
 • Rehabsektionen
 • Palliativa sektionen

Alla sektionerna har både öppen- och slutenvård och vi har möjlighet att arbeta i multiprofessionella team (läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator).

Vi har även ett akutgeriatriskt team där sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator och läkare ingår. Klinikens administrativa enhet finns utspridd i verksamheten och består av medicinska vårdadministratörer som servar klinikens alla sektioner och yrkeskategorier.

Klinikens mål

Klinikens målsättning är att vi tillsammans utvecklar arbetet för de patienter och närstående vi möter, genom att vår verksamhet kännetecknas av god kvalitet, hög kompetens och ett gott medarbetarskap.

 • Vi ska vara ledande i lärande om geriatrik och fortsätta utvecklas på universitetsnivå med evidensbaserat arbetssätt.
 • Vi arbetar integrerat, strukturerat i multiprofessionella team.
 • Vi ökar vår utbildningsinsats till andra enheter.
 • Vi ökar vår forskning inom geriatrikens område.
 • Vi fortsätter arbetet för en bättre vårdkedja där patienten och närstående känner trygghet.
 • Vi fortsätter arbeta för en individcentrerad läkemedelsbehandling, förbättrad nutrition, noggranna riskbedömningar och vidareutveckling av icke-farmakologiska behandlingsmetoder.

Det mobila närsjukvårdsteamet har två uppdrag. Det ena är att stödja den kommunala hemsjukvården och det andra är att göra akuta hembesök till personer som är 65 år eller äldre inom Örebro kommun, som har stora svårigheter att uppsöka vården i samband med en försämring av hälsotillståndet.

Uppdrag 1: Stödja den kommunala hemsjukvården

Teamet finns till för patienter med hemsjukvård som har önskemål om att få vårdas hemma och som:

 • Har ett omfattande vårdbehov där ordinarie hemsjukvård har svårt att räcka till för tillräckligt täta hembesök och medicinska bedömningar.
 • Har frekventa, korta slutenvårdstillfällen eller besök på akutmottagningen.
 • Har ordination på blodtransfusion eller intravenös läkemedelsbehandling, som genom ett konsultbesök av teamets sjuksköterska kan ske i hemmet.

Kontakt
Läkarremiss till teamet för eventuell inskrivning eller för konsultinsatser såsom blodtransfusioner eller intravenös läkemedelsbehandling skickas via elektronisk remiss (RoS).

Sjuksköterska i kommunal hemsjukvård kan i samråd med ansvarig distriktsläkare remittera patienter för eventuell inskrivning i teamet via remiss i Treserva som skickas till teamets Treserva brevlåda.

Av remissen ska framgå vem som är patientens sjuksköterska i hemsjukvården, vilken läkare som ansvarar för patienten i primärvården och varför du uppfattar att patienten behöver insatser från det mobila närsjukvårdsteamet.

Uppdrag 2: Det akuta uppdraget

Närsjukvårdsteam Örebro kan även göra akuta hembesök till personer som är 65 år eller äldre inom Örebro kommun, som på grund av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning har stora svårigheter att uppsöka vården i samband med en försämring av hälsotillståndet. Kontakt med teamet tas av legitimerad vårdpersonal.

Vilka patienter kan teamet besöka akut?
Målgruppen för Närsjukvårdsteamets akuta uppdrag är patienter, 65 år eller äldre, som akut försämras i sitt hälsotillstånd och där:

 • kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning medför betydande svårigheter att uppsöka en vårdinrättning i samband med aktuell försämring.
 • hembesök av läkare och sjuksköterska med viss sannolikhet kan medföra att besök på sjukhusets akutmottagning eller inläggning på sjukhus undviks.
 • Insatser kan ske oavsett boendeform och utan krav på pågående kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I teamets uppdrag ingår inte hembesök för att utföra vårdintygsbedömningar, konstatera dödsfall eller för att erbjuda vård i sen palliativ fas.

Vilken vård kan ges i hemmet?

 • Gemensam bedömning av läkare och sjuksköterska.
 • Akuta prover bedside (Hb, B-glukos, (elektrolytstatus, CRP, artärgas).
 • Diagnostik genom EKG, bladderscan och doppler för ankeltryck.
 • Läkemedel kan nebuliseras och patienten kan förses med egen nebulisator.
 • Vissa läkemedel (bl.a. antibiotika) samt erytrocytkoncentrat och dropp kan administreras intravenöst.

Vi arbetar i Närsjukvårdsteam Örebro

Teamet består av specialistläkare och medicinsk vårdadministratör från Geriatriska kliniken, USÖ, samt sjuksköterskor från hemsjukvården Örebro kommun.

Avgift
Vården inom Närsjukvårdsteam Örebro är avgiftsbelagd upp till frikort, man betalar också kostnaden för kommunala insatser.  

Tillgänglighet
Kontakt med sjuksköterska vardagar 08.00-15.00 på telefon 019-21 30 04. Där kan också upplysning ges om vilken läkare som är i tjänst aktuell vecka.

 

BPSD-teamet

BPSD-teamets övergripande mål är att bidra till god och jämlik vård för våra patienter med demenssjukdom i länet.

Målgrupp
Målgruppen för teamet är patienter med demensdiagnos som bor på vårdboende och som har svåra beteendemässiga symtom och där primärvården önskar råd och hjälp. Beteendesymtomen ska huvudsakligen bero på demensutveckling.
Teamet gör en bedömning av situationen och föreslår omvårdnadsåtgärder samt medicinska rekommendationer.

Kontakt
Remiss skickas till Geriatriska kliniken, demenssektionen, Minnesmottagningen. Inom Region Örebro län skickas elektronisk remiss.

Vi arbetar i BPSD-teamet
Teamet består av specialistläkare, sjuksköterska samt undersköterska. Vid behov finns arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator att tillgå. Teamet utgår ifrån Minnesmottagningen vid Geriatriska kliniken, USÖ.


BPSD= Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom

Verksamhetschef

Adrian Meehan

Överläkare palliativa sektionen

Michael Holmér

Avdelningschef palliativa sektionen

Kristina Carlsson

Överläkare demenssektionen

Ana Cornejo

Avdelningschef demenssektionen/Tf. Avdelningschef rehabsektionen

Helena Blomqvist

Överläkare rehabsektionen

Ronald Nord

Överläkare mobila närsjukvårdsteamet

Perola Sundin

På kliniken bedrivs utbildning av läkarstudenter från Örebro samt Linköping. Vi tar även emot studenter från vårdutbildningar och den medicinska vårdadministratörsutbildningen i Örebro.  

Studentansvarig läkare

Hanne Gustafsson

Studierektor ST

Michael Holmér

Studentansvarig fysioterapeuter

Ludmilla Lignell

Studentansvarig arbetsterapeuter

Gunnel Karlsson

Studentansvarig medicinska vårdadministratörer

Alicia Liljeberg

Studentansvarig sjuksköterskor avd. 82

Ann-Kristin Norberg

Studentansvarig sjuksköterskor avd. 94

Linda Mångelin

Studentansvarig sjuksköterskor avd. 94
Studentansvarig sjuksköterskor avd. 84

Cecilia Holmberg

Studentansvarig sjuksköterskor avd. 84

Sanne Sandberg

Ansvarig omvårdnadselever avd. 94

Inga-Lill Lindberg

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 januari 2021