Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Studiepott

En studiepott finns för varje AT-läkare på totalt 16 000 kronor, för att täcka kursavgift, resa och logi samt maximalt fem arbetsdagar med bibehållen lön för utbildning. Studiepotten är avsedd att finansiera fortbildning inom Sverige utöver arbetsplatsernas interna fortbildning och regionens ordinarie program för AT.

Det här gäller för din studiepott

  • Regionens introduktionsvecka och seminarieprogram för AT belastar inte studiepotten.
  • Studiepotten kan inte tas i anspråk för inköp av litteratur eller IT-baserat stöd för lärandet, däremot för vissa web-utbildningar. 
  • Medel från studiepotten betalas i regel inte ut för övernattningar i samband med kurser inom regionen.
  • Läkemedelsforum (Läkemedelskommitténs regionala utbildning) kan du delta i utan att det belastar studiepottens fem arbetsdagar.  Eventuella rese- och boendekostnader kan tas från studiepotten. Deltagande i Läkemedelsforum medges maximalt en gång under AT-tjänstgöringen.
  • Om en AT-läkare väljer en kurs och kostnaderna (inklusive resa och boende) överstiger studiepotten får AT-läkaren själv stå för det överskjutande beloppet. AT-läkaren får i ett sådant fall först betala fakturan och sedan skriva reseräkning i Heroma på det belopp som ryms i studiepotten. 
  • Om frånvaro från klinisk tjänstgöring skulle närma sig en kritisk gräns för respektive placering/block ska AT-läkaren ta upp det med vederbörande AT-chef.

Råd till dig som gör forskar-AT eller pedagogisk AT

För att undvika att du får för mycket frånvaro från klinisk tjänstgöring bör du ta de fem studiepottsdagarna från forsknings- eller pedagogisk tid, i och med att den kliniska tjänstgöringstiden inom respektive block redan är på ett minimum för Socialstyrelsens godkännande.

Deltagande i nationell eller internationell kongress för AT-läkare med forskningsinriktade block belastar inte ekonomiskt sett studiepotten. För dessa AT-läkare är lönemedel avsatta regiongemensamt. Ledighet med lön  belastar då inte verksamheterna.

Gör så här för att använda din studiepott

  1. Kontakta din lokala AT-samordnare som kontrollerar att ekonomiska medel och tid finns inom potten (16 000 kronor och maximalt 5 arbetsdagar) samt att fortbildningsaktiviteten är godkänd enligt Region Örebro läns AT-ledningsgrupp. Du får då också uppgift om fakturaadress som ska användas för att fakturan ska betalas av regionen. Du får även kontaktuppgifter till den resebyrå som regionen har avtal med gällande bokning av boende och resor om det är aktuellt när du fått plats på kursen.
  2. Önska ledighet från klinisk tjänst på enheten du är på vid tid för kursen. Ange då att godkännande för utnyttjande av studiepott finns.  
  3. Anmäl dig till kursen. 

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021