Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Temperaturmätningar på boenden under sommaren

Publicerad: 2023-06-12 08:36

I en allt varmare värld ökar förekomsten av värmeböljor. Värmen under sommaren 2018 och värmeböljorna i Europa under 2022 har ökat medvetenheten om att detta är en riskfaktor även i Sverige. Arbets- och miljömedicin i Örebro ingår i ett projekt som ska stötta kommunala äldreboenden, LSS-boenden och fastighetsägare att förstå sin riskbild och göra åtgärder vad gäller värmeböljor för att minska värmerelaterade hälsokonsekvenser hos sårbara grupper i samhället.

Äldre kvinna på äldreboende pratar med sköterska

 

Det är väl känt att värme påverkar vår hälsa. Det kan ge relativt milda symtom men också mer allvarliga som exempelvis värmeslag och kramper. Värme är också kopplat till en ökad dödlighet efter stora temperaturökningar. Under värmeböljan 2018 kunde man se ungefär 700 fler dödsfall i Sverige än under en normal sommar och då främst inom de äldre åldersgrupperna.

Projektet heter ”Värme i praktiken” och bygger på samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm och Uppsala, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Arbets- och miljömedicin i Örebro samt elva kommuner i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län. Arbets- och miljömedicin genomför temperaturmätningarna på boenden och bidrar med kompetens om hälsoeffekter.

Huvudsyftet med projektet är att minska de värmerelaterade hälsokonsekvenserna hos boende och personal i de deltagande kommunerna. Detta genom att bland annat etablera rutiner för temperaturmätning och genomföra åtgärder vid risk för höga temperaturer. Målet med projektet är även att ta fram en modell för kompetenshöjning och kunskapsspridning kring dessa frågor.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna Ann-Christine Mannerling.

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2023