Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Screening för covid-19 inför flytt till SÄBO tas bort 6 juni

Publicerad: 2022-06-01 12:25

Vårdhygien har beslutat att ta bort rekommendationen ”Screening vid flytt till särskilt boende och LSS för äldre samt vid utskrivning till hemmet med behov av stöd från hemtjänst/hemsjukvård” från och med 6 juni.

Dessutom upphör Socialstyrelsens föreskrift om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin från och med 1 juni. Vårdhygien Region Örebro Län ställer sig bakom detta beslut.

Antalet covid-19-fall minskar nu tydligt både i vår region och nationellt. Omikronvarianterna ger dessutom en lindrigare sjukdomsbild hos de flesta.

Även fortsättningsvis gäller följande inom vård och omsorg:

  • Personal ska vara uppmärksam på symtom på covid-19 och då stanna hemma och provta sig (PCR-test). Om symtom uppstår på arbetsplatsen ska man gå hem snarast.
  • Vid symtom på covid-19 hos en vårdtagare ska isolering och PCR-provtagning ske.
  • Smittspårning ska även fortsättningsvis ske inom vård och omsorg, se smittspårningsrutin på Smittskydds webbsida Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Följsamhet till basala hygienrutiner och till skyddsutrustning är viktigt i alla patientmöten. Använd alltid stänkskydd (visir och/eller munskydd) vid risk för stänk oavsett misstanke om covid-19. Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller bekräftad covid-19 finns på Vårdhygiens hemsida.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2023