Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionen tar över sjukhusapoteket år 2024

Publicerad: 2023-02-21 17:01

Sjukhusapoteket som försörjer regionens enheter med läkemedel kommer i oktober 2024 att tas över av Region Örebro Län och drivas i regionens regi. Med sjukhusapoteket i egen drift ges möjlighet till att långsiktigt utveckla nya tjänster kring läkemedel och att läkemedelsservice och farmaceutisk rådgivning kan bli mer integrerat under en enda huvudman.

Bild på medicinförpackningar.

Sjukhusapoteket drivs enligt avtal av Apoex sedan 2015 och enligt beslut av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen tar regionen över verksamheten när nuvarande avtal går ut den sista september 2024. Sjukhusapoteksverksamheten blir då en del av Läkemedelscentrum. Övertagandet gäller läkemedelsförsörjning till regionens tre sjukhus samt psykiatrin och innefattar läkemedelsleveranser, läkemedelsservice, vätskevagnar och ex tempore-läkemedel (läkemedelsberedningar som tillverkas på sjukhusapoteket).

De öppenvårdsapotek som finns på våra sjukhus och som tillhandahåller läkemedel till allmänheten påverkas ej av denna förändring.

Varför görs detta?

Som en del av omregleringen av apoteksmarknaden fick landstingen möjlighet redan 2008 att själva stå för sin läkemedelsförsörjning till sjukhusen. Fler och fler regioner har vartefter tagit över driften och generellt har det fungerat väldigt bra. När nu avtalet med Apoex löper ut under 2024 är tiden mogen även för Region Örebro län att driva sin läkemedelsförsörjning, istället för att ge sig in i en ny upphandling.
Målet är att sjukhusapoteket ska drivas vidare med samma kostnad. Fördelen är istället att det blir lättare att utveckla sjukhusapotekets tjänster när regionen själva driver det och inte är bundna till vad som upphandlats kring tjänster för flera år sedan. På så vis ökar möjligheten att möta sjukvårdens behov med bättre service och tjänster som kan anpassas vartefter verksamheter utvecklas.

Hur påverkas enheter på sjukhusen och psykiatrin?

Målet är att dessa enheter ska påverkas så lite som möjligt. Beställningar och leveranser ska fortsätta på motsvarande sätt som idag, men självklart med vissa anpassningar där sjukvårdens behov ska mötas ännu bättre än idag. Att vissa saker kommer att förändras är svårt att undvika.

Hur påverkas enheter utanför sjukhusen?

Lagen är skriven så att regionerna idag själva bara får distribuera läkemedel till verksamheter på sjukhus. Till primärvård, folktandvård, habilitering med flera kommer därför en separat upphandling att göras parallellt med arbetet för sjukhusen. Den tjänsten ska också vara på plats till 1 oktober 2024 och fungera på motsvarande sätt som idag. Men självklart kan det även där bli vissa förändringar. Privata vårdgivare som har avtal med regionen kommer att ges möjlighet att ansluta sig till regionens avtal för sin läkemedelsförsörjning.

Vad händer nu?

Redan nu är arbetet med den nya verksamheten igång. Just nu pågår behovsinventering för att säkra upp personalkategorier och personal till sjukhusapoteket. Men även en behovsinventering kommer att påbörjas ute på sjukhusen. Flera verksamheter kommer därför att bli kontaktade för ett möte där vi vill höra om vilka behov som finns idag och hur vi kan utveckla dagens sjukhusapotek till framtidens läkemedelsförsörjning.

Kontakt

Ansvarig projektledare för detta är Erik Fredholm som är apotekare på Läkemedelscentrum. Om du har frågor kring projektet eller om du har inspel på hur du vill att läkemedelsförsörjningen ska fungera framöver så uppskattas alla förslag och inspel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 februari 2023