Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter uppskattar Habilitering och hjälpmedel i Region Örebro län

Publicerad: 2023-02-27 13:33

Under hösten 2022 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en nationell patientenkät, NPE inom Habilitering och hjälpmedels verksamheter. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna och besökarna är mer än nöjda.

De verksamheter som erbjudit sina patienter och brukare att svara på enkäten är audiologiska kliniken, barn- och ungdomshabiliteringen, centrum för hjälpmedel, ortopedteknik, syncentralen eller vuxenhabiliteringen. Även tolkcentralen deltog men med en egen enkät för tolkcentralerna i landet.

Ungefär 87 procent av de som svarar tycker att deras besök var till nytta och skulle vilja rekommendera enheten till någon annan i sin situation. Resultatet ligger i linje med övriga landet men är något lägre än vid förra mätningen 2020.

I tolkanvändarenkäten låg resultatet för tolkcentralen över resultatet i övriga landet.

Patienterna upplever ett bra och respektfullt bemötande

Resultatet skiljer sig mellan de olika verksamheterna men sammantaget är man mest nöjd med respekt och bemötande. Där svarar över 92 procent av besökarna att de kände sig trygga under besöket och att personalen bemötte dem med förståelse och engagemang. Lite sämre är verksamheterna på emotionellt stöd där 80 procent av besökarna svarade att de är nöjda eller mycket nöjda.

Också dimensionen om Tillgänglighet har försämrats några procentenheter sedan tidigare mätning 2020. Då tyckte 86 procent att verksamheterna hade en god tillgänglighet medan endast 81,5 tyckte likadant 2022.

Fler besökare efter pandemin

-Vi tror det kan vara en effekt av pandemin när många avstod från besök. Nu har vi fler besökare och patienter att ta hand och därför kan vi inte riktigt erbjuda samma goda tillgänglighet som under pandemiåren. Det kan också påverka upplevelsen av det emotionella stödet, säger Mats Eriksson, verksamhetschef för habilitering och hjälpmedel.

-Nu kommer vi att följa upp resultatet i våra verksamheter och se hur vi kan förbättra tillgängligheten och vårt känslomässiga stöd så att patienterna känner sig trygga med att hantera sin funktionsnedsättning eller sitt hjälpmedel, säger Mats Eriksson.

-Utifrån resultatet kommer varje verksamhet att välja ut tre områden och arbeta med åtgärder som ska leda till konkreta förbättringar för våra patienter, säger Mats Eriksson.

Hälso- och sjukvårdens ordförande Behcet Barsom (KD) tycker att Habilitering- och hjälpmedelsverksamheter är mycket viktiga eftersom de underlättar och möjliggöra sådant som annars kan vara svårt i det dagliga livet.

De skapar jämlika livsvillkor i samhället och  trots att resultatet är något sämre denna gång, kan vi vara stolta över att våra patienter har så många positiva upplevelser av regionens verksamheter inom Habilitering och hjälpmedel. Vården är i ständig utveckling och därför måste vi hela tiden vara på tårna och ta till oss båda negativa och positiva upplevelser från våra invånare.

Äldre mer nöjda än yngre

Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper. I Region Örebro län är det störst skillnad mellan åldersgrupper när det gäller Emotionellt stöd och delaktighet och involvering. Äldre är mer nöjda än yngre. I den här typen av undersökningar brukar män vara mer nöjda än kvinnor. Men i den här enkäten finns inga märkbara skillnader.

Fakta om undersökningen

  • Nationell patientenkät samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Utvärdering av habilitering och hjälpmedel sker vartannat år. 15 regioner har deltagit i enkäten för habilitering och hjälpmedel och sex regioner har genomfört tolkanvändarenkäten. Enkäten skickades ut till patienter som besökte en verksamhet eller personer som använde teckenspråkstolk under september och oktober 2022.
  • Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.
  • I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 februari 2023