Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Passa på att analysera ditt brunnsvatten – kostnadsfritt!

Publicerad: 2022-09-13 13:57

Nu bjuder vi in dig som har egen brunn i Södermanlands län, grävd eller borrad, att delta i en studie där vi ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i ditt dricksvatten. Analyserna är utan kostnad för dig. Det finns dock en begränsning i hur många prov vi kan ta emot. Endast permanentboende med barn kan delta i denna studie. Du kan anmäla ditt intresse fram till den 4 oktober.

 

Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på ditt vatten förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av exempelvis metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger. En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt.

Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som man märker av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om man dricker vattnet under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen som exempelvis bly.

Hur går det till?

Om du blir antagen till studien kommer vi att skicka ett provtagningskärl, instruktion hur själva provtagningen ska gå till och ett returkuvert.

Varför gör Arbets- och miljömedicin detta?

Arbets- och miljömedicin är en gemensam resurs för regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Vi arbetar med att utreda, bedriva forskning och sprida kunskap kring hur olika faktorer i arbetsmiljön och den omgivande miljön påverkar vår hälsa. I den senaste miljöhälsorapporten – Barns miljö och hälsa 2021 – visar resultaten på att 46 procent av de som har egen borrad eller grävd brunn i Södermanlands län inte har analyserat sitt dricksvatten. Arbets- och miljömedicin vill därför ge dig möjligheten att genomföra detta, samt även informera om vikten av att utföra analyser. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport.

Vad händer sedan?

När vattnet är analyserat kommer du att få ett analysresultat för just ditt prov skickat till dig, med en bedömning av om vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav på dricksvatten gällande de tiotal metaller som ingår i studien. Resultaten kommer att skickas till dig under våren 2023.

I studien kommer vi endast analysera metaller, men ditt dricksvatten kan innehålla förhöjda halter av andra ämnen såsom bakterier och andra mikroorganismer. Livsmedelsverket rekommenderar att man som brunnsägare analyserar sitt dricksvatten minst var tredje år och man kan få råd av kommunens miljöförvaltning vad som kan vara lämpligt att analysera, utifrån vilket område just din brunn finns. I vissa områden kan det vara lämpligt att analysera fler ämnen än vad som normalt rekommenderas.

Fortsättningsstudie

Vi har även möjlighet att analysera fluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten. Om du även är intresserad av detta så fyll i det i anmälan. Fortsättningsstudien kommer att genomföras ungefär på samma sätt som metallanalyserna i dricksvatten. Endast ett begränsat antal deltagare kommer erbjudas denna möjlighet.

Varmt välkommen med din anmälan!

Klicka här för att anmäla dig till studien!

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2022